Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Sami proti biblii

22
reakcií
831
prečítaní
Tému 27. októbra 2017, 08:20 založil Luther.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:20 avatar
Svedkovia teda tvrdia, že keď Ježiš hovorí: „Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi
dal zo sveta.“ (Jn 17,6), myslí tým Meno JHWH (alebo, ako oni hovoria, Jehova), na ktoré
Židia v tej dobe už vraj takmer zabudli. A zjavil im ho preto, aby ho používali – a dokonca
ho používal aj On sám to veľmi často. Znie to pekne, prináša to však niekoľko veľmi
veľkých problémov:
• V Novom Zákone nie je ani jediné miesto, kde by Ježiš toto Meno použil!
• V celom Novom Zákone nie je toto Meno použité ani jeden – jediný raz!
• A v celom Novom Zákone Ježiš ani na jednom – jedinom mieste nijako nespomína
a už vôbec nezdôrazňuje potrebu ničoho podobného!
• Ani nie je nikde zaznamenaná reakcia na to, že by Ježiš niečo podobné robil. Ak by
Ježiš naozaj používal, a to úplne bežne, Božie Meno, AKO TO, že sa to nedostalo do
obvinení pred Veľradou? Ako to, že ľudia nekričali, nehádzali kamene pri Jeho
slovách (v inej situácii to skutočne robili – prečo teda nie vtedy, keď niekto podľa ich
presvedčenia zneucťoval Božie Meno)? Prečo?
Takže… ak je to tak dôležité, ak to bola jedna z podstatných častí Ježišovej misie –
prečo o tom nie je v Biblii ani najmenšia zmienka???

Ak nepríde hora k Mohamedovi…
V tejto situácii si mohli Svedkovia vybrať z dvoch možností:
• Alebo prispôsobiť svoje presvedčenie Božiemu Slovu, Biblii.
• Alebo opustiť Bibliu a vydať sa úplne inou cestou, preč od Ježiša Krista.
Oni si ale zvolili tretiu možnosť:
• Sfalšovať Bibliu a prispôsobiť ju svojim predstavám! Vážne!
Ja viem, znie to veľmi kruto a je mi veľmi ľúto, že to musím povedať. Ale je to tak…
„Preklad Nového sveta Svätých písiem“, čo je ich preklad Biblie, v dodatkoch hovorí:
„Aby sme sa nedostali za hranice prekladateľa do oblasti výkladu, boli sme čo
najopatrnejši v prekladaní Božieho mena v Kresťanských gréckych písmach4
, majúc vždy
na zreteli Hebrejské písma ako podklad. Dávali sme tiež pozor, aby náš preklad bol
potvrdený súladom s dostupnými hebrejskými verziami Kresťanských gréckych písiem.
Tetragramaton5
v podobe hebrejských písmen (hwhy) bol použitý v hebrejskom texte a
taktiež v gréckej Septuaginte. Preto Ježiš a jeho učeníci, či už čítali Písma hebrejsky alebo
grécky, museli natrafiť na Božie meno. Keď Ježiš v nazaretskej synagóge vstal a čítal z
knihy Izaiáša 61:1, 2, kde je použitý tetragramaton, vyslovil Božie meno. To bolo v súlade
s jeho poslaním oznámiť Jehovovo meno, ako to môžeme vidieť z jeho modlitby k svojmu
Otcovi: „Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. .. oznámil som im tvoje
meno a oznámim." — Ján 17:6, 26. Božie meno sme v našom preklade Kresťanských
gréckych písiem použili na 237 miestach a len v jednom prípade nie je súlad s hebrejskými
verziami, menovite v 1Ko 7:17, kde však kontext a uvedené texty výrazne podporujú
použitie Božieho mena.“
Takže v Novom svete… sa nám na 237 miestach z ničoho – nič objavilo slovo
JEHOVA ako prepis Božieho Mena JHWH, ktoré tam ale nikdy napísané nebolo!!!
Súhlasí veriaci-4


