Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Sviatosti a Biblia

42
reakcií
216
prečítaní
Tému 1. júla 2020, 15:59 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   1. 7. 2020, 15:59 avatar
Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby do ľudských duší privádzali neviditeľnú Božiu milosť. Je možné nájsť v Biblii priame odkazy na jednotlivé Cirkvou vysluhované sviatosti, ktoré by potvrdzovali, že ich ustanovenie má oporu vo Svätom písme?

Sviatosť krstu, napr. Mt 28,19-20:
"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.”

Sviatosť birmovania, Skutky Apoštolov 8,14-17:
"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Eucharistia, Lk 22,19-20; 1Kor 11,24; Jn 6,22-58:
"Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás."
Český ekumenický preklad: "Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení." (1Kor 11,27-29)
"Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom... Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba... Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."

Sviatosť zmierenia (spoveď), Jn 20, 22-23:
"Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."
Porov. 2Kor 5,18: "Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia."

Sviatosť manželstva, Hebrejom 13,4; Gn 1,27-28; 2,23-24; Mt 19,3-6:
"Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh."

Sviatosť kňazstva, 1. Timotejovi 4, 14; Mk 3,14:
"Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších."
"Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať".

Pomazanie chorých, Mk 6,13; Jak 5,14:
"Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali."
"Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene."


2.
označiť príspevok

Krištof
   1. 7. 2020, 16:02 avatar
Začína to krstom. Pozri k tomu i Jn 3,3-8 bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Po ňom je niekedy potrebné akési duchovné prebudenie, ku ktorému často dochádza až neskôr. Ďalej je dôležitá i "birmovka". Tú azda možno prirovnať ku "krstu Duchom Svätým" v evanjelikálnych cirkvách. Potom Eucharistia, "Pánova večera"...

Samozrejme, i modlitba je dôležitá a potom aj spôsob života pokrsteného kresťana, hodnoty, ktoré uznáva, skutky podľa Božej vôle, o čom hovorí Starý i Nový zákon, Mt 7,21-23 bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Veľa však robí i pokora (Mt 23,12; Lk 14,11; Lk 18,14) a láska (1Kor 13; Pris 10,12; 1Pt 4,8) bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Sviatosti poskytujú istotu, že Božia milosť cez ne môže pôsobiť. Tým, že ich Pán Boh a Ježiš ustanovili, akoby ľuďom v Cirkvi dávali prostriedky, ktoré sú takej povahy ako oni, totiž materiálne a zároveň duchovné. To je nám ľuďom na tomto svete primerané. Aj sám Boží Syn sa vtelil, stal sa človekom, prišiel na tento svet a zanechal tu pre ľudí určité veci. Napokon kto sa dosť dobre vyzná v skutočnostiach, ktoré sú "mimo", tj. jedine nadprirodzené? Vzhľadom na rôzne duchovné bytosti a vplyvy, nie je isté, že za daným pôsobením je vždy Boh a nie iná skutočnosť. Písmo uvádza, že existujú a pôsobia aj iné nadprirodzené mocnosti, "výšky, hĺbky" (Rim 8,38-39). Viď tiež zdanlivého anjela svetla, satana (2Kor 11,14). Kto si myslí, že to vie vždy rozoznať, ten aby sa nepomýlil... Najmä ak má človek v danom čase v živote nejaké problémy, zmätky.
Ale cirkevné sviatosti sú pre nás istota. Hoci aj tam by mali byť splnené určité normálne podmienky, ako všade. Napr. pri ťažkom hriechu je potrebná najprv spoveď a až potom môže prísť Eucharistia.

Boh môže pôsobiť aj "mimo sviatostí", no my ho pritom nemusíme vždy vnímať. Niekedy azda môžeme.
Zároveň sviatosti prijímame v rámci Cirkvi a jej učenia, článkov viery, vyznania viery (apoštolské, nicejsko-carihradské)


4.
označiť príspevok

Krištof
   1. 7. 2020, 17:35 avatar
Pozri video od 40. min., posledných asi 16 min., o Cirkvi a iných cirkvách etc. www.tvlux.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Podobne text: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 17:43 avatar
4, zaujimave ze sa nic nezmenilo


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2020, 00:36 avatar
1, .... lenže dané sviatosti nemajú biblický podklad. Až na manželstvo!
To ostatné sú cirkevné náuky, prvky!
Ušná spoveď je produktom neskorších rokov.
Kňazstvo v kresťanstve je nebiblické a dá sa to ľahko dokázať.
Pomazanie chorých je tiež cirkevný prvok a zčasti prvok prevzatý z SZ.
Eucharistia je výsostne pohanská záležitosť, ...... kanibalizmus.
Birmovka je tiež nepochopenie Písma a prekrútenie významu istých textov.
A krst je tiež niečo, čo je úplne mimo, nakoľko má len symbolický význam, pri zasvätení Bohu. To dokazuje aj krst malých detí /bez viery/ a tvrdenie, že ním sú nám odpustené hriechy! Nie je to pravda!
   *0                         


12.
označiť príspevok

Krištof
   2. 7. 2020, 09:47 avatar
No povedzme že ty ako člen spoločenstva svedkov Jehovových to vidíš tak. Ukázal som však, že tie sviatosti majú určitú oporu aj v Písme. Cirkev, ktorú založil Kristus, môže teda pri sviatostiach vychádzať aj priamo z Božej pravdy Písma. Z neho vyplýva, že krst, "birmovka", spoveď, Eucharistia ("Pánova večera" ), manželstvo atď. pochádzajú od Pána Ježiša a Boha, ktorý ich ustanovil.
"Výhoda" cirkevných sviatostí pre ľudí je i v tom, že sú sčasti prirodzené, sčasti nadprirodzené. Ako aj ľudia na tomto svete; sviatosti možno priamo vnímať. Tým má človek - aspoň za daných podmienok - istotu, že Božia milosť cez ne pôsobí. Keby sa totiž človek obracal jedine na nadprirodzené skutočnosti, nevnímal by ich tak, nemal by istotu, kto sú, čo sú, či tam je určite Božia milosť alebo nie...


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2020, 23:42 avatar
12, ..... nesúhlasím! Prvotní kresťania sa nedelili na laikov a kňazov. Mať isté autority v zbore, je úplne niečo iné ako napodobenina židi-pohanského kňazstva!
Tiež veľkňaz Ježiš nemá .... "nejakého nasledovníka/nasledovníkov/ lebo je nim stále podla spôsobu Melchídeseka a jeho kňazstvo neprechádza na nikoho"!!!
Žalm 110,1.,4 ....... ?(Hebrejom 7:23–25; Rimanom 6:9) 


25.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 10:15 avatar
Kňaz je osoba, ktorá viac-menej výlučne vykonáva "náboženské" veci ako svoje povolanie. V podobnej úlohe bol už napr. apoštol Pavol. Ježiš si vyvolil Dvanásť apoštolov, pripravil ich na službu slova a zveril im zodpovednosť za Cirkev a v posledný večer im zveril i Eucharistiu. Keď sa Pán Ježiš pomodlil k Otcovi, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, ustanovil Dvanástich, aby boli s ním, a aby ich poslal hlásať Božie kráľovstvo (porov. Mk 3,13 - 19; Mt 10,1 - 42). Týchto apoštolov (porov. Lk 6,13) ustanovil na spôsob trvalého zboru, na ktorého čelo postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich (porov. Jn 21, 15 - 17). Najprv ich poslal k synom Izraela a potom k všetkým národom (porov. Rim 1,16), aby, účastní na jeho moci, spravili všetky národy jeho učeníkmi, posväcovali ich, viedli (porov. Mt 28, 16 - 20; Mk 16,15; Lk 24, 45 - 48; Jn 20, 21 - 23), a tak rozširovali Cirkev a pod vedením Pána ju svojou službou opatrovali po všetky dni až do skončenia vekov (porov. Mt 28, 20). V tomto poslaní boli v plnej miere potvrdení na Turíce, Letnice (porov. Sk 2, 1 - 26), podľa Pánovho prisľúbenia: „… keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). Odvtedy apoštoli, všade hlásajúc evanjelium (porov. Mk 16, 20) - ktoré počúvajúci prijímajú pôsobením Ducha Svätého -, zhromažďujú všeobecnú Cirkev, Pánom založenú na apoštoloch a postavenú na Petrovi, ich kniežati, a na uholnom kameni, ktorým je sám Ježiš Kristus (porov. Zjv 21,14; Mt 16,18; Ef 2,20).

Jn 20,19-23 : "A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
V tomto texte sa uvádza ustanovenie sviatosti zmierenia (spovede); Pán Ježiš udeľuje apoštolom zvláštny dar Svätého Ducha a zvláštnu moc, aby mohli ľuďom odpúšťať hriechy.

1Tim 4,14: "Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších."
"Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol Pavol (pozri 2Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší).

Takže asi tam má to cirkevné - služobné alebo hierarchické kňazstvo svoje základy. Tým veciam (napr. Eucharistia, spoveď...) sa venujú kňazi.
Podľa Nového zákona a Cirkvi existuje okrem tohto služobného či hierarchického kňazstva aj všeobecné kňažstvo všetkých pokrstených veriacich. Pozri od bodu 10. po 38. (veľa textu):
"10. Kristus Pán, Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí (porov. Hebr 5, 1 – 5), urobil nový ľud „kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi“ (Zjv 1, 6; porov. 5, 9 – 10). Pokrstení sú totiž znovuzrodením a pomazaním Ducha Svätého posvätení na duchovnú stavbu a sväté kňazstvo, aby ako kresťania celou svojou činnosťou prinášali duchovné obety a zvestovali slávne skutky toho, ktorý ich z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla (porov. 1 Pt 2, 4 – 10)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2020, 23:51 avatar
12, ... Pánova večera nie je eucharistia a ani doslovné jedenie Krista! 
Pripomína sa raz za rok, .... a dlhý čas to bolo tak aj u RKC.
Pripomíname si ňou obetnú smrť Krista a to, čo sa ňou dosiahlo!
Katolícka "hostina lásky" má viac pôvod v pohanstve. Júda 4, .... Júda 12
Stránka www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk .... viac o tom pojednáva. 


27.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 10:33 avatar
K Eucharistii - inde známej ako Pánova večera - som sa vyjadroval napr. tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk (13.)
Je založená na Biblii, Novom zákone, ustanovil ju Ježiš, jej vysluhovanie zveril apoštolom, ako už v tejto téme bolo uvedené. V Novom zákone sa o nej píše aj ako o "lámaní chleba" (Sk 2,42; 20,7; Lk 24,35)


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 7. 2020, 13:56 avatar
27, .... to akože "lámanie chleba" bola bežná činnosť v Izraeli a dialo sa to ešte pred zavedením samotnej Pánovej večery.
V Izraeli bol tenký chlieb /pesach/ čo sa lámal a jedol.
Teda. to "lámanie chleba" nemá súvis priamy s eucharistiou. Ježiš len tento zvyk použil ako istý prvok pri podávaní symbolov svojho tela a krvi(chlieb, víno/. Z toho vidno, že lámanie chleba na Pamätnej slávnosti nemá z duchovného hľadiska nejaký zvláštny význam. Rovnako krehký/tenký/ chlieb použil Ježiš aj vtedy, keď zázračne nasýtil tisíce ľudí, pretože ho pri rozdeľovaní ..... lámal. (Matúš 14:19; 15:36)
Ale nič sa zázračne nezmenilo na doslovné telo a krv Krista a to ani po zavedení Pánovej večere! Inak by ste boli kanibali.


42.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   3. 7. 2020, 14:13 avatar
tam sa aj na inom fičalo dromedar.zoznam.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


13.
označiť príspevok

Krištof
   2. 7. 2020, 10:35 avatar
Ohľadom krstu malých detí. Podobne to bolo (je) u Židov (resp. židov) v súvislosti s obriezkou: Dieťa malo (má) púhych 8 dní a rodičia ho už dali obrezať na znak starozákonnej zmluvy; tým malo vstúpiť do spoločenstva s Bohom, hoci o tom samo ešte nevedelo. Starozákonná obriezka pre kresťanov už nie je potrebná, ale krst áno. Ten zmýva dedičný hriech, odpúšťa hriechy (Sk 2,38-39). Človek sa krstom duchovne znovuzrodzuje (Jn 3,3-8). A začleňuje do Božieho ľudu, Cirkvi. Ak sa však krstia malé deti, niekedy je potrebné, aby u nich neskôr došlo k prebudeniu v Duchu Svätom, napr. tým, že začnú praktizovať vieru v Cirkvi, viesť duchovný život, modlitbou, čítaním Písma, inými sviatosťami a pod. Pozri video cca od 51. minúty a potom niekoľko minút (takmer dokonca): bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Lk 18,16: "Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!"
Skutky 16,33: "V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci." (Všetci jeho domáci môžu byť i deti.)
1Kor 1,16: "Ba pokrstil som ešte Stefanasovu rodinu." (Rodina môže zahŕňať i deti.)
Vzhľadom na dedičný hriech, s ktorým sa ľudia - teda aj malé deti už rodia, sa krstia aj tieto deti, lebo krst ich dedičný hriech odstraňuje. Boh môže takto požehnať a prijať aj malé dieťa. Samozrejme, niekedy sa katolíkmi stávajú až starší a dospelí ľudia, dávajú sa teda krstiť až v tom staršom veku


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2020, 23:33 avatar
13, .... tu pri obriezke je namieste paralela v "obriezke duchom" a nie krstom!
Pavol napísal: ...... „Jeho obriezka je obriezka srdca duchom.“ ?(Rim. 2:29)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To ostatné čo píšeš nemá žiadny súvis s krstom malých detí! A nikde to tam nevyčítaš!
Krst je nevyhnutne spojený s vierou, ako píše/hovorí/ Ježiš, .... a malé deti nemajú vieru!
Dieťa /malé/ ak zomrie nepokrstené, ..... má nádej na vzkriesenie, a nemôže byť brané na zodpovednosť z pochopiteľných dôvodov. Tu sa strašne Augustín kopol, a na istý čas "zatvoril cestu" k nádeji na spásu u malých detí, .... a to len preto, že staval na svojich , ľudských a veľmi zlých názoroch!
Záchrana je skrze vieru v Krista:
Krst je niečo ako diplom , ktorý dostane vysokoškolák po absolvovaní istého poznania/odbornosti/ a začína svoju odbornú profesiu, cestu.
Presne tak ako pokrstený kresťan! 


24.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 10:13 avatar
Každopádne u židov podľa Starého zákona malo dieťa iba 8 dní a už ho jeho rodičia dali obrezať na znak zmluvy s Bohom; tým malo vstúpiť do vzťahu s Ním. Hoci to malé dieťa o tom vtedy ešte nič nevedelo, len jeho rodičia. Dozvedelo sa to až neskôr, keď vyrástlo a neskôr tiež začalo žiť podľa židovskej viery. Podobne je to s krstom už i malých detí v Cirkvi. Krst v kresťanstve má tiež dôležitý význam vo vzťahu k Bohu, ako som už vysvetľoval v tejto téme. Vzhľadom na dedičný hriech, s ktorým sa ľudia - teda aj malé deti už rodia, sa krstia aj tieto deti, lebo krst ich dedičný hriech odstraňuje. Boh môže takto požehnať, duchovne obnoviť a prijať aj malé dieťa.
"Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť." (Jn 3,5-7) "Tento text má zrejme na mysli sviatosť krstu. V krste dostávame Ducha Svätého, princíp nadprirodzeného, Božieho života. Krstom sa teda človek znovuzrodí." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Potom, samozrejme, je potrebné, aby to dieťa ako sa bude telesne a psychicky vyvíjať, aby sa rozvíjalo aj duchovne, vo viere, v učení a živote v Cirkvi, modlitbou, čítaním Písma, ďalšími sviatosťami etc. A tak vlastne po celý život.

Článok k tomu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Video k tomu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


26.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   3. 7. 2020, 10:31 avatar
Je zabavne ako sa katolici snažia za každu cenu obhajovať svoje konanie.....
Obriezka je príkaz od Boha Abrahamovi.....
....KTO UVERI A DA SA POKRSTIT BUDE POKRSTENY DUCHOM SVATYM.......nie je príkaz, ale odporučanie.....
Male dieťa nevie splniť tuto podmienku, totižto nevie este veriť......Krst je vedoma zaležitosť človeka na ZAKLADE VIERY !!!!!!!


28.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 10:44 avatar
Obriezka v židovstve bola (je) v rámci Starej zmluvy nutnou podmienkou vo vzťahu k Bohu; krst v kresťanstve v rámci Novej zmluvy je tiež nutnou podmienkou vo vzťahu k Bohu. Boh môže takto požehnať, duchovne obnoviť a prijať aj malé dieťa, ktorého zastupujú jeho veriaci rodičia. "Nedostatok osobného rozhodnutia u dieťaťa nahrádza podľa cirkevnej tradície tzv. „zástupná viera“ na dvoch úrovniach: 1. Prvou úrovňou je Cirkev, v ktorej sa slávi krst. Krst nie je len subjektívnou záležitosťou jednotlivca, ktorý dáva odpoveď na Božie volanie. Subjektom viery je v tomto prípade celý Boží ľud, ktorý berie na seba záväzok sprostredkovať mu vieru. Preto sa veľmi odporúča, aby sa slávenie sviatosti krstu konalo počas svätej omše. 2. Druhou úrovňou je viera iného človeka. Viera Cirkvi musí byť nahradená vierou konkrétnych osôb. V Katolíckej cirkvi to musia byť katolíci, najčastejšie rodičia, alebo krstní rodičia." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Lk 18,16: "Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!"


29.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   3. 7. 2020, 10:59 avatar
každý človek, musí uveriť a dať sa pokrstiť, proste je to tak. Vidime kolko ludí je pokrstených a vôbec neziju s Bohom....najhorsie na tom je, že títo ludia sa podla katolikov nemôžu dať krstiť, pretože už sú...Je to dokonaly podvod satana....
Ja osobne som bol tiež pokrstený ako dieťa ale neviem o tom...az v dospelosti som sa dal pokrstiť ponorením, a Boh sa k tomu naležite priznal....bol som pokrstený D.S., tak ako je to prisľubene.....Krsty malých deti je špatný zlepšovak....nikde nie je a ani nemoze byť prikazane....krstite aj male deti ......


30.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   3. 7. 2020, 11:11 avatar
obrezať sa mali aj male deti do ôsmeho dňa....je to jasne udané......
Ak by bolo napisane krstite male deti do ôsmeho dňa, tiež by to bolo jasné.....Katolici narobili mnoho obradov, ktore ani nie su v Bozom slove, ale to čo maju urobiť nerobia.....
Neskor pochopili, že čosi nie je v poriadku a tak si vymysleli birmovku...ale to tiež neni v bibli....proste sa utvrdzuju vo svojom omyle


31.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 11:20 avatar
Názor ti neberiem. Je veľa ľudí, ktorí boli pokrstení v detstve a ako dospelí žijú s Bohom. Tak je to aj u mňa. Ani podľa Starej zmluvy nemajú rodičia, ktorí dajú obrezať svoje malé dieťa, istotu, že keď vyrastie, bude žiť podľa viery v Boha. To už je sloboda a zodpovednosť toho obrezaného, v kresťanstve pokrsteného. Je však možnosť a nádej, že bude žiť aj v dospelosti podľa viery v Boha.
Ak sa však krstia malé deti, často je potrebné, aby u nich neskôr došlo k prebudeniu v Duchu Svätom, napr. tým, že začnú praktizovať vieru v Cirkvi, viesť duchovný život, modlitbou, čítaním Písma, inými sviatosťami a pod. Pozri k tomu toto video cca od 51. minúty a potom niekoľko minút (takmer dokonca): bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Treba si tiež uvedomiť, že Katolícka cirkev je pôvodná, cca 2000 rokov trvajúca, takže má od Krista danosti pre to, čo učí a robí. Vrátane sviatostí, ktoré sú v súlade s Písmom, ako uvádzam v tejto téme


32.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   3. 7. 2020, 11:28 avatar
katolicka cirkev vznikla niekedy v 4. storoči za Konstantina...ktorý vlastne zlegalizoval krestanstvo, ktore bolo dovtedy prenasledované.. ale za tu cenu, ze urobil z toho štatne naboženstvo...
Povodne krestanstvo sa postupon času uplne zmenilo a uz nebolo tým krestanstvom ako predtým.....neudialo sa to hned ale rokmi....Dnes je to uz len mnoho ritualov.........
Ohanať sa 2000 rokmi nie je dobrý napad....pretože vieme, že mnho rokov urcite nebolo vedené D.S.....
Je treba sa vratiť naspeť ku skutocnemu povodnemu krestanstvu, a to robia protestanti...ale ani to nejde naraz...započal to Luther ale to bolo strasne malo.....


34.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 11:52 avatar
Katolícka Cirkev existuje od začiatku, od Krista a apoštolov, napr. Petra, cez ich nástupcov, teda od 1. stor. cez 2., 3., 4. až po dnes. Napr. k nej patria i raní cirkevní predstavitelia ako Polykarp zo Smyrny (okolo 69 - 155), Ignác Antiochijský († 107), Sv. Klement Rímsky († 101), ktorý bol štvrtým nástupcom sv. Petra na pápežskom stolci; sv. Irenej z Lyonu († 202); Tertulián († 220) a ďalší. Hovorí sa tomu cirkevná Tradícia, ktorá teda začala dávno pred 4. stor.
Tu je zoznam pápežov od začiatku počnúc Petrom po dnes: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 

Ježiš Kristus Cirkev založil. Aj s jej štruktúrou, úradmi - službami, s autoritou, správou, poznaním, poverením, dal jej Ducha Svätého. Šimon dostal od Ježiša meno - Peter, Skala s tým, že je to meno daného cirkevného úradu. (Jn 1,42) Jeho prvým predstaviteľom bol apoštol Peter a potom postupne jeho nástupcovia. Sú to vlastne niečo ako správcovia Kristovej Cirkvi na zemi. Mt 16,17-19: "A ja ti hovorím: Ty si Peter [Skala] a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."
Čiže tento úrad pápeža Cirkev dostala od Boha - "kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."
"Týmito slovami prisľubuje Ježiš Šimonovi najvyšší úrad v Cirkvi. Nové Šimonovo meno bude Skala (po aramejsky Kéfá, po grécky Pétros), Peter. Je to meno úradu, ktorý má Šimon zastávať v budúcej, Kristom založenej Cirkvi. Na tomto Petrovom úrade Ježiš postaví svoju Cirkev akoby na skale. Odovzdanie kľúčov od domu alebo mesta znamenalo odovzdanie moci (právo otvárať a zatvárať, vpúšťať a vylučovať). Najvyššia Petrova moc zahrňuje v sebe moc kľúčov, moc viazať a rozväzovať, čo obrazne označuje skutočnú úplnú a najvyššiu právomoc a autoritu v Cirkvi. Po svojom vzkriesení Kristus svoj prísľub splnil a odovzdal Petrovi najvyšší úrad v Cirkvi (Jn 21, 15–17)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Mt 28,19-20: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.”
Je teda vylúčené, že by Cirkev Kristus a Duch Svätý opustili. Aj keď počas histórie boli všelijaké problémy.

Ďalej Mt 18,18: "Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi."
Ako predtým prisľúbil Ježiš Petrovi najvyššiu moc v Cirkvi (Mt 16,17-19), tu dáva celému zboru apoštolov zákonodarnú a sudcovskú moc. Táto moc prešla na nástupcov apoštolov - na biskupov, ktorých Boh ustanovil, aby spravovali jeho Cirkev (Sk 20, 28). Lebo im aj poslal Ducha Svätého, ktorý má byť s nimi navždy. (Jn 14,16-17)

Existujú aj obrady s ich formami, vrátane omše, "toto robte na moju pamiatku"; sme niekedy ako to "Pánovo stádo s pastierom"; ale inak je v Cirkvi aj veľa bežných vecí duchovného života, chvály etc. Napr.: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Neskôr sa od KC oddelili niektoré iné kresťanské spoločenstvá, príp. niektoré vznikli omnoho neskôr kvázi nezávisle bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Inak v učení o ospravedlnení je zhoda medzi katolíkmi, luteránmi - evanjelikmi, metodistami a reformovanými cirkvami. Pozri napr. tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk a tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Kedysi v 16. storočí došlo k rozkolu, keď od Katolíckej cirkvi odišli luteráni. Koncom 20. storočia však v súvislosti s jedným z hlavných dôvodov svojho rozkolu - učením o ospravedlnení našli zhodu. Potom sa k nim pridali metodisti a neskôr i reformované cirkvi. "Toto prohlášení překonává teologické neshody mezi katolíky a protestanty a vyjasňuje, že učení katolické církve i protestantů je v nauce o ospravedlnění shodné; neshody, k nímž docházelo, byly založeny jednak na vzájemném nepochopení, terminologických nejasnostech a odlišných důrazech jednotlivých církví." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 


33.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   3. 7. 2020, 11:50 avatar
tak som si to pozrel...no v mnohom sa mýli a je vidieť že tápe. Hovori že krst D.S je zvnutra....že on už mal D.S. od krstu ako dieťa....Každy clovek ma svojho ducha este pred krstom, ale je to mrtvý duch a nevnima Boha.....
aj v skutkoch vidime že boli ludia ktorí nemali D.S. aj ked boli pokrstení..dostali ho az pri kladení rúk.....
Krst D.S. je ZVONKU...vidime to jasne na Ježišovi, ked sa krstil v Jordáne....D.S. vo forme holubice prisiel k nemu.......To iste sa deje, ak sa clovek da porstit vo viere....D. S...zvonku sa prejaví......a nakontaktuje sa na Ducha človeka, ktorý ožije......zacne vnimať D.S.
Nas duch potom svedci spolu s D.B.že sme bozie deti.....volame Abba Otče...


35.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 12:16 avatar
Duch Svätý by mal byť vnútri v človeku, keď ho človek v krste a potom i birmovke dostane:
Sk Sk 2,38-39: "... nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým..."
Birmovanie je akési nové a ďalšie prijatie Ducha Svätého, Sk 8,14-17:
"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého."

Rimanom 5,5: "A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali."
1Kor 3,16-17: "Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? ... Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy."
1Kor 6,19: "A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha...?"


36.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   3. 7. 2020, 12:24 avatar
Nie D.S. musí príst zvonku, On je mimo nás....Dieta ho v krste urcite nedostane....a nedeje sa to ani pri birmovke....Duch človeka je stale mrtvý....Pokrstenie D. S. je nadprirodzena zaležitosť, a aj sa prejaví....takým znakom je aj hovorenie v jazykoch.....( je to u kazdeho rtrochu inač...u niekoho je to hned, u niekoho trochu neskor.....Je to OSOBNE stretnutie s Bohom.....
Ten clovek tam hovorí že svojou aktivitou vlastne dostal D.S.....
Ludia sa rodia v dedicnom hriechu....s mrtvým duchom......len Boh ho vie oživiť.....hovorime tomu znovuzrodenie....


37.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 12:39 avatar
Veď hovorím, že až keď človek Ducha Svätého dostane, lebo predtým ho nemal, predtým bol Duch sv. mimo človeka, takže až keď Ho dostane, až potom je už v človeku. Ale nemusí byť Duch sv. vždy taký aktívny, ako je v prípade človeka, ktorý aj praktizuje vieru, duchovný život.
Duch Svätý obnovuje, oživuje ducha človeka; napr. Jn 7,37-39: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili."

Avšak nie u všetkých veriacich sa prejavujú všetky dary Ducha Sv.:
1Kor 12: "A nechcem bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. ... Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. ... A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. ... Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú?"

Svätý Pavol menuje devätoraké ovocie Ducha: "láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (porov. Gal 5, 22 - 23).
Darov Ducha Svätého je veľa. Ich nevyčerpateľnú bohatosť vyjadruje číslo sedem, ktoré symbolizuje ich úplnosť, a rôznorodosť. Postupom vekov však symbolická sedmička nadobudla konkrétnu podobu a biblický základ: "Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom" (Iz 11, 1 - 3).


38.
označiť príspevok

Krištof
   3. 7. 2020, 12:52 avatar
Keď sme Ducha Božieho dostali, keď k nám prišiel, tak už môže byť v nás vo vykúpených kresťanoch.
Rimanom 8,15-21: "Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti."
'Veď Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.' (Porov. Rimanom 14,17)

To však neznamená, že nemôže niekedy, napr. počas chvál dochádzať k ďalšiemu alebo väčšiemu pôsobeniu Ducha Sv. akoby aj zvonka


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 7. 2020, 13:46 avatar
38, .... tohto ducha si určite nedostal,lebo tá pasáž poukazuje na tých čo majú nebeskú nádej a budú vládnuť s Kristom v nebi! A zaiste vieme, že nie všetci môžme "vládnuť nad zemou".
Drvivá väčšina ľudí bude žiť tu na zemi! Mat.5,5.
A aby to bolo aj v tvojom prípade, musíš poslúchnuť Boha aby si vyšiel z Veľkého Babylonu, .... a potom možno získaš nádej na večný život na zemi?!  


41.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 7. 2020, 14:02 avatar
36, .... niečo iné je mať ducha svätého a jeho ovocie a podobne. A niečo iné je znovuzrodenie v duchu.
Každý kresťan musí mať ducha svätého, .... ale iba niektorí sú znovuzrodení a povolaní aby "vládli nad zemou"!
Ale nad kým budú vládnuť, ak všetci sa tlačia do neba a na zemi nikto nebude? 
Teda, drvivá väčšina kresťanov bude žiť tu na rajskej zemi. Milénium je stále platnou súčasťou Biblie a Boh nikdy nezmenil svoje predsavzatie s ľudmi!
A Ondrej, .... ty neovládaš ani svoj jazyk,/ani biblický/ .... nie ešte hovorenie jazykmi! 


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 7. 2020, 14:15 avatar
35, .... birmovka je čisto čiste cirkevný, ľudský prvok. Nakoľko predajcovia hodiniek chceli mať väčšiu tržbu! 
To, čo cituješ je len istá postupnosť činnosti kresťanského zboru a šírenie evanjelia, ktorého súčasťou bolo prijatie ducha svätého.
Ale nevidím v tom žiaden problém, ...... ale opakujem, je to len cirkevná záležitosť. Tak ako niekto napríklad slávi ešte aj dnes sabat, alebo nedeľu. My môžme uznávať hociktorý deň v týždni, .... ale nás to nevzdiali a ani nepriblíži nijak k Bohu.
Teda, ten samotný deň. Pavol jasne povedal, že tomu tak je.
Rimanom 14,5 .... "Niekto považuje jeden deň za významnejší ako druhý, iný považuje všetky dni za rovnaké. Nech sa každý drží toho, o čom je pevne presvedčený. "

Galaťanom 4,9-11 .... "Ale teraz poznáte Boha, alebo skôr Boh pozná vás. Tak prečo sa vraciate k tým slabým a úbohým základným princípom a chcete im znovu slúžiť ako otroci? 10 Úzkostlivo zachovávate dni, mesiace, obdobia a roky."
Pozri aj Kolosanom 2,16. 


3.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 7. 2020, 17:24 avatar
Krištof,
dávaš do hromady evanjelium a listy apoštolov a to nie je istá úroveň a tá istá sila dôkazu. Evanjelium je ježiš a listy apoštolov sú vyjadrenjia apoštolov, ako ľudí, lebo evanjelium napísali apoštoli ako pod ježišom a listy ako apoštoli ľudia,to sú vlastne prvé reakcie ľudí na evanjelium a medzi nimi boli aj tí, čo boli v blízkosti ježiša, ale evanjelium bolo vtedy už uzatvorené a ježiš samotný si vyhradil právo na evanjeliu vôbec meniť.
Lebo práve následkom toho, že sa tento rozdiel neuznal, dala sa akoby možnosť meniť evanjelium tým, ktorí sa označili za svätých, alebo ich iní, či dokonca pápežský stolec na to ustanovili.
Ja myslím, že tu treba striktne rozlišovať, čo je od ježiša a čo od človeka, ak nás ježiš ešte varuje, že čo je od človeka, môže byť aj od toho druhého.
Alebo, ak ježiš dal právomoce, ktoré sa zneužili, prípadne zneužili na niečo iné n dokonca za finančný prospech, nemali by tieto právomoce viacej platiť a nemaio by sa viacej používať.
Napríklad, Čokolvek zviazeš na zemi, bude zviazané aj na nebi.Ak však toto bolo zneužité pri zavádzani dogiem, potom sa platnosť stratila a a dogmy tiež a všetko s tým spojené.
nemôžeme používať cisternu na vozenie mlieka, ak sme ju pred tým používali na prevoz močovky. Samozrejme, že všetko sa dá, ale potom všetko podľa tohoto aj tak vyzerá, ak nevieme dodržať určité,pravidlá čistoty.
V dejinách cirkvi urobil človek veľa dobrého, čo vyplýva z evanjelia a na základe čoho sa stanovili určité pravidlá praktizovania viery, napríklad sväté omše, sviatosti a mnoho iného, ale toto vieme predsa jasne z evanjelia, že to bolo stanovené na základe tomto, ale ak niekto stanoví dogmy o márii, ježišovej matke a v evanjeliu o tom nič nie je, potom je to jasne spreneverenie dôvery, ktorú nám dal ježiš a ktorú moc žiaden iný človek od iného človeka nemôže dostať.
Nikto z ľudí nevidí do hlavy človeka ako ježiš a preto nikto z ľudí nemôže stanoviť nič iné, len použiť to, čo je v evanjeliu.

Toto ja vidím ako zabezpečenie kreditu cirkvi a zabráneniu zlému, aby mohol do cirkvi vnášať zlo a znemožniť maloverným, ktorí práve dychtivo hľadajú tieto, zlé veci, aby neboli spasení.

Nikto nemá právo povedať, čo boh, či ježiš chce, alebo nie, okrem toho, čo je napísané v evanjeliu, aj keď je to povedané z vybičovanej horlivosti a vďaky bohu a ježišovi, lebo často krát ani netušíme, ako tým môžeme oboch uraziť.

Spokojme sa s tým, čo máme, a o čom nachádzame podporu v evanjelium a nove možnosti hľadajme predovšetkým každý v sebe samom, ako si zväčšiť soju nádej na spasenie.


6.
označiť príspevok

Krištof
   1. 7. 2020, 17:50 avatar
K tým témam o Cirkvi, jej úradoch, službách, autorite a poznaní od Pána Boha, aj o obyčajných veriacich a pod. som sa na df. sk už vyjadroval. Napr. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk (71.) Opakovať tu svoj názor k tomu (i keď možno trochu inými slovami) by bolo zbytočné
Súhlasí Shagara


7.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 17:51 avatar
No ved nam napis par slovami co ty na to ,,,


8.
označiť príspevok

Krištof
   1. 7. 2020, 18:07 avatar
Niečo na odľahčenie. Nedávno som si vypočul zaujímavú hudbu vo forme "vážnej hudby" z video hry Sonic pri príležitosti jej 25 rokov. Spomínam si na túto hru z doby keď bola nová a prišla ku nám, cca r. 1992
http://www.youtube.com/watch?v=3LfER6KkSgI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Podobne k Super Mario Bros
http://www.youtube.com/watch?v=Ifdpk82PMr4 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí djjaro


10.
označiť príspevok

elemír muž
   2. 7. 2020, 09:18 avatar
ešte jedna taká maličkosť, ako dokážeme zahatať cestu k ježišovým ustanoveniam, ktoré nám umožňuju spásu,

krištof 1

Eucharistia, Lk 22,19-20; 1Kor 11,24; Jn 6,22-58:"Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na
moju pamiatku." Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás."
Český ekumenický preklad: "Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení." (1Kor 11,27-29)
"Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom... Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba... Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."
Všetko je original dobré až na to, že tam niekto vsunul: Kto by jedol tento chlieb a oil tento kalich nehodne proviní se proti telu a krvi pána.
pod+a mňa sa nehodne previnil proti pánovi ten, kto tam vsunul tento dodatok.
A toto je kámeň úrazu katolíckej cirkvi, pretože ježiš lámal a dával a rozdával svoje telo a krv hiešnikom a nekládol žiadne podmienky, kto môže jesť a piť a tiež nikde v evajeliu neuviedol, čo sa rozumie pod nehodným používaním jeho tela a krvi.
Dokáže si niekto predstaviť, kolkým ľuďom takýto mudrc znemožnil cestu k spaseniu a uvedomuje si, aká zodpovednosť ho za to čaká ???? Neprišiel som liečiť zdravých, ale chorých. Samozrejme, že mnohí prekonali aj túto prekážku a predsa splnili podmienky stanovené cirkvou. Ježiš neobetoal svoj život iba pre svätých vo vyššej hierarchii, ktorí to majú ako povolanie a nás nazvali iba laikmi, on neprišiel kvôli svätým, prišiel kvôli nám hriešnikom, aj keď my sme možno videní vysokou hierarchiou cirkvi ako šteňatá pod stolom aj my chceme aspom tie odrobinky, čo padajú zo stola. Ja tiež si mylím, že by nebolo dobré, aby prišiel kňaz na nádražie a dával hostiu, kto ju neodmietne, kto si vie oceniť, čo to je, ale nemúžeme to vyzdvihnúť do nedosiahnuteľných výšin s oddôvodnením obrovského významu, lebo jejžiš prikázal, jedzte a pite a nekládol podmienky, ale hneď sa našiel niekto, kto to zobral k sebe a povedal ostatným, nie ste toho hodní, lebo nie ste
dostatočne svätí, aby ste si zaslúžili niečo tak obrovský veliké a sväté. Prečo hneď niekto postavil do ježišovej cesty prekážky ?? Toto je ten piesok, čo sa sype do ježišovej cirkvi, aby to škrípalo.
Ježiš vie veci o eucharistii, ktoré my netušíme a vie čo tam dal pre takého, alebo iného hriešnika a čo to urobí v ich duši, ale ak tu niekto , napriek jeho príkazu, urobí niečo iné, je takýto človek ježišov ?? To samozrejme my nemôžeme vedieť, ale on určite vie, pre nás je dôležité, že vidíme napísaný príkaz a máme ho plniť tak ako je, bez naších ďaľších ľudských rozumov a výmyslov a použiť tak, ako to napísal, ako to chce on a nie niekto z ľudí čo aj sám si o sebe myslí, aký je on svätý.


11.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   2. 7. 2020, 09:22 avatar
SEP 1K 11,25

Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku!


14.
označiť príspevok

Krištof
   2. 7. 2020, 10:51 avatar
Tam tí Korinťania robili vtedy niektoré nesprávne veci v súvislosti s týmto; preto ich Pavol napomínal a pod. Môžeš si to tom prečítať tu v 1Kor 11, 17 - 34 a k tomu i poznámku k v. 17-22 na pravom kraji: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


15.
označiť príspevok

elemír muž
   2. 7. 2020, 21:20 avatar
Ano, krištof, to máš pravdu, dokonca sa kdesi píše, že sa na omše doslova chodili nažrať, ale všimni si , že už si vo sfere cirkvi po nanebovstúpení, že to sú riešnia problémov cirkvi bez ježišovej osobnej prítomnosti tými, na ktorých tu cirkev ježiš zanechal. Ale naliehavé a rýchle povolanie pavla svedčí o tom, že peter urobil niekde nejaké dosť vážne chyby. Asi začal viesť cirkev úplne inde, než to ježiš predpokladal. Práve pavol naplnil očakávanie ježiša možno až nad rámec, Evanjelizoval cele stredomorie europy, afriky stredný východ,čo asi peter ani nemal v úmysle, peter bol robotník, veď bol povolaný ako rybár, tak ako ježiš bol tesár a pavol bol vzdelaný inteligent ,nebolo mu treba ani prikazovať, či naznačovať, čo má robiť. LIst židom by sme si mali povinne prečítať aspom ráz do roka, Je to akési prepojenie medi nami a ježišom a jeho evanjelium a ja verím, že tam aj zdôvodňoval, prečo ježiš nemôže byť boh,. skúste si to prečítať pomaly, vetu za vetou a uvidíte a prídete na to, že cirkev ľudí na úrovni petra, ako robotníka ešte možno aj znesie ježišovo božstvo, ale vyššia inteligenčná úroveň pavla, jednoznačne vylučuje, že ježiš je boh.jeho osobnosť a moc je blízko jeho otca, robí to, čo jeho otec, on a otec sú jedno, ba dokonca sa určite aj podobajú, ale ježiš je ježiš a boh je boh,
Ale ako som už spomínal, že doba v tejto veci postúpila tak, že pavol už nemohol poprieť to, že ježišje boh v tej dobe robotníckej vlády nad cirkvou, lebo oni to dovtedy a ani dodnes nemali ako pochopiť, že ježiš nemôže byť boh, naopak zabetonovali to dokonca v tridentskom koncile kliatbou a to je ďľšia fatálna chyba.To je totiž ten problém vládnutia petra a pavla, peter ako robotník a pavol ako vyššia vzdelanosť, inteligencia. A to platí dodnes nielen v cirkvi, ale aj vo svetskej politike, kde menejinteligentné širšie vrstvy si osobujú právo na moc nie inteliogenciou, ale množstvom.
Každý robotník si povie, že prečo by som nevládol aj ja, veď to predsa nie je až také zložité, ale neuvedomí si, že akokolvek by vytrčal svojou inteligenciou z davu, predsa len nemá to vzdelanie, čo inteligencia a ani si neuvedomuje, ako mu to chýba a ako to pozná inteligencia na jeho vystupovaní, vyjadrovaní a nakoniec aj vládnutí.
A takto podobne začala vývoj cirkev od ježiša po dnes, či je, alebo bola v takých, alebo v takých rukách.
Teraz sa zamyslíte nad tým, čo by urobila cirkev s fatimou, ak by bola pod vplyvom ľudí typu peter a čoby urobila cirkev s fatimou, ak by bola pod vplyvom ľudí typu pavol ???? A to tu máme ešte tretieho a to je satan a už tu máme guláš, až sa hory zelenajú. No nie až tak celkom, lebo ak by toto uznal ako nejaké pomenovanie problémov a mali by sme v tomto aspom trochu jasnejšie, potom by to mohol byť určitý pokrok v stave našej cirkvi s právom pozrieť sa aj do dejín cirkvi a čo to znova prehodnotiť a vrátiť naspäť k evanjeliu.


16.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 7. 2020, 21:32 avatar
No ten list rimanom je aj aj ze je aj ze nieje


17.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 7. 2020, 21:35 avatar
Podla mojho skumania Pavol je tym tesitelom ktoreho poslal Kristus po sebe


18.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 7. 2020, 21:37 avatar
Mozno to Pavol naschvas zakryl aby sme si nasli sami cestu a uznali ci je Kristus Bohom alebo nie ,
Niekde sa pise ze Videl svetlo a pocul jezisov hlas ktory mu povedal - Ja som jezis ktoreho ty penasledujes ,
Pavol ho nazyva Panom ked hovori Kto si PANE ale urcite si dam dnes rimanom ,


19.
označiť príspevok

djjaro muž
   2. 7. 2020, 21:38 avatar
Dik za namet       


23.
označiť príspevok

elemír muž
   3. 7. 2020, 08:29 avatar
Diaro, ja som myslel list židom, ale nezaškodí, ak pozrieš aj list rimanom.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:40,  Zuzka8, väčšinou je to tak, že ho ucítiš až vtedy, keď do neho stúpiš... a stáva sa,...
dnes, 12:43,  Kupia ten chleba nekupia ten chleba??? Bude odbyt nebude odbyt???Skapu ludia od hladu neskapu...
dnes, 12:35,  73/ Mohol si to skratit na jedno slovo...kokot!!!:))))
dnes, 12:32,  Mal by si si doštudovať základné informácie kto bol Baťa aby si nezomrel iba ako kominar...
dnes, 12:25,  4/ Mam hadzem tam mejdaky !!!Kurva predavacka nechcela mi ich zobrat!!!Hovorim jej co som ja...
dnes, 12:24,  71/ Suster vizionarom??? Kurva to je umenie predat bosemu topanky!!!:)))
dnes, 12:23,  Vôbec by som sa nečudoval keby som u teba v tej poličke zo 60 tých rokov vedla...
dnes, 12:22,  To nebol šuster to bol podnikateľ ktorý postavil celé mestá fabriky ako gumarne Puchov...
dnes, 12:20,  2/ Edko rozbi prasiatko a kup si Pershing 140!!!:))))
dnes, 12:19,  Na peršingoch sme vyrastali ako husakove deti . Každé noviny začínali peršingom ba i...
dnes, 12:13,  69/ Tvoj vzor je suster Bata????hahahahah Kurva draáááát!!!!:)))
dnes, 12:12,  Hahahah:)))https://www.pershing-yacht.com/en-us/yachts/model/p/6-144-229-PUB/n/Pershing-140-New
dnes, 12:11,  Samozrejme ak je v štate bohatý podnikateľ je to obrovský prínos pre štat. Tym...
dnes, 12:08,  62) dá sa prv cítiť exkrement, a potom mu vyhnúť. .. *19
dnes, 12:08,  Že by česi ??? Budíček gejrópska holota!!!!!!!...
dnes, 12:08,  65/ Co si padol z porodneho stola??? Ked bude v state jeden miliardar tak sa maju vsetci...
dnes, 12:07,  máme obľúbenú rubriku "Zhrnutie týždňa!!!!!!!!!!!!" 1. Kontraslovanský...
dnes, 12:07,  Telo a duša sú prepojené, že. .. Dijaro, podľa mňa ty nazývaš energetickým systémom...
dnes, 12:06,  Budú i netopiere
dnes, 12:05,  Tradičné slovanské lieky sú na čisto prírodnom základe!!!!!!!!!!! V moskovskej lekárni...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Aj múdry sa stane hlúpym, keď na sebe prestane pracovať.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(191 414 bytes in 0,286 seconds)