Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Dnes 5.7. na sviatok sv. Cyrila a Metóda bolo Slovensko zasvätené Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (je to veľká milosť a dar pre celý národ)

26
reakcií
1357
prečítaní
Tému 5. júla 2017, 22:36 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 7. 2017, 22:36 avatar
V stredu 5. júla 2017 – na slávnosť sv. Cyrila a Metoda – sa uskutoční Národná púť v Nitre. Na slávnostnej svätej omši zaznie aj modlitba zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Text modlitby pri tejto príležitosti prináša na svojej webstránke Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Záujemcovia ju môžu nájsť v časti Dokumenty – Príležitostné modlitby a pobožnosti – Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (k dispozícii TU).

Zdroj: TK KBS
grkatba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Astax1, gabriel pb


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 7. 2017, 22:37 avatar
Tu je celá modlitba:

DOKUMENTY PÁPEŽOV
DOKUMENTY VATIKÁNSKYCH ÚRADOV
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL
DOKUMENTY KBS
DOKUMENTY KOMISIÍ A RÁD KBS
PASTIERSKE LISTY KBS
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA
EKUMENICKÉ DOKUMENTY
OSTATNÉ DOKUMENTY
PRÍLEŽITOSTNÉ MODLITBY A POBOŽNOSTI
ZBORNÍKY Z KONFERENCIÍ
SVÄTÉ PÍSMO
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
LITURGICKÉ ČÍTANIA
LITURGIA HODÍN
MOJA KOMUNITA

PDF
Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v Nitre 5. júla 2017

C: Nech je zvelebená a pochválená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Ľ: Od tohto času až na veky.

C: Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista, vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci iných náboženských a národnostných menšín, milí spoluobčania!
Na úsvite našich národných dejín svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom evanjelium preložené do ich reči a v Proglase ich vyzvali, aby ho prijali ako ten najcennejší dar: „Preto čujte, čujte toto Sloveni: dar tento drahý Boh vám z lásky daroval...“ (Proglas 9-10).
Táto Božia láska k celému ľudstvu, ku každému národu i ku každému človeku sa stelesnila v osobe a v živote Ježiša Krista; On, Boží Syn sa stal stelesnením Božej zachraňujúcej lásky, ktorú prejavoval a prejavuje cez svoje milujúcu srdce.
V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín.

1. Pane Ježišu, počas dlhých dejín, prácou, statočnosťou, utrpeniami a obetami našich predkov si nám pripravil našu drahú vlasť, obdaril si ju krásou a bohatstvami prírody.
Zachovaj ju v pokoji a ochraňuj nás od katastrof, nesvornosti, od vnútorných i vonkajších nepriateľov.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

2. Pane Ježišu, cez pôsobenie svätých Cyrila a Metoda a ich pokračovateľov si nás obdaril kresťanskou vierou a krstom si nás včlenil do tvojho vyvoleného ľudu – Cirkvi.
Posilňuj našu vieru, aby sme ti boli verní vo všetkom aj za cenu našich obetí; daruj milosť viery aj tým, čo ju nedostali alebo ju stratili, aby sme kráčali za tebou, Dobrým Pastierom, ktorý si prišiel, aby sme mali život a mali sme ho v hojnosti (porov. Jn 10, 10).
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

3. Pane Ježišu, ty si povedal Pilátovi: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ (Jn 19, 11) a veľa si trpel od tých, čo zneužívali alebo nezvládli svoju moc.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí majú v našej vlasti zákonodarnú, výkonnú alebo súdnu moc. Pomáhaj im, aby si uvedomovali, že moc im bola zverená od Boha, aby ju používali v službe druhým, v starostlivosti o spoločné dobro, aby prekonávali pokušenie arogancie moci, korupcie, vo vedomí, že sa raz budú za vykonávanie svojej moci zodpovedať pred tvojím spravodlivým súdom.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