2.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:22 avatar
Napríklad keď Máriu navštívi anjel, povie jej: „Dobrý deň, ty vysoko poctená, Jehova je
s tebou!“ (Lk 1,28)
V origináli je ale, samozrejme, text iný: „cai/re( kecaritwme,nh( o` ku ,rioj meta. sou /? cai/re( kecaritwme,nh( o` ku ,rioj meta. sou ” Vo
fonetickom prepise: „Chaire, kecharitomene, hó kyrios metá sú” – v preklade: „Raduj
sa, Božou milosťou naplnená, (ten) Pán s Tebou!“
Vybral som tento výrok zámerne, pretože sa nejedná dokonca ani o citát zo Starého
zákona. V texte je jasne použité grécke slovo KYRIOS, čiže „Pán“ v súlade s hebrejskou
tradíciou vyslovovať namiesto Božieho Mena hebrejské slovo „ADONAJ“, čiže „Môj
Pán“, po grécky „kyrios“.
Dobre, napadne Vás, čo ak ale existuje variant, čo ak v niektorých rukopisoch naozaj je na
tomto miestom použité Meno JHWH? Veď ak Svedkovia vravia, že „obnovili“ meno
Jehova v textoch Nového Zákona, tak by to naozaj malo znamenať, že je tu fúra starých
rukopisov, ktoré ho obsahujú – a až potom, časom, sa z opisov Biblie toto Meno vytratilo,
nie?

Variant neúrekom. Ale ANI JEDNA sa nevzťahuje na slová „hó kyrios“, čiže „Pán“! Ani
jediná!
Pravdou je, že NIKDE v celom Novom Zákone na ŽIADNOM rukopise, aký len na
svete jestvuje z ktorejkoľvek éry kresťanstva, nejestvuje ANI JEDINÝ výskyt
Božieho Mena JHWH! Nikde!
Dokonca ani v následnej literatúre, v spisoch cirkevných otcov od polovice 1. storočia ďalej nejestvuje nielenže ani raz spomenuté Meno JHWH, ale nejestvuje v nich ani
len zmienka, ani len náznak toho, že by Ježiš na niečo podobné kládol akýkoľvek,
i najmenší dôraz! A pritom to sú dokumenty, ktoré písali priami žiaci apoštolov!
Podľa čoho teda Svedkovia „obnovili“ Meno JEHOVA na 237 miestach Biblie???
• Možno Vám budú tvrdiť, že „niekde takýto rukopis jestvuje“. Nám to tvrdili
pravidelne. Trvajte na tom, nech Vám presne povedia jeho názov: všetky rukopisy
NZ sú presne číslované a označené, napr. P58 (čiže „Papyrus 58), alebo „Sinajský
kódex“ a podobne! Trvajte na tom, nech ho presne označia! Samozrejme, nič Vám
nedonesú – pretože nič také nejestvuje!
• Ukážte im na miestach, kde slovo „Jehova“ vsunuli, kritický aparát a poproste ich,
aby Vám ukázali, na základe ktorého rukopisu takúto zmenu urobili!
• Samozrejme, budú Vám šermovať duchaplnými úvahami, že „Ježiš prišiel zjaviť
Božie Meno ľuďom“ a preto ho musel používať, ako by to inak urobil, že „Ježiš sa
určite nemohol podriadiť farizejskej praxi toto Meno nevyslovovať“ a podobne.
Lenže to sú len ich želania, predpoklady a dohady. Trvajte na FAKTOCH! Tu nejde
o zbožné priania. Tu treba fakty. A ak fakty ukazujú JEDNOZNAČNE na niečo iné,
ak sa Ježiš podľa FAKTOV správal inak, než by si Svedkovia želali, potom asi
ohlasoval niečo iné a mal v úmysle niečo iné, než by si Svedkovia želali a priali…
Logicky, nie?
• Niekedy sa stane, že Vám spomenú ako príklad už uvedený Faudov papyrus, alebo
Aquilov preklad. Lenže v tomto prípade sa jedná o Septuagintu, teda o preklad STARÉHO
ZÁKONA. Teda nie je to exemplár Nového Zákona! A aj vo svete prekladov Starého
Zákona ide o ojedinelú odchýlku, v žiadnom prípade nie o pravidlo, či aspoň signifikantný
zvyk6
. Vo svete Nového Zákona NEJESTVUJE ANI JEDINÝ exemplár, ktorý by
nám umožňoval čo i len „teoreticky špekulovať“ o niečom podobnom, čo Svedkovia
s vážnou tvárou tvrdia…
Súhlasí veriaci-4


