Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Panna Mária a Biblia

74
reakcií
1517
prečítaní
Tému 3. septembra 2016, 10:21 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   3. 9. 2016, 10:21 avatar
Predobrazy Panny Márie v Písme Svätom Starého zákona
Na začiatok treba povedať, že Písmo Sväté sa musí vykladať v súlade s celou náukou Cirkvi tak, ako to Cirkev prijala. Ani jedno miesto nemožno vykladať oddelene od celého Písma. Ak niekto vykladá Písmo Sväté tak, ako sa mu chce, potom tam môže "objaviť" čokoľvek a je vzdialený od pravdy.
Preto je toľko rozličných cirkví, denominácií a siekt, ktorých členovia sa odvolávajú na Písmo Sväté, každý si myslí, že má pravdu a navzájom učia úplne rozdielne teórie.
Nemožno vykladať Písmo akokoľvek, ale vždy v súlade s tým, ako sa to zhoduje s pokladom viery, ktorý prechádza z generácie na generáciu. Riadením Ducha Svätého Cirkev prijíma a odmieta niektorý výklad a ten, kto na to neberie ohľad, môže byť originálnym, ale nie je pravdivým.

Predobraz Panny Márie v pramatke Eve
Predpoveď víťazstva Panny Márie v Protoevanjeliu(Gn 3,15)
Predobraz Panny Márie v Abrahámovi
Predobraz Panny Márie v Arche zmluvy
Predobraz Panny Márie v Šalamúnovej matke Betsabe
Prenesenie archy zmluvy do chrámu
Kráľovná Ester zachraňuje vyvolený národ
Predpoveď panenského počatia Ježiša Krista u proroka Izaiáša
Predobraz Panny Márie v Makabejskej matke

Predobraz Panny Márie v pramatke Eve

O Eve nám hovorí kniha Genezis 2,18-25 a 3,1-22.
V čom je predobrazom Panny Márie? V tom, čo majú obidve spoločné: Obidve vyšli z Božích rúk krásne, čisté, nepoškvrnené. Obidve Boh obdaril svojou milosťou, milosťou posväcujúcou a mal v nich veľké zaľúbenie. Obidvom zveril veľkú úlohu. Adam dobre poznal úlohu svojej ženy a dal jej meno, ktoré dobre vystihovalo túto úlohu - Eva - matka živých. Mala svojim potomkom dávať život, nielen život telesný, ale tiež život milosti, život božích detí.
Tiež Mária je duchovnou matkou celého ľudstva. Tiež jej veľkou úlohou je sprostredkovávať život milostí všetkým ľuďom.
Obe - Eva i Mária -poli podrobené skúške. Evina skúška bola celkom ľahká. Eva žila v raji, mohla jesť všetky rajské plody, len z jedného stromu v raji nesmela jesť a tým dokázať svoju poslušnosť Bohu.
Skúška Panny Márie je oveľa ťažšia. Celý svoj život má prežiť v bolestiach a utrpení. A ako najväčší dôkaz svojej lásky prijíma zo stromu kríža božský plod - umučeného Ježiša. Eva a Mária sa ale nepodobajú v tom, ako obstáli v skúške. Eva padla a priniesla na svet hriech, bolesť a smrť. Mária obstála a sprostredkovala ľuďom nový život.

Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu (Gn 3,15)

Sväté Písmo Starého i Nového zákona a úctyhodné podanie dávajú čoraz zreteľnejšie najavo úlohu Matky Spasiteľa v poriadku spasenia a nám ju takmer stavajú pred oči. Knihy Starého zákona nám opisujú dejiny spasenia, ako sa pomaly pripravuje príchod Kristov na svet. A tieto prvotné dokumenty, ako sa v Cirkvi čítajú a ako sa chápu vo svetle ďalšieho a plného Zjavenia, pozvoľna čoraz očividnejšie ukazujú postavu ženy, matky Vykupiteľa. V tomto svetle sa ona prorocky naznačuje už v prísľube, danom našim prarodičom po páde do hriechu, o víťazstve nad hadom (porov. II. vat. koncil, Lumen Gentium, č.55)
Žena naznačuje matku Vykupiteľa, ktorá dôverne prežíva ten istý zápas a to isté víťazstvo ako budúci Vykupiteľ proti hadovi zla. Je to zjavné prejavenie Božej vôle, aby žena prežívala rovnaké nepriateľstvo medzi sebou a hadom, ako jej vykupiteľský potomok. Tento zápas a víťazstvo proti hadovi naznačuje veľkolepé dielo vykúpenia vykonané Spasiteľom sveta, ako aj dôvernú spoluprácu matky Vykupiteľa na tomto akte spásy. Mária sa naozaj prorocky naznačuje už v tomto prísľube.
Mária bola od večnosti v úplnom a absolútnom protiklade voči satanovi, preto skrze svojho syna Vykupiteľa a s ním mala dôverný podiel na úplnom vykupiteľskom víťazstve nad satanom.
Cirkevní otcovia prvotnej Cirkvi dali bezprostredné potvrdenie o tomto písomnom proroctve predložením obrazu matky Ježišovej ako "Novej Evy". V ich učení Panna Mária bola Novou Evou, ktorá mala dôvernú účasť s "Novým Adamom", Ježišom Kristom, v obnovení nadprirodzeného života milosti, ktorý Adam a Eva stratili.
Dôverná a jedinečná úloha Márie, Ženy s potomkom Vykupiteľom, začiatok víťazstva nad hadom, sa už prorocky zjavuje na začiatku Písma Svätého.
V tomto proroctve je skryte obsiahnutá pravda o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Medzi hadom, satanom a Máriou je nepriateľstvo, hlboká priepasť, takže satan nemôže nijako poškvrniť jej dušu, ktorá nie je poznačená ani dedičným hriechom ani osobnými hriechmi.

Predobraz Panny Márie v Abrahámovi

Abraháma si vyvolil Boh. Boh ho vyzval, aby všetko opustil a išiel do neznámej krajiny (Gn 12,1-4). Uveril v Božie prisľúbenia a preto sa stal praotcom vyvoleného národa. Ale skúšky Abraháma stále rástli, až natoľko, že Boh od neho žiada, aby mu obetoval vlastného syna (Gn 22,1-14). Abrahám je aj toto ochotný urobiť, ale Boh to nakoniec od neho nežiada.
Rozjímajme o živote Panny Márie. Má svoje životné plány, ako chce slúžiť Bohu. Ale zrazu sa všetko mení. Boh zasahuje do jej života. Všetko bude inak, ako si ona predstavovala. Anjel jej hovorí, že bude mať syna, nevie, ako to dopadne s manželstvom, nevie, čo ju čaká.
Ale dôveruje Bohu. Boh sa postará, on všetko zariadi.
Ale najväčšia skúška ju čaká pod krížom. Boh žiada, aby prijala kríž svojho Syna, aby ho obetovala za spásu sveta podľa vôle Otca. Teraz už nebeský Otec nezadrží ruku, ktorá prebodne srdce jeho Syna i Máriinho Syna. A Mária sa nerúha, nepreklína, nezlorečí, ale aj v tejto chvíli dôveruje v Boží plán spásy.
Ak sa Abrahám nazýva otcom vyvoleného národa, kto by mohol protestovať, že Máriu nazývame Matkou Cirkvi?

Predobraz Panny Márie v Arche zmluvy

Archa zmluvy bola zhotovená presne podľa Božieho návodu (Ex 25,10-22). Bola vykladaná zlatom a drahými kameňmi, na jej zhotovenie boli použité najcennejšie veci, ktoré v tom čase Izraeliti mali. V arche bolo Božie slovo - 10 Božich prikázaní, ktoré dostal Mojžiš, v arche bola manna - predobraz Eucharistie, v arche sídlila Božia velebnosť (Ex 29,43-46).
Keď sa Mojžiš alebo kňazi potrebovali radu, s veľkou úctou pristúpil k arche a dostal to, o čo žiadal (Ex 33,7-11).
Archa zmluvy chránila izraelský národ pred nepriateľmi, ale keď ju nepriatelia ukoristili, nepriniesla im šťastie, skôr naopak, preto ju čo najskôr vrátili(1 Sam 6,1-9).
Keď na vyhotovenie archy, kde boli uložené predobrazy Božieho Syna, boli použité najcennejšie predmety, aká krásna musí byť Mária, ktorá pod srdcom nosila pravého Božieho Syna? Napísané Božie slovo bolo uložené v prekrásnej arche, živé Božie Slovo muselo byť ukryté v najkrajšej zo stvorených bytostí, v prečistej Panne z Nazareta. Archa zmluvy bola vytvorená bez akejkoľvek chyby, z toho plynie, že nemôžeme pochybovať, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu.
Keď Boh prikázal, že Izraeliti majú prichádzať s prosbami k arche zmluvy, prečo je niekomu ťažké uveriť, že Boh si žiada, aby sme so svojimi prosbami prichádzali k Márii.
Keď archa pomáhala v boji proti nepriateľom Izrala, určite nám Mária bude pomáhať v boji proti satanovi a jeho spojencom tu na tejto zemi.

Predobraz Panny Márie v Šalamúnovej matke Betsabe

Každý zbožný Žid zachovával štvrté Božie prikázanie:"Cti otca svojho i matku svoju!" Vliv matky kráľa na kráľovskom dvore bol veľmi veľký. Keď prišla Betsabe niečo prosiť od svojho syna (1 Kr 2,13-20), kráľ sa postavil, postavil ju po svojej pravici a bol pripravený vypočuť jej prosbu. Betsabe nepýta múdru vec, preto Šalamún odmieta, ale úctu svojej matke preukazuje až do smrti.
Nemôže nás prekvapiť, že milióny kresťanov prosia o príhovor Matku Ježiša Krista. Betsabe je v tom predobrazom Márie.
Keď prichádza Mária, Ježiš jej povie:"Žiadaj si, matka, neodmietnem ťa." (1 Kr 2,20) Mária, plná milosti, nežiada nič, čo by nebolo v súlade s vôľou jej Syna. Aj keby sme my žiadali niečo zlé, ona nám vyprosuje predovšetkým milosť poznať Božiu vôľu a plniť ju.
Príbeh Betsabe nás uisťuje o sile príhovoru Panny Márie, ktorá je väčšia ako u ostatných svätých, preto ju právom nazýva Boží ľud svojou Orodovnicou.

Prenesenie archy zmluvy do chrámu

Po postavení chrámu prenášajú s veľkou radosťou a slávou archu zmluvy do chrámu. Je všetkým jasné, že archu treba postaviť do veľsvätyne (1 Kr 8,1-11).
Panna Mária nemôže inak ukončiť svoju životnú púť na tejto zemi, ako prechodom do naozajstnej svätyne svätých - do nebeskej slávy. Archa sa prenesením do chrámu nezničí, ani máriine telo sa nerozpadne v zemi, ale je vzaté do neba.

Kráľovná Ester zachraňuje vyvolený národ

V knihe Ester čítame o mladej žene, ktorá pomáha vyvolenému národu. Ester je kráľovnou, nie pre svoje potešenie, ale preto, aby mohla zachrániť svoj ľud pred pomstou nepriateľa.
Toto nám pripomína Pannu Máriu v jej úlohe voči nám. Zlý duch na nás útočí, chce nás zahubiť. Ako si bol Mordochaj istý, že príhovor Ester môže národ zachrániť (Est 4,14), tak aj my sa môžeme s istotou spoliehať na to, že príhovor Panny Márie u nebeského Otca nám vymôže odpustenie hriechov a obohatí nás všetkými milosťami, ktoré potrebujeme.

Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

Prorok Izaiáš v 8.st. pred Kristom predpovedá narodenie syna niektorej mladej žene na dvore kráľa Achaza ako znamenie pre kráľa. V hebrejskom texte je slovo, ktoré znamená mladú ženu. Nevieme presne, koho tým prorok myslel. Evanjelista Matúš, pod vplyvom Ducha Svätého cituje tento text v gréckom prekladá, dáva do neho slová panna počne (Mt 1,23) a poukazuje jednoznačne na počatie Ježiša v lone Panny Márie. Panna Mária počala z Ducha Svätého a Ježiš je Boží Syn.

Predobraz Panny Márie v Makabejskej matke

Obdivujeme matku siedmych synov, ktorá ich posilňovala, keď mali zomrieť za Bopžie zákony (2 Mech 7,27-29).
Panna Mária vidí zomierať svojho jediného Syna. Nevieme, či niečo povedala pod krížom, ale určite verila, že obeta jej Syna je dôležitá pre spásu sveta. Keď počula rúhavé slová:"Zostúp z kríža!", určite v aspoň v duchu hovorila:"Syn môj, splň vôľu nebeského Otca až do konca!"
Ako Makabejská matka, ba ešte oveľa viac, verila, že Boh vzkriesi jej Syna, tak ako to Ježiš predpovedal. V nedeľné ráno Mária neprichádza pomazať Ježiša lebo verí, že jej Syn už v hrobe nie je.
www.maria.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Astax1


2.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 10:32 avatar
Jezisa ste pekne hodili do kosa ved co mate mariu,


7.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 10:43 avatar
Ty ver v jeziska a ona bude v mariu

Podla ustavy mozete
Súhlasí -era-


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 9. 2016, 13:24 avatar
Ako som uz pisal v tvojej duplikatnej teme, to nie su predobrazy, ale apofenie


75.
označiť príspevok

SEDRAWR
   23. 11. 2018, 12:39 avatar
modlitby www.benedikt.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 10:33 avatar
Mária Biblie je nám vzorom: že počúvala Boha, Božie slovo a všetko si vo svojom srdci zachovávala. Že Ježiša správne vychovávala a učila ho Božie slovo. Že už 12. ročný Ježiš poznal tak dokonale Písmo, že vedel sa o ňom rozprávať zo znalcami zákona! Že aj v pod krížom stála pri Ježišovi. Že sa s apoštolmi zdržiavala na modlitbách. Že bola tichou, pokornou, nenápadnou ženou, ktorá sa nikdy ničím nevystatovala. Ktorá sa považovala za hriešnu. Takúto Máriu nám zjavuje Božie slovo, čiže sám Boh. Sám Boh v Biblii jej dal veľmi malý priestor, pretože ju dal na roveň každému, kto počúva Božie slovo a zachováva ho. (Lk 8,21)


4.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 10:34 avatar
Nebiblická Panna Mária – Kto je to?

Kto je to, kto sa považuje za Nepoškvrneného hriechom? Kto je to, sa považuje týmto byť rovný Bohu, Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný bez hriechu? Kto je to, komu sa má mládež, laik, kňaz ´“zvláštnym spôsobom“ úplne zasvätiť? Boh smrťou svojho syna vydobyl víťazstvo nad Satanom. Kto je potom to zjavenie, ktoré si hovorí že „napokon moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí“? Čo je to za vojsko, čo si týmto hnutím vytvára? Kto je to, kto vyžaduje poslušnosť Magistériu Katolíckej cirkvi namiesto poslušnosti Božiemu slovu? Prečo vyžaduje poslušnosť pápežovi, kňazom a nie Bohu a jeho slovu? Prečo sú kňazi jej najmilší synovia? K akému „bohu“ chce svojich zasvätencov priviesť? K akému „bohu“ ich smeruje, keď sa jej (a nie Bohu!) majú zasvätiť pre tento čas a pre celú večnosť?????

Kto je to, kto je svojím zasvätencom svetlom a cestou na zemi??? Kto je ten duch? Biblia pozná svetlo a cestu Ježiša Krista (Jn 8,12; Jn 12,46) a svetlo, zorničku padnutú z neba – Lucifera (Iz 14, 12-16) Keďže tým svetlom a cestou nie je Kristus, ale Nepoškvrnené počatie, kto je za tým Nepoškvrneným počatím?

Komu patrí tá „cirkev“, čo takémuto „božstvu“ dáva písomné povolenie, aby mohlo byť šírené? MKH prispieva k novej evanjelizácii. Čo to potom ohlasuje za evanjelium?

Myslíš si že toto je tá skromná nenápadná Mária z Biblie? Ak nie, kto je to?


5.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 10:36 avatar
1Tim 2:5

Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš

Kto prichádza k Bohu cez niekoho iného ako cez Ježiša, nedôjde k Bohu!

2Jn 1:9

Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna

Rim 1:21-25

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

Jn 14:6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.


8.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 9. 2016, 10:46 avatar
"Nebiblická Panna Mária – Kto je to?"

Žeby nebeská Sophia, ktorá sa zjavila vo sne Konštantínovi?
Egyptská Isis?


6.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 10:41 avatar
27 A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! 28 Ale on povedal: Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho!

28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami! 29 A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. 30 Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha

46 A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, 47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom


9.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:05 avatar
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. 47 Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať." 48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka."


10.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 11:12 avatar
Jezis tu porusuje prikazanie budes ctit otca svojho a matku svoju


11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 11:13 avatar
A ze vraj bol bez hriechu

Prd palova


20.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 18:54 avatar
Biblia nikde nespomína Máriu ako Matku Božiu. Nemá ani dôvod na to, lebo Boh a Ježiš Kristus nemajú počiatok, sú od večnosti. Biblia vždy spomína Máriu ako Ježišovu matku. Matku jeho ľudského tela. Nespomína Máriu ako matku Ježiša Krista, lebo Kristus je titul Mesiáša, Pomazaného. Božský titul. Mária by teda musela byť skôr ako Boh, aby bola matkou Božou, alebo Kristovou


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 18:58 avatar
Aj napriek tomu si ju mal ctit ale on ju zaprel pred ludmi


22.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:02 avatar
Porusil tym prikaz svojho otca ktory je ctit si budes svojho otca a matku


23.
označiť príspevok

fajer
   3. 9. 2016, 19:08 avatar
lebo Boh a Ježiš Kristus nemajú počiatok, sú od večnosti. čo to trepeš boh má 3000 rokov a rozprávka o Ježišovi o tisíc menej...do vtedy vládol Zeus...


24.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:09 avatar
A pred zeusommtu bol Ra


25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:12 avatar
A bohovia ziju len vdaka modlitbam

Ked sa k nim ludia prestanu modlit tak bohovia umru


27.
označiť príspevok

fajer
   3. 9. 2016, 19:15 avatar
ak vymrú veriaci, umrie aj boh...zaujímavé, nie...koľko bohov už zomrelo, ani zrátať sa to nedá...
Súhlasí EnaXnaY


28.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:16 avatar
Ale tento jezisko je nejaky odolny uz sa drzi 2000 rokov


33.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 19:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:48 avatar
Ved nech sa mu dari

Mne je ukradnuty


35.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 19:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:51 avatar
V ohnivom jazere som uz bol

dzio.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


37.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 19:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:54 avatar
To nie je zumpa

Ale DzIOva personalna infobaza


39.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 19:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:56 avatar
Ruhas sa duchu svatemu


43.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 19:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:00 avatar
Vysvetlim ti ako sa z ducha stane svaty

Tak ze sa ocistis

A nato potrebujes ohen z ohniveho jazera

Ten ocisti tvojho ducha


46.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:03 avatar
Prosim ta neruhaj sa nechcem aby si bol zatrateny naveky


50.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:07 avatar
Vysvetlil som ti preco som sa stal satanom

Lebo som ho chcel pochopit

A vysvetlil som ti ze sa uz ich boja nezucastnujem

Preto ze nie som bojovnik tak som svaty


54.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:11 avatar
Upozornujem ta naposledy


57.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:13 avatar
Si tvrdohlavy a na tuto tvrdohlavost doplatis


62.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:16 avatar
Ja som ta prosil klopal som na tvoje dvere a ty si mi neotvoril


53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:09 avatar
A zohladni prosim to ze ak hovorim pravdu tak mozes mat pruser

A to ani ja ani ty nechces

Tak sa ku mne pre istotu spravaj uctivo


56.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:12 avatar
Hovorim vam milujte aj svojich nepriatelov


60.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:15 avatar
Aj satana

Len laska vasa mu moze pomoct k tomu aby sa obratil

A vratil sa k svojmu otcovi


64.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 20:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:19 avatar
Prestan nenavidiet lebo ta nenavist ta zozerie tu nejde o mna tu ide o teba


71.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:32 avatar
Hovorim ti lenmto co hovoril jezis a aj tak ma nepocuvas


66.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:20 avatar
Chcem ta zachranit pred tebou samotnym a ci to nevidis?


41.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   3. 9. 2016, 19:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:57 avatar
Ja som tu aby som zalozil nove nabozenstvo tretiu cestu


44.
označiť príspevok

veriaci-4
   3. 9. 2016, 19:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:02 avatar
JA SOM ma poslal sem medzi vas aby som vam pripomenul vsetko podstatne


67.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   3. 9. 2016, 20:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:25 avatar
Chces byt mojim apostolom?


26.
označiť príspevok

fajer
   3. 9. 2016, 19:13 avatar
je zaujímavé, že demokracia je staršia ako kresťanstvo...


68.
označiť príspevok

tomii muž
   3. 9. 2016, 20:21 avatar
je zaujimave ze dnes si este vacsi debil ako si bol vcera


12.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:14 avatar
Čo sa týka príslušenstva k cirkvi: Kto pozná Bibliu, vie, že každý spasený veriaci človek tým, že uveril už sa stáva členom Kristovej Cirkvi. To znamená že som člen Kristovej Cirkvi. Patrím Kristovi. On je moja hlava a autorita. Nepatrím teda do žiadnej pozemskej cirkvi ani nie som členom nejakej pozemskej inštitúcie. Kristova Cirkev je všeobecná Cirkev – zahŕňa v sebe všetkých spasených z každého spoločenstva, cirkvi, ktorých autorita je Božie slovo a hlava Kristus a nie človek. Som v Kristovej Cirkvi, ktorej matriku vedie Duch Svätý.


13.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:14 avatar
(1Jn 2:22-23)

Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.

Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Pápež Ján Pavol II na stretnutí v Assisi vyhlásil, že cez všetky náboženstvá možno dôjsť ku spáse. On v Assisi mal ohlásiť svetovým náboženstvám že žijú v blude, a jedine cez Ježiša Krista sa dostanú do neba. Spravil pravý opak- zradil Ježiša Krista a dal ho na roveň s náboženstvami šamanov, hinduistov, Budhistov, uctievačov hadov, ohňa, špiritistov, animistov… Pred nimi vyriekol: Máme spoločného Boha. Jediného pravého Boha dal na roveň s démonmi.


14.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:15 avatar
Katolícka cirkev hovorí o sebe, že je jedinou cestou ku spáse.
Ako si RKC navzájom odporuje! Najprv hovorí vo svojej náuke, že je jedinou cestou ku spáse a potom vyhlasuje že aj cez iné náboženstvá možno dôjsť ku spáse!

Porovnaj Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) článok 776, 846, 847. Cirkev sa vždy v katechizme spomína ako katolícka cirkev.

Žiadna cirkev nie je cestou ku spáse.

Jedinou cestou ku spáse je Ježiš Kristus, nie cirkev!

Vierou v Ježiša Krista sa stávaš členom Kristovej Cirkvi, údom Kristovho tela, spaseným človekom.

Katolícka cirkev, keďže nemá za základ ohlasovanie evanjelia nie je cirkev podľa Biblických kritérií. Zaradzuje sa medzi cirkvi, ktoré neohlasujú evanjelium, ale vytvorili si svoju náuku a nebiblickú štruktúru. Medzi tieto cirkvi, ktorých autoritou je ich vodca sú aj Jehovisti a Mormóni.


15.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:16 avatar
Hlavou katolíckej cirkvi je pápež. Všade tam, kde je hlava a autorita človek, kde človek určuje, diktuje, schvaľuje učenie ktorému majú ľudia veriť, sa nazýva sekta. Katolícka cirkev spĺňa podmienky na to, aby dostala názov sekta.

Najvyššou autoritou každého skutočného veriaceho človeka je Božie slovo – BIBLIA.


16.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:17 avatar
Katolícka Cirkev tvrdí, že krst je podmienka spásy a sviatosti sú potrebné ku spáse KKC 1129
Biblia na 115 miestach hovorí, že viera je potrebná ku spáse. V Biblii krst nie je zmienený nikde ako podmienka spásy. Ani katolícke sviatosti v Biblii nie sú nikde uvedené, tobôž aby boli potrebné ku spáse. Komu uveríš – Bohu, alebo Katolíckej cirkvi?

Bol som pokrstený prijal sviatosti, bol som účastný na mnohých prijímaniach, no nikdy som si nebol istý, či budem spasený. RKC to nevie nikomu zaručiť, zatiaľ čo Biblia – Božie slovo spásu skrze vieru jasne zaručuje.


17.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:17 avatar
Katolícka Cirkev nazýva Máriu Matkou Božou.
Biblia nikde nespomína Máriu ako Matku Božiu. Nemá ani dôvod na to, lebo Boh a Ježiš Kristus nemajú počiatok, sú od večnosti. Biblia vždy spomína Máriu ako Ježišovu matku. Matku jeho ľudského tela. Nespomína Máriu ako matku Ježiša Krista, lebo Kristus je titul Mesiáša, Pomazaného. Božský titul. Mária by teda musela byť skôr ako Boh, aby bola matkou Božou, alebo Kristovou.


18.
označiť príspevok

Luther muž
   3. 9. 2016, 11:19 avatar
Boží ľud sa musí zasväcovať len Bohu!

(Iz 42:6-8 [SSV])

„Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Modlitby v ktorých jasne katolíci zbožšťujú Máriu – dávajú jej funkcie a pôsobenia, ktoré môže konať len Boh. Napríklad:

- Zasvätenie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie (najväčšie rúhanie voči Bohu)

- Rozpamätaj sa svätá Panna Mária

- Zdravas Mária milosti plná (milosti plný je len Boh. Katolíci zle preložili pôvodný text, ktorý znie: milosťou obdarená)

- Pod tvoju ochranu


29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:29 avatar
Satan 666 sa vratil z dovolenky


30.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:36 avatar
Jaky klud tu bol


31.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   3. 9. 2016, 19:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 19:45 avatar
Tak naco si sa sem nominovala?

Ked chces mat odomna pokoj tak odtialto padaj


49.
označiť príspevok

ranexil muž
   3. 9. 2016, 20:05 avatar
podla mna ta obdivuje.
Ale nasledky nechape.
A okrem toho bohom je ten, kto dokaze ludi spajat nie rozdelovat.


52.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 9. 2016, 20:08 avatar
Je strasne tazke ludi spajat


70.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   3. 9. 2016, 20:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   3. 9. 2016, 20:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Fotooon muž
   3. 9. 2016, 21:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Fotooon muž
   3. 9. 2016, 21:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 17:15,  Vo veľkom počte ste nás upozornili na priložený hoax, čo svedčí o tom, že dezinformácie...
dnes, 17:13,  Aktualizácia: jeden z autorov bol nájdený na inej sociálnej sieti, ďakujeme za pomoc....
dnes, 17:07,  Eduard je tvoj syn Zuzi ?
dnes, 17:04,  Nuž držím palce...
dnes, 17:03,  POkračovanie: https://www.youtube.com/watch?v=Z4q_9XLz1YE
dnes, 17:01,  Asi takto...
dnes, 16:59,  https://www.facebook.com/miroslav.cajka.946?hc_location=ufi
dnes, 16:59,  Nová rubrika: Po stopách Mariana Kotlebu!!!!!!...
dnes, 16:57,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/122091802_2811936955732170_2954622593868...
dnes, 16:54,  Ako sa šíril postupne covid 19: https://www.youtube.com/watch?v=6uu1MGyGjvI&feature=emb_logo
dnes, 16:50,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122667048_3398371110210736_7173309190178817847_n....
dnes, 16:50,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122663783_3399239876790526_7204425493776140381_n....
dnes, 16:49,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122529296_3399945320053315_4749836540478300685_n....
dnes, 16:47,  Sudruh *39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39
dnes, 16:46,  Milanko je tvoj syn Zuzi?
dnes, 16:45,  hlavne sebestačnosť
dnes, 16:41,  *21 *21 Môj syn všade kade chodí, ciká, kaká, smeje sa na akždého. .. *21 *21 *03*27
dnes, 16:32,  Kasafran, nemám vysoký rešpekt pred koronou, zato pred logikou, ktorá Ti zjavne v tejto téme...
dnes, 16:16,  (2-8) Dosvietený, dôvodne očakávam, že z tej svojej žumpy svojím výkonným hovnometom...
dnes, 16:09,  Uvedomujem a aj sa radujem, to viem.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Falošný priateľ je horší ako nepriateľ, pretože nepriateľovi sa vyhýbaš a priateľovi veríš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(190 558 bytes in 0,330 seconds)