Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Vzkriesenie - iné súvislosti

4
reakcií
425
prečítaní
Tému 28. marca 2020, 19:07 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   28. 3. 2020, 19:07 avatar
V téme bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk som písal o vzkriesení Krista a v súvislosti s ním aj o vzkriesení iných ľudí, ktoré má nastať v príslušnom čase. Reč bola o tom, že pri vzkriesení, o ktorom hovorí Biblia a Cirkev, došlo alebo dôjde k premene prirodzeného tela na oslávené telo a na "telo duchovné" (1Kor 15,44).
Filipanom 3,20-21: "Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu."
1. Korinťanom 15,42-44: "Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné."

K tomu "premeneniu" - všimnime si určitú súvislosť, čo sa stalo s Ježišom počas tzv. premenenia na vrchu Tábor. Lk 9,28–36: "Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli."

Ježiš sa tam dočasne premenil a zjavil v sláve. Išlo o niečo, čo nám môže priblížiť i to "premenenie", ktoré sa týka vzkriesenia. Išlo tiež o akúsi ukážku Božej veleby, ktorú tam vtedy títo učeníci už vopred zažili." Apoštol Peter to potvrdzuje vo svojom liste (2Pt 1,17-18).

Treba si v rámci tejto témy uvedomiť aj toto: KKC "646 Kristovo zmŕtvychvstanie nebolo návratom do pozemského života, ako to bolo pri vzkrieseniach, ktoré vykonal pred Veľkou nocou: pri vzkriesení Jairovej dcéry, naimského mládenca a Lazára. Tieto vzkriesenia boli zázračnými udalosťami, ale ľudia zázračne vzkriesení znovu dostali Ježišovou mocou „normálny“ pozemský život. Raz opäť zomrú. Kristovo zmŕtvychvstanie je podstatne odlišné. On vo svojom vzkriesenom tele prechádza zo stavu smrti do iného života mimo času a priestoru. Ježišovo telo je pri vzkriesení naplnené mocou Ducha Svätého. Má účasť na Božom živote v stave svojej slávy, takže svätý Pavol môže o Kristovi povedať, že je „nebeským človekom“. (1Kor 15,35-50)"

Podobne ako to je s Ježišovým vzkriesením, by to malo byť aj so vzkriesením iných ľudí, keď k nemu príde.

Ďalšia vec, ktorú treba povedať, je to, že existuje i čosi ako "prvé vzkriesenie". Pavol hovorí, že Ježišovo vzkriesenie, ktoré sa uskutočnilo, súvisí so vzkriesením ľudí (kresťanov), ktoré sa tiež už čiastočne stalo a uskutoční sa vždy, keď sa kto autenticky stane kresťanom. Efezanom 2,5-6 "...hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristu Ježišovi."
Poznámka z katolíckej Biblie (ďalej len "poznámka": "Pravdepodobne sa tu myslí na krst, v ktorom veriaci vstáva s Kristom (Rim 6, 4) a otvára sa mu nebo, lebo má v ňom účasť na nebeských dobrách (porov. Ef 1, 3)."
Kolosanom 2,12-13: "S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy."
Kolosanom 3,1-4: "Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve."
Poznámka: "Nový kresťanský život sa rodí z mystického spojenia pokrsteného s Kristom a skrze neho s Bohom."
Rimanom 6,4: "Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom."Poznámka: "S ním [Kristom] bol pochovaný hriešny človek, naše hriešne "Ja" a s ním sme vstali vo svätom krste z mŕtvych, aby sme žili novým životom, životom milosti v Bohu a pre Boha. Stali sme sa jedno s Kristom."

Je to o krste a duchovnom znovuzrodení (Jn 3,3-15). Dá sa tu hovoriť o vnútornom, duchovnom vzkriesení vykúpených kresťanov. (Hovorí o tom aj KKC 1002, 1003.)