3.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:26 avatar
Perlička na doplnenie:
Svedkovia tvrdia, že „obnovili“ Božie Meno Jehova v Novom Zákone aj všade tam, kde Nový
Zákon cituje zo Starého Zákona a v Starom Zákone je použité v hebrejskej pôvodine Božie Meno
JHWH.
Jedno takéto miesto sme už spomínali, je to Hebr 1,10, kde sa na Ježiš vzťahujú slová: „Ty, Pane,
si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk“. Je to citát (vyslovene ako citát
uvedený!) zo žalmu 102, ktorý hovorí: „Ty, Pane(hw"hy >â hT'äa;w>… si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk“ (Ž 102,13.26). V žalme je naozaj namiesto slova „Pane“ použité Božie Meno
JHWH. Takže by sme očakávali, že Svedkovia – verní svojej tradícii a snahe o obnovenie Božieho
Mena Jehova – vo svojom preklade jasne a hrdo uvedú: „Ale o Synovi (hovorí): … Ó, Jehova, ty si
na začiatku položil základy zeme a nebesia sú dielami tvojich rúk.“ Ale nie je to tak. Ako sme už
spomenuli, Svedkovia napriek všetkému, čo Biblia hovorí, tvrdošijne veria, že Ježiš NIE JE BOH,
je anjel, konkrétne archanjel Michal. A z toho pohľadu je predstava, že by Božie Meno JHWH
mohlo byť vztiahnuté na Ježiša… nepredstaviteľná!!! Takže preložili – v rozpore so všetkými
svojimi zásadami – toto miesto takto: „Ó, Pane, ty si na začiatku…“

Ak sa so Svedkami budete zhovárať, môžete sa ich opýtať aj na toto: že ak už „obnovovali“ Božie
meno Jehova (ktoré tak nikdy neznelo), prečo ho neobnovili tu, v tomto jasnom a nespornom
citáte 13. a 26. verša 102 Žalmu (v ich preklade Biblie je to Žalm 102, 12.25)?
Možno Vám namietnu, že verš 26(25) začína oslovením vo verši 24., kde sa hovorí: „Ó, Bože,…“
a titul „boh“ vo význame „mocnár, niekto mocný“, by sa na Ježiša vztiahnuť aj dal, hoci to
samozrejme neznamená, že by bol takým istým „plnohodnotným“ Bohom, ako je Jehova.
Odpovedzte im na to, že je to síce pekné, ale list Hebrejom ZÁMERNE cituje oslovenie z verša
13.(12.), pretože nehovorí „Ó, Bože,…“, ale „Ó, Pane…“ (v pôvodine „kai, su. katV a vrca ,j(
ku ,rie( ku ,rie …”, čiže “kai sú kat archás, kyrie”). Citoval teda dokázateľne verš, v ktorom je použité
v pôvodine meno JHWH a v preklade Septuaginty nahradené slovom KYRIOS.

Čo k tomu dodať na záver?
V podstate nič. Svedkovia na základe svojej vlastnej fixnej idei svojvoľne, bez
akýchkoľvek, čo i len jediného faktu hrubo pozmenili text Biblie a prispôsobili ho
svojim predstavám – a aj to len tam, kde im to vyhovovalo. Je mi to veľmi ľúto, ale
inak ako FALŠOVANIE to naozaj nazvať nedokážem…


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 22:09 avatar
1,.....nie je to pravda. Zdravý rozum a história hovoria niečo iné. Zo vzorovej modlitby "Otčenáš", je zrejme ,že "posvätenie Božieho mena" je nesmierne dôležité,lebo sa objavuje hneď na prvom mieste.
Luther,.....chcel by si aby tvoje meno bolo vytreté,a aby ťa všetci volali len pán? Asi sotva,.....lebo všetci tí bezmenní sú bezvýznamní,ako hovorí príslovie.
Ak Biblia spomína:...."že sa bude oznamovať Božie meno, že budú svedkovia pre Božie meno,a podobne,....ako sa to malo robiť? Tak ,že ho zo svojich prekladov vymažeme? To chce iba satan, a niekto mu poriadne naletel.
A vieš čo znamená meno Ježiš/Jehošua,Ješua/,alebo slovo Hallelujah?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ale viac na/lebo sa nebudem opakovať/.....:Božie meno v Novom Zákone
Božie meno a Ježiš


23.
označiť príspevok

Luther muž
   28. 10. 2017, 08:52 avatar
14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!" 15 A Boh Mojžišovi ešte povedal: "Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie.


4.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:26 avatar
Zdroj: www.inky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 10. 2017, 09:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 09:21 avatar
A povedz mi ty Ludwig prečo SJ tam kde nie je Božie meno tak ho tam ho dávajú, a tam kde poukazuje písmo na Božstvo Krista, alebo s čímkoľvek čo odporuje ich učeniu tak jednoducho zmenia slová, alebo dokonca zmažú aj celé kapitoly?
Zj 22,18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe.

Zj 22,19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.
Súhlasí veriaci-4


7.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 09:27 avatar
Napríklad keď Máriu navštívi anjel, povie jej: „Dobrý deň, ty vysoko poctená, Jehova je
s tebou!“ (Lk 1,28)
V origináli je ale, samozrejme, text iný: „cai/re( kecaritwme,nh( o` ku ,rioj meta. sou /? cai/re( kecaritwme,nh( o` ku ,rioj meta. sou ” Vo
fonetickom prepise: „Chaire, kecharitomene, hó kyrios metá sú” – v preklade: „Raduj
sa, Božou milosťou naplnená, (ten) Pán s Tebou!“


8.
označiť príspevok

litiliti muž
   27. 10. 2017, 10:08 avatar
Luther, ty si nepochopil, ze tu nikomu nejde o pravdu....a uz vobec nie sektarom....vsetci sa tu chceme len hadat a urazat, pravda ide vzdy bokom ....a je jedno , ci ide o fanatickych sektarov alebo fanatickych ateistov....a my normalni sa len zvezieme pori tom


10.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 10. 2017, 10:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

litiliti muž
   27. 10. 2017, 10:31 avatar
vtip roka, fotoon sa nechce hadat             


12.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 10. 2017, 10:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

litiliti muž
   27. 10. 2017, 10:44 avatar
takze skoncis u katolikov, ako tvoj zakladatel

Ale dufam, ze ta k sebe uz nevezmu.....


14.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 10. 2017, 11:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 11:41 avatar
Kol 2,16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty,
Kol 2,17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus.
Rim 8,28 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 22:25 avatar
7,....Kyrios/Kurios/ bolo dané namiesto Božieho mena, na to sú historické a biblické dôkazy. Pozri danú tému ,ktorú som dal. Istý taliansky kňaz napísal o tom celú knihu.
Napríklad Pablo Besson, ktorý preložil Nový zákon do španielčiny začiatkom 20. storočia, vo svojom preklade použil meno Jehová v Júdovi 14. Okrem toho uviedol takmer 100 poznámok pod čiarou pri textoch, v ktorých by podľa neho malo byť Božie meno.
HISTORICKÉ POZADIE
Ako mohlo byť Božie meno z Biblie vymazané?
Asi pred 2200 rokmi sa robil preklad SZ do gréčtiny, nazvaný Septuaginta. Vtedy prekladatelia ne­vedeli Božie meno JHVH prepísať do gréčtiny, lebo gréčtina písmená H a V nemá. Tento problém vyriešili tak, že všade, kde sa vyskytovalo Božie meno, tam ho doslova nakreslili hebrejským písmom. Ale neskôr sa v iných prepisoch Septuaginty začalo používať namiesto Božieho mena slovo KYRIOS, čo znamená po grécky pán. A keď sa robil preklad SZ do latinčiny, tak grécke KYRIOS sa už úplne samozrejme prekladalo latinským slovom Dominus, čo tiež znamená pán. Tak bolo meno Boha nahradené, a kresťania o tom ani nevedeli! Zdalo by sa, že nahradenie Božieho mena prezývkou spôsobili preklady SZ do iných jazykov. Ale znovu zdôrazňujem, že nahradenie Božieho mena prezývkou spôsobil Boží nepriateľ, pretože to meno neznáša! Dokedy, ó, Bože, bude potupovať protivník? Či sa na veky bude rúhať nepriateľ tvojmu menu? (Ž 74:10) Biblia na mnohých miestach svedčí, že Božie meno bolo znevažované a urážané dávno predtým, ako sa začali robiť preklady do národných jazykov. Napríklad:
Syn ctí otca a sluha svojho pána;
ale jestli som ja otec, kde je moja česť?
A jestli som pánom, kde moja moja bázeň?
hovorí Hospodin Zástupov,
vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom
a hovoríte: V čom opovrhujeme tvojím menom?
(Mal 1:6)??
------------------------------------------
Pán teda nie je meno,ale titul,.....a na svete je 8 miliard pánov a paní.


19.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 10. 2017, 22:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 22:35 avatar
19,....ak platí "že Boh sa nemení" a teda ani jeho meno,ktoré si dal On sám,...tak je to tetragramaton JHVH a je úplne jedno,či používam formu Jahve alebo Jehova.


21.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 10. 2017, 22:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 10. 2017, 22:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 10. 2017, 10:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 22:28 avatar
9,...bolo,a životne dôležité!
Ezechiel 39:7...."a ľudia budú musieť poznať, že som Jehova. 7 A svoje sväté meno urobím známym uprostred svojho izraelského ľudu a už nedám svoje sväté meno znesväcovať; a národy budú musieť poznať, že som Jehova, Svätý v Izraeli.‘ "
Boh má iný názor ako ty.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:30,  Kotlebovci ich majú vyholené do čista z vnutra i...
dnes, 19:30,  260 aj ti napisal preco je to napisane tak...vyššie... Ale ked ty hladas iskru v samotnej...
dnes, 19:29,  djjaro, dám len jedno z mnohých - to ktoré som spomínal:1. Tu Boh povedal: „Vody, hemžite...
dnes, 19:28,  170. Peter *19 No to bochráň , hentakej špine niečo predať *19 , s udavačom mať len pokoj...
dnes, 19:27,  257 mne je jedno kedy zdochnem a na čo zdochnem
dnes, 19:26,  djjaro, Ale nooo... kde som písal, že Boh zabil Ábela? ... čo to tu pletieš... *03 ......
dnes, 19:26,  Ani ty? A si sa tu prezentoval, ako dokonalý lakomec.*03*03*03 Jáj, či ma len to koleno...
dnes, 19:25,  255.. Tull. Nechcem byt tvrdý a ani si to nepraj.... Len sa mi zdá ako by si tvoju nevieru...
dnes, 19:25,  Buď to bude tým, že si voľbu naozaj dobre premyslíš, alebo tým, že si skvelo dokážeš...
dnes, 19:23,  Ak tým nepoklesne tvoja obrana proti kovidu, tak si daj :)
dnes, 19:21,  Fakt neviem čím to je ale ja osobne som nikdy nevolil stranu pri ktorej by som ľutoval že by...
dnes, 19:21,  A preto som sa rozhodol ze si dam vazne poldeci
dnes, 19:20,  djjaro, asi píšem hotentocky... ... akého boha, kde posielam...?*03 ...tvrdím, že nič také...
dnes, 19:20,  248. Mnohé skôr zneužitím jeho vôle.
dnes, 19:20,  Isteze.. Akoby som nevedel co si budes mysliet
dnes, 19:19,  Nikto nie je dokonalý. Ani Matovič, ani ty, ani ja :)
dnes, 19:19,  Nech sa stane vôľa Pána.
dnes, 19:18,  To asi nieje bozia vôľa aby kazdy dostal vakcinu
dnes, 19:17,  Aj Kainové znamenie bolo mu do čela vpísané z Jeho vôle. Aj my dvaja si píšeme z jeho...
dnes, 19:16,  Stále chcem, ale prečo až koncom leta?*04
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Snažte sa naozaj žiť, nielen existovať.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(98 545 bytes in 0,203 seconds)