4. Pane Ježišu, ty si prosil Nebeského Otca, aby všetci, čo v teba uveria, boli jedno, ako si ty jedno s nebeským Otcom, aby svet uveril v teba (porov. Jn 17, 21).
Zverujeme ti všetkých našich duchovných pastierov: biskupov, kňazov, diakonov, seminaristov, rehoľné osoby a všetkých našich bratov a sestry, ktorí sa zasvätili tvojej službe. Pomáhaj im, aby nám prinášali a zviditeľňovali teba, dobrého Pastiera, aby vytvárali jednotu s tvojím zástupcom na zemi, rímskym biskupom, naším pápežom i medzi sebou navzájom. Obdaruj mladých kresťanov kňazským a rehoľným povolaním, aby sme mali potrebných duchovných pastierov a mohli sme prinášať svetlo tvojho Evanjelia aj iným národom sveta. Prosíme ťa za všetkých kresťanov v našej vlasti a všetkých, ktorí ťa úprimne hľadajú; pomáhaj nám, aby sme rástli v jednote s tebou i vo vzájomnej dôvere a láske a mohli sme byť znamením, ktoré privádza k tebe, Pane.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

5. Pane Ježišu, ty si zdôrazňoval zodpovednú lásku medzi mužom a ženou a manželstvo si povýšil na sviatosť.
Prosíme ťa, posilňuj všetkých, aby sme mali vzájomnú úctu a zodpovednosť za dobro druhého človeka. Pomáhaj mladým a snúbencom v príprave pevných základov na trvalé manželstvo a šťastnú rodinu. Napĺňaj všetkých manželov a rodičov duchom tvojej lásky, aby milovali jeden druhého i svoje deti takou obetavou láskou, akú si ty prejavil voči nám. Prosíme ťa za všetkých, ktorých manželstvo sa rozpadlo, sú opustení, alebo žijú v neplatnom zväzku, aby neprestávali hľadať tvoju odpúšťajúcu lásku, snažili sa žiť podľa tvojej vôle a nachádzali pomoc a oporu u iných.
R: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

6. Pane Ježišu, ty si mal zvláštnu lásku voči deťom a mladým ľuďom.
Zverujeme ti všetky deti a mládež v našej vlasti. Daj, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť do milujúcej rodiny alebo aby bolo prijaté s láskou. Pomáhaj rodičom aby s veľkodušnou láskou prijímali a zodpovedne vychovávali svoje deti. Napĺňaj svojím Duchom múdrosti a veľkodušnej lásky všetkých učiteľov, katechétov a vychovávateľov, aby svojou zodpovednou službou pripravovali deti a mládež do života, aby sa mohli stať nádejou vlasti a Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

7. Pane Ježišu, ty si sám pracoval v tichosti Nazareta.
Prosíme ťa, daj všetkým pracujúcim v jednotlivých oblastiach, ktorí vytvárajú duchovné i materiálne dobrá, pracovať svedomito a obetavo pre spoločné dobro. Zamestnávateľom daj ducha spravodlivosti a úcty, aby vo svojich zamestnancoch videli svojich spolupracovníkov a aby rešpektovali ich ľudskú dôstojnosť. Kiež sa to prejavuje aj v zachovávaní bezpečnosti, predpísaných noriem i pri vyplácaní primeranej a spravodlivej mzdy.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

8. Pane Ježišu, ty si pochválil kafarnaumského stotníka za jeho šľachetnosť a za jeho vieru.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí slúžia v rôznych oblastiach našej vlasti ako vojaci, policajti, záchranári, pracovníci väzenskej a justičnej stráže, colníci a v iných službách pre dobro a bezpečnosť jednotlivcov i spoločnosti: pomáhaj im, aby svoju moc používali pri ochrane slabých a ohrozených, v službe spravodlivosti, pokoja, mieru a pri pomoci ľuďom v nešťastí a prírodných katastrofách. Veď ich k úprimnej a uvedomelej viere v teba, aby boli živou súčasťou Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

9. Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.
Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí, za všetkých na ktorých doliehajú ťarchy života, smútok a beznádej. Buď pri nich svojou láskou a pomocou; vzbuď im účinných pomocníkov v osobách ich príbuzných, priateľov, lekárov, ošetrovateľov a dobrovoľníkov. Daj, aby sme sa s tvojou pomocou starali o to, že by žiaden človek v našej vlasti nebol osamelý, opustený a bez pomoci. Zvlášť ti zverujeme chudobných, nezamestnaných, trpiacich a bezdomovcov. Nech pamätáme na tvoje slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

10. Pane Ježišu, ty si sa stretával s ľuďmi, ovplyvnenými mocou zlého ducha a svojou mocou si ich od neho oslobodzoval.
Prosíme ťa za všetkých, najmä za mladých, ktorí sú ohrozovaní lákavými manipuláciami zla v podobe nezodpovedných a zlých ľudí, nemravných mediálnych a zábavných programov, rozbitej morálky v intímnych vzťahoch, drogami, alkoholom a praktickým materializmom; prosíme ťa o oslobodenie od korupčného a zločinného správania a o dar úprimného pokánia pre všetkých, ktorí sa dopustili zla.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

11. Pane Ježišu, ty si prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.
Daruj nám všetkým milosť úprimného obrátenia, aby sme ťa s vierou prijali ako záchrancu a osloboditeľa z otroctva hriechu. Daj, aby sme prijali tvoj dar nového života a tešili sa z toho, že sme Božími synmi a dcérami, že sme súčasťou tvojho tajomného tela – Cirkvi. Aby sme tak účinne spolupracovali vedení tvojim Svätým Duchom, aby si mohol cez nás obnovovať tvár našej zeme a tak aby sme kráčali týmto životom ako dedičia Božieho kráľovstva v ústrety dobrám, ktoré si nám pripravil v dome svojho Otca.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

12. Pane Ježišu, povzbudzuješ nás, aby sme každému konali dobro a boli pripravení odpúšťať aj našim vinníkom.
Posilňuj nás, aby sme prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia, aby sme vedeli zlo premáhať dobrom a pomáhali blížnym niesť každodenný kríž. Zároveň uznávame, že sme aj my ublížili mnohým. Zľutuj sa nad nami, zhliadni na našu pokoru a uzdrav všetky rany nesvornosti medzi obyvateľmi našej vlasti.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

C: Pane Ježišu Kriste, nech ti tieto naše prosby a toto naše zasvätenie predloží tvoja matka, Nepoškvrnená Panna Mária, ktorú si aj nám dal za matku, keď stála pod tvojím krížom. Ona, Sedembolestná, nech sa prihovára za náš národ i za Cirkev v našej vlasti, aby sme sa otvárali pre tvoju zachraňujúcu lásku a verne sme s ňou spolupracovali.
Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia: svätí Cyril a Metod, svätí Gorazd a Bystrík, svätí zoborskí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik, svätí košickí mučeníci, naši blahoslavení minulého storočia: sestra Zdenka Schelingová, biskupi Pavol-Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, kňaz Metod Trčka a Boží služobník Titus Zeman – aby vďaka tvojmu Srdcu, horiacemu láskou k nám, boli sme my všetci, celý náš národ a obyvatelia Slovenska, spolu s obyvateľmi celého sveta, jedno s tebou i navzájom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ: Amen.
www.kbs.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí gabriel pb


5.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   5. 7. 2017, 22:43 avatar
Koho zaujíma čo je to zasvätenie, načo je zasvätenie, či je to biblické, či neurobíme chybu, ak sa zasvätíme Panne Márií a mnoho ďalšieho tu:

Na základe viecerých dotazov ohľadne zasvätenia sa Panne Márii uvádzame príspevok o. Juraja Augustína,ktorý uvedený akt a jeho aspekty vysvetľuje na základe sv. Písma ako aj odporúčania Cirkvi a svätých.

Zasvätiť sa v bežnom zmysle znamená osobitne sa oddať niekomu alebo niečomu. Napr. matka sa zasvätila rodine; lekár chorým; bádateľ vede. Zasvätenie má vždy pozitívny zmysel. V užšom zmysle zasvätenie znamená vyhradenie Bohu. Jemu patrí všetko, no osobitným spôsobom si zasväcuje niečo alebo niekoho: „I požehnal siedmy deň a zasvätil ho“ (Gn 2,3). „Všetko mužského rodu čo otvára lono matky bude zasvätené Pánovi“ (Lk 2,23).

Je možné zasvätiť sa Panne Márii?

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii Zásady a usmernenia. SSV Trnava, 2005, strana 173 – 175: „Zasvätenie – zverenie sa Panne Márii 204. Pri sledovaní dejín zbožnosti sa stretávame s rozličnými skúsenosťami osobného i kolektívneho zasvätenia – odovzdania sa – zverenia sa Panne Márii (oblatio, servitus, commendatio, dedicatio). Odzrkadľujú sa v príručkách modlitieb a v stanovách mariánskych združení, v ktorých nachádzame formuly zasvätenia a modlitby so zreteľom alebo v spomienke naň.

Pokiaľ ide o vykonávanie zasvätenia Panne Márii, nie sú zriedkavé pochvalné prejavy rímskych veľkňazov a známe sú aj formuly, nimi verejne prednesené. (Pozri Úkon zverenia sa Blahoslavenej Panne Márii, ktorý predniesol Ján Pavol II. v nedeľu 8. októbra 2000, v spoločenstve s biskupmi, ktorí sa zišli v Ríme kvôli Veľkému jubileu.)

Dobre známym učiteľom spirituality, naklonenej tejto praxi, je svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, ´ktorý navrhoval kresťanom zasvätiť sa Kristovi rukami Panny Márie, ako účinný prostriedok verne prežívať krstné záväzky.´ (Ján Pavol II., encyklika Redemptoris Mater, 48.)

Vo svetle Kristovho testamentu (porov. Jn 19, 25 – 27) úkon ´zasvätenia´ je totiž uvedomelé uznanie osobitného miesta, ktoré Mária z Nazareta zaujíma v tajomstve Krista a Cirkvi, príkladnej a všeobecnej hodnoty jej evanjeliového svedectva, dôvery v jej príhovor a v účinnosť jej ochrany, mnohorakej materskej funkcie, ktorú vykonáva, ako opravdivá matka v poriadku milosti (Porov. LG 61; Ján Pavol II., encyklika Redemptoris Mater, 40 – 44), na osoh všetkých a každého zo svojich detí.

Treba však poznamenať, že výraz ´zasvätenie´ sa používa s určitou šírkou a nevhodne: ´hovorí sa napríklad ´zasvätiť deti Panne Márii´, keď sa v skutočnosti myslí len zveriť ich pod ochranu svätej Panny a prosiť pre ne jej materské požehnanie´ (Kongregácia pre boží kult, obežník Pokyny a návrhy na slávenie Mariánskeho roka, 86.). Chápe sa aj podnet, pochádzajúci z viacerých strán, užívať namiesto ´zasvätenia´ iné výrazy, ako ´zverenie sa´, ´oddanie sa´. V našom čase, totiž pokroky, dosiahnuté liturgickou teológiou a z nich vyplývajúca požiadavka presného používania termínov, dávajú podnet rezervovať výraz ´zasvätenie´ obetovaniu seba samých Bohu. Znakom tohto ´zasvätenia´ je úplnosť a trvácnosť, zárukou je zásah Cirkvi, a základom sú sviatosti krstu a birmovania.
zdroj a viac tu:

www.magnificat.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí gabriel pb


9.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 7. 2017, 17:11 avatar
Súhlasím. A veľmi som sa tešil, keď som sa dozvedel pred pár mesiacmi, že naši biskupi zopakujú zasvätenie národa Božskému Srdcu a Nepoškvrenému srdcu Panny Márie. Už v minulosti sme boli svedkami veľkých víťazstiev a zásahov neba, ktoré plynuli zo zasvätenia. Obzvlášť preto potrebujeme žiť naše zasvätenie a prosiť Nebeskú Matku o pomoc pre náš národ, ktorý sa v celej histórii utiekal k Matke Sedembolestnej.
Panna Mária povedali Donu Gobbimu, že na Slovensku dostala jednu z najväčších odpovedí patriť k Mariánskemu hnutiu. To nás napĺňa radosťou ale s týmto požehnaním prichádzajú aj záväzky, preto Svätý Ján Pavol II povedal, že Slovensko má veľkú úlohu v budovaní Európy v 3-tisícročí.

Nechajme posmievačov za nami a pohnime sa v ústrety víťazstvu, ktoré je isté.
Súhlasí lea_pragmaticka1


10.
označiť príspevok

peter67 muž
   6. 7. 2017, 17:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 7. 2017, 17:16 avatar
Víťazstvo raz príde bez ohľadu na to, či človek preň niečo urobí. Ale ono môže prísť skôr, ak sa človek k nemu "pohne" t.j. ak preň niečo urobí.
Súhlasí lea_pragmaticka1


12.
označiť príspevok

peter67 muž
   6. 7. 2017, 17:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 7. 2017, 17:24 avatar
12
Svet speje k svojmu cieľu, k svojmu zavŕšeniu v tejto podobe. Všetko čo sa raz začalo v tejto podobe sa aj skončí.
A ty na tom nič nezmeníš, pretože ty sám nie si hýbateľ ale si naopak pohybovaný.
Súhlasí lea_pragmaticka1


14.
označiť príspevok

peter67 muž
   6. 7. 2017, 17:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 7. 2017, 17:35 avatar
14
Cieľ je jeden a to druhé Turíce t.j. eschatologický príchod Krista.
Tvoj cieľ je buď nebo alebo peklo. K nebu si pohybovaný, ak žiješ podľa Božej vôle, nie podľa svojej vôle, lebo ľudská vôla smeruje do pekla a božia vôla nás vedie do neba.
Súhlasí lea_pragmaticka1


16.
označiť príspevok

peter67 muž
   6. 7. 2017, 17:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 7. 2017, 17:42 avatar
Nie.
Súhlasí lea_pragmaticka1


18.
označiť príspevok

peter67 muž
   6. 7. 2017, 19:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 7. 2017, 22:58 avatar
Presne, zasvätenie chráni národy a jednotlivcov a mnoho príhovorov a zázrakov urobil Pán Ježiš na orodovanie deti Panny Márie (t.j. každého kto uzná Ježišovu Matku Pannu Máriu za svoju Matku a prosí ju). Pán Ježiš je náš Boh a jediný Spasiteľ ale zároveň náš brat a my patríme do Božej rodiny, ktorá je úplná. Panna Mária môže orodovať, prosiť svojho Syna len za tých, ktorí ju prosia a majú za svoju Matku. Veď aj sám Boh Pán Ježiš koná a pomáha len tým, ktorí v neho veria a prosia. Boh ani svätí sa nemôžu vnucovať a nasilu pomáhať. To je to zasvätenie. Pán Ježiš ani Panna Mária nepotrebujú naše zasvätenie, to nerobíme láskavosť a službu im. To mi potrebujeme zasvätenie ako prejav vôle, že im verím, že im chceme patriť a potom sú potrebné modlitby, čím viac tým lepšie a neustávať. Rovnako platí, že Boh nepotrebuje naše modlitby, ale mi potrebujeme modlitby je to naša komunikácia, naše prosenie k Bohu, naše ďakovanie - a hlavne je to budovaní osobného vzťahu so živým Pánom Ježišom naším jedinom Spasiteľom a a so živou Ježišovou Matkou Pannou Máriou, lebo kde je vzťah musí byť komunikácia. Taktiež platí, že Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie sú navždy prepojené v láske a sú v jedno. Kto urazí Pannu Máriu urazí Pána Ježiša a opačne.
Súhlasí gabriel pb


20.
označiť príspevok

Romankoooooo muž
   6. 7. 2017, 23:03 avatar
19
Som prekvapeny Lea....citujem : Boh ani svätí sa nemôžu vnucovať a nasilu pomáhať.
Ale ved tu dennodenne pisete, ze Boh moze vsetko....


21.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 7. 2017, 23:04 avatar
Mozem

Ale nechcem

A preto nemusim


22.
označiť príspevok

Romankoooooo muž
   6. 7. 2017, 23:05 avatar
21
Uz sa vnucujes....niesi boh. Si len pismenka


23.
označiť príspevok

Immanuel
   6. 7. 2017, 23:06 avatar
To hovoris ty

Ale mylis sa


25.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 7. 2017, 23:13 avatar
To je tá ľudská sloboda, ktorú Pán Ježiš aj svätí maximálne rešpektujú. Aj za cenu toho, že sa ľudia rozhodnú zle. Dnes už skoro každý pozná Evanjelium a