Ide však len o čiastočné resp. prvé vzkriesenie, nie ešte dokonalé.
Rimanom 8,23-24: "A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení."
Poznámka: "Adoptívne synovstvo je už získané, no očakávame plnosť jeho účinkov: "vykúpenie tela" čiže slávne vzkriesenie (1 Kor 15, 45–49).
Ako Božie synovstvo aj naša spása je realita získaná už v tomto živote, ale očakávame jej dokonalé uskutočnenie." Rimanom 8,10: "Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť."
Poznámka k tomu z Jeruzalemskej Biblie: "Pre hriech (Rim 5,12) je telo určené na fyzickú smrť a je nástrojom duchovnej smrti; ale Duch je život, sila zmŕtvychvstania." Ďalej k v. 11: "Vzkriesenie kresťanov priamo závisí od zmŕtvychvstania Krista (1 Sol 4,14; 1 Kor 6,14; 15,20; 2 Kor 4,14; 13,4; Rim 6,5; Ef 2,6; Kol 1,18; 2,12; 2 Tim 2,11). Tou istou mocou a tým istým darom Ducha (porov. Rim 1,4) ich Otec vzkriesi, keď príde na nich rad. Toto dielo sa už odteraz pripravuje v novom živote, ktorý z nich robí synov (v. 14) na obraz Syna (8,29), vo vtelení sa do zmŕtvychvstalého Krista, čo sa naplňuje skrze vieru (1,16) a krst (6,4)."


2.
označiť príspevok

Krištof
   28. 3. 2020, 19:17 avatar
Avšak pôvodne táto téma má byť najmä o niečom inom v súvislosti so vzkriesením. Za normálnych okolností je to asi tak - KKC "1017 „Veríme… v skutočné vzkriesenie tohto tela, ktoré máme teraz.“ Do hrobu sa síce seje porušiteľné telo, ale vstáva telo neporušiteľné, „telo duchovné“ (1Kor 15,44)."
Lenže čo ak v určitom prípade prirodzené telo človeka po smrti takpovediac "sa nedostane do hrobu", lež bude (bolo) úplne zničené? Napr. ohňom pri požiari, vo vojne, zožraté divou zverou, spopolnením... Takéto prirodzené mŕtve telo nebude môcť byť "premenené na oslávené (a duchovné) pri vzkriesení", keďže nebude existovať. "Prach si a na prach sa obrátiš". (Gn 3,19) A niekedy nezostane pohromade ani ten prach. Domnievam sa, že možné sú tu - aspoň teoreticky - dve riešenia.

Človek je zložený z duše a tela. Alebo inak: má dve "stránky" (podstaty) - prirodzenú a duchovnú (nadprirodzenú).
KKC "997 Čo znamená „vstať z mŕtvych“? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou."
Takže po smrti biologického tela duchovná duša odchádza na druhý svet, v tomto prípade k Bohu. A keďže jej prirodzené telo by bolo v danom prípade úplne zničené, tak Boh by jej mohol dať nové telo - duchovné. 1Kor 15,38-44: "No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. ... A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. ... Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné."
Takže Boh dáva telo; sú telá nebeské a telá pozemské; jestvuje živočíšne (prirodzené) telo, jestvuje aj duchovné (nadprirodzené). To, mimochodom, zároveň poukazuje na to, že nebeské bytosti ako anjeli tiež môžu mať (nebeské) telo. Nie sú to len nejaké duše - "ja" bez tela...

Lk 9,30-31: "A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve".
To, že sa tam duchovne a v sláve zjavili známi muži - Mojžiš a Eliáš, naznačuje, že myšlienka, že duša na druhom svete môže dostať oslávené telo, je možná. Nezjavili sa tam hádam iba ich duše. Nič netvrdím, je to uvádzanie teoretickej možnosti.
Podobne k tomu Mt 22,31-33: "O zmŕtvychvstaní či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí: Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých."
Lk 20,37-38: "Že však stávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď Pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. A Boh nie je (Bohom) mŕtvych, ale živých; lebo všetci Jemu žijú."
Teda oni akoby pri Bohu žili. Iba ich duše? Alebo už aj s duchovnými telami? Po vzkriesení Krista sa nebo otvorilo aj pre "spravodlivých", ktorí žili pred Kristom. Dovtedy mali byť na mieste symbolicky nazvanom "Abrahámove lono". V rámci konečného vzkriesenia dostanú možno oslávené telá...

Druhá teoretická možnosť je v tom, že človek má možno okrem prirodzeného tela a duchovnej duše navyše aj duchovné (nadprirodzené) telo. Možno toto skryté duchovné telo, ak by ho človek mal, v dôsledku adamovského prvotného (dedičného) hriechu podlieha smrti. A vďaka Kristovmu vykúpeniu zas ožíva alebo bude vzkriesené, keď príde príslušný čas.
1Kor 15,44-47: "Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.... Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba."
Toto sa v tejto súvislosti dá vyložiť aj tak, že človek časovo najprv žije na tomto pozemskom svete, nie v nebi, žije tu s prirodzeným telom a až potom sa prejaví to duchovné, nebeské. Má jedno i druhé (prirodzené i duchovné) telo súčasne, ale najprv žije na tomto prirodzenom svete, až potom "nebesky". Tiež možno v rámci konečného vzkriesenia pre večný život v Božom kráľovstve jeho telo bude oslávené


4.
označiť príspevok

Krištof
   3. 4. 2020, 16:53 avatar
2. Ešte ohľadom tej teoretickej možnosti "skrytého" duchovného tela človeka (popri jeho prirodzenom tele a duchovnej duši). Teologická hypotéza resp. úvaha - nič netvrdím. Je to okrem iného riešenie otázky, čo v prípade, keď prirodzené telo človeka po smrti takpovediac "sa nedostane do hrobu", lebo bude (bolo) úplne zničené. Napr. ohňom pri požiari, vo vojne, zožraté divou zverou, spopolnením... Takéto prirodzené mŕtve telo nebude môcť byť "premenené na duchovné a oslávené pri vzkriesení", keďže už nebude existovať.

1Kor 15,50: "Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti."

Pavol tu hovorí možno o tom, že pozemské živočíšne telo človeka sa nemôže dostať do neba. Tam sa zrejme môže dostať len "telo duchovné, ktoré získalo neporušiteľnosť". To aj všeobecne pôsobí logicky. Ako je to teda s tým pozemským životom človeka, pokiaľ ide o jeho "živočíšne" (prirodzené) telo, o ktorom hovorí Písmo? Aké s ním mal pôvodne Boh zámery, ciele? O akom tele, živote a smrti to Biblia a Cirkev vlastne hovorí? "Telo", "život" a "smrť" môže mať viac významov a záleží aj na výklade.
V KKC 1008 si všímam túto vetu: "Hoci človek mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že nemal umrieť." A v Biblii pre tú ľudskú "smrteľnú prirodzenosť" nachádzame potvrdenie v Gn 3,19: "...kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“

Boh stvoril človeka - jeho prirodzené telo z pozemskej látky ("hlina", "prach zeme" ). To je vhodné pre život na tomto svete, nie pre život duchovný, nadprirodzený, aký má Boh a anjeli. A akej je i duchovná duša človeka resp. celkovo duchovná stránka (podstata).
Jeruzalemská Biblia v poznámkach k tomu Gn 3,19 uvádza: "Človek je svojou prirodzenosťou smrteľný (porov. v. 19), ale túži po nesmrteľnosti, ktorá mu bude nakoniec dopriata. Raj stratený previnením človeka je obrazom raja znovu nájdeného z Božej milosti."

Trochu protirečivé, nie? Na jednej strane smrteľná prirodzenosť človeka - Gn 3,19 -, ale na druhej strane bol za smrť zodpovedný až hriech, nie pôvodný stav. A tiež náznak duchovnej smrti (strata života a súladu s Bohom) v Gn 3,23. Je v tom náznak dvoch druhov života/smrti: 1. v zmysle skončenia života individuálneho človeka na zemi, k čomu došlo až po mnohých desiatkach rokov u Adama; a 2. v zmysle "straty dôverného vzťahu (spoločenstva) s Bohom", tj. zrejme tej duchovnej smrti, čo nastalo hneď po hriechu.

Domnievam sa, že celé je to komplikovanejšie i tým, že človek má prirodzenú i nadprirodzenú stránku. Nepostihol prvotný hriech smrťou najmä duchovné telo, okrem duše? Teda že možno prirodzené pozemské telo bolo tak či tak smrteľné.

Napr. čo by bolo, keby - nedajbože - Adam ešte v čase pred prvým hriechom spadol z hory z výšky 200 metrov na tvrdú kamennú zem. Nedošlo by u neho prirodzene k deštrukcii jeho biologického tela a k "smrti" (k stavu keď by jeho prirodzené telo prestalo fungovať)? Zrejme došlo. Takýchto príkladov, keď by človek mohol utrpieť "smrteľné" zranenie a "telesne" "zomrieť", by sme vedeli uviesť veľa (napr. ak by mu - nebodaj - na hlavu z veľkej výšky spadol balvan, ktorý by vážil viac kilogramov). Alebo mal Adam pred prvým hriechom absolútne nesmrteľnú prirodzenosť na zemi? Či ako? Je zrejmé, že napriek tomu, že pôvodné prirodzené telo človeka mohlo byť v lepšom stave, napr. zdravotnom, iste bolo zároveň "smrteľné".
Mimochodom je asi jasné, že rastliny - ako živé organizmy - určite už v Raji pred prvým hriechom "zomierali", lebo okrem iného boli určené všetkým na jedenie. Hoci rastliny nežijú tak ako živočíchy a človek. Nemajú mozog, nervy, zmysly... Ale tiež ide o živé organizmy, ktoré majú určitý druh života a boli "na počiatku" určené ako jediný zdroj potravy pre všetkých. Takže v danom zmysle rastliny "zomierali", podliehali "smrti" zrejme už pred prvotným hriechom.

A čo zvieratá? Písmo - pokiaľ viem - explicitne nehovorí, že zvieratá na tomto svete nemali zomierať pred Adamovým hriechom. Jedine Adam a Eva (človek) žil s Bohom a mal večný život. Teda v tom zmysle, že keby neurobil ten hriech, možno by na starobu nezomrel (nedošlo by k tzv. prirodzenej smrti). Najmä by nezomrel duchovne vo vzťahu k Bohu. Zomrieť by asi taký človek mohol biologicky len keby sa mu stala nejaká smrteľná nehoda. Keby bolo jeho "živočíšne" telo zničené pri takom mimoriadne silnom úraze, jeho duchovná stránka by mohla odísť na druhý svet k Bohu, no jeho život na tomto svete by zrejme skončil. Nedošlo by u neho ku celkovej smrti, lež k prechodu z tohoto pozemského sveta do nebeského sveta k Bohu. Nebola by to "smrť" v biblickom zmysle - "smrť z hriechu", lež povedzme "prechod na druhý svet".

Veď čo by ľudia mali z toho, keby nekonečne dlho žili na tomto prirodzenom pozemskom svete, keď majú aj duchovnú stránku, ktorá môže žiť v nebi a keď i "Boh je Duch" a aj anjeli sú duchovní a žijú v príslušnom nadprirodzenom svete? Nemal byť teda od počiatku tento pozemský svet pre človeka len dočasnou formou bytia? Napr. skúškou? A potom odchod na onen svet?

Ďalší argument k tomu: Predstavme si tiež, že prví ľudia by nezrešili a "plodili a množili by sa a zapĺňali by Zem", ako im to bolo dané (Gn 1,27-28). Pritom by nikto z nich prirodzene nezomieral (ani "nestarol", mal by stále dobré zdravie). Napríklad po 500 tisíc rokoch by Zem bola extrémne preplnená ľuďmi. O počtoch iných živočíchov, ak by ani tí nezomierali, ani nehovoriac. A čo by potom bolo v tomto smere po milióne rokov? Písmo nehovorí: "Zaplňte aj iné planéty!" Alebo "zemou" sa myslí celý hmotný svet? Tak či onak nezdá sa, že by na Marse a iných planétach bol možný dosiahnuteľný život pre ľudí. Prečo by potom Boh nedal podobný život ako je na Zemi, aj na Mars či iné planéty? Dosiaľ sa nenašla iná planéta, kde by evidentne bol život porovnateľný so Zemou. Na preplnenej Zemi by sa zrejme nedalo žiť, pretože by ľudia boli extrémne premnožení (možno aj iné živočíchy) za tie kvantná času. Napr. 800 miliárd ľudí a ešte viac živočíchov...

Zrejme bez prvotného hriechu by ľudia na zemi mali lepší život, zdravší, požehnaný, o niečo dlhšie trvajúci. Viac spojený s Bohom a jeho anjelmi, pričom padlí anjeli by boli vytlačení mimo, lebo ľudia by ich neposlúchli, nedali by im vládu. Ale napokon po nejakej stovke rokov by zrejme došlo k odchodu daného človeka na onen svet. Nevolalo by sa to smrťou, nezomierali by, ale ich živočíšne telo by končilo a oni by sa presúvali na druhý svet. Možno v spánku, bez väčších trápení...

Možno to skryté duchovné telo, ak by ho človek mal, v dôsledku adamovského prvotného (dedičného) hriechu podlieha smrti. A vďaka Kristovmu vykúpeniu zas ožíva alebo bude vzkriesené, keď príde príslušný čas. Alebo možno bolo vzkriesené pri tom tzv. prvom vzkriesení spolu s dušou


5.
označiť príspevok

Krištof
   14. 4. 2020, 14:12 avatar
Na doplnenie, o krste a z neho pochádzajúcom duchovnom prvom vzkriesení kresťanov. List Rimanom 6:
"Krstom sme teda s ním [Kristom] boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. ... Lebo ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. ... ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti." 

Krstom sa kresťania stávajú zároveň novým stvorením, žijú už nový život. Porov. 2Kor 5,17: "Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové." 
Gal 6,15: "Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie." 
Ef 2,10: "Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali."
Ef 4,24: "...obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti."
Kol 3,9-10: "...vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril." 

Už tu v tomto živote sú teda kresťania vnútorne obnovení, oživení, vzkriesení s Kristom, hoci len sčasti, čo majú potvrdzovať aj príslušným spôsobom života (snahou oňho). Definitívnu a celkovú podobu nový život dostane (uskutoční sa) až po "druhom vzkriesení", na konci sveta resp. v novom nebi a na novej zemi (Mt 19,28; 2Pt 3,13; Zjv 21,1-5). 

Rim 8,23-25: "A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame."   
Adoptívne synovstvo je už získané, no očakávame plnosť jeho účinkov: "vykúpenie tela" čiže slávne vzkriesenie (1Kor 15, 45–49). Ako Božie synovstvo aj naša spása je realita získaná už v tomto živote, ale očakávame jej dokonalé uskutočnenie. 


3.
označiť príspevok

Krištof
   29. 3. 2020, 21:08 avatar
Využijem "priestor" na kultúru S touto témou sčasti súvisiaci film. Je dosť vážny, ale končí dobre. Biblický verš, ktorý sa k nemu zrejme hodí: "Každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo z neho vychádzala sila a uzdravovala všetkých." (Lk 6,19)
Zázraky se nedějí (2008)... ale dějí  
http://www.youtube.com/watch?v=LsZCdhav400 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
 

Na vyváženie tej vážnejšej témy komédia, ktorá tiež obsahuje určitú "hodnotu", dá sa povedať ekologickú Chlupatá odplata (2010)
http://www.youtube.com/watch?v=uHSmVZ9JDeE Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Oba filmu sú tam legálne
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:37,  dzI/Ova KNIHA ŽIVOTA je oficiálny zoznam dzI/Ovych priateľov ;)
dnes, 20:36,  Knihu života treba chápať ako knihu v ktorej je zapísaný tvoj život. Od narodenia až po...
dnes, 20:35,  Predať, odsťahovať sa.
dnes, 20:35,  Áno jasné... Takže ja si mám kvôli nejakému bezduchému , bezohľadnemu človeku, ktorý...
dnes, 20:29,  1, ...... všetky body ktoré si vymenoval sú nebiblické, nesprávne....
dnes, 20:27,  Vďaka za radu....ale myslím že ten článok som už čítal... To je tak že život včely...
dnes, 20:25,  57. Robert to je blbé .*19 inak má dobry, kvalitny med ? a predáva ? čo tak poslat na rozbor,...
dnes, 20:21,  Áno na samote posledný dom pod lesom.. Je dom ... asfaltová cesta.. trávnatá plocha...a...
dnes, 20:18,  1- zaujímavé, že robert nahodil tému a viacaj sa neukazuje. Ide o dva problémy. Jedným...
dnes, 20:09,  Na Včelársky zväz som volal.. žiaľ bezúspešne.. dostal som odpoveď .. že chov včiel nie...
dnes, 20:06,  6 . sci - fi je tiez fantasy , resp. v oboch príp. sa jedná o fikcie. len v prvom príp. to nie...
dnes, 20:04,  ja som striebro životné
dnes, 19:57,  krása v živote a najmä pravda v živote človeka prináša utrpenie, lenže oplatí sa vždy...
dnes, 19:56,  Ale skutočnosť je taká že to miesto ktoré sme vičistili..objednal som si dva 6tonky...
dnes, 19:55,  Kntsz, pod sem *19 pod sa pokochat ako osvieteny opät prerazil Dno *21
dnes, 19:55,  Jedná sa o veľkú skúšku ľudstva ;) Princíp spočíva v tomto: DAŤ a NIČ za to...
dnes, 19:54,  Ale skutočnosť je taká že to miesto ktoré sme vičistili..objednal som si dva 6tonky...
dnes, 19:53,  Ale skutočnosť je taká že to miesto ktoré sme vičistili..objednal som si dva 6tonky...
dnes, 19:53,  výnimky potvrdzujú pravidlo, sú ľudia čo nechodili z očistca do neba
dnes, 19:50,  86..ved sa obratil slovami... My si zasluzime trest ale Tento nespravil nič zlého... Priznal...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Veľa čítaj, píš, premýšľaj, aby si sa vedel vyjadriť až budeš chcieť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(86 502 bytes in 0,196 seconds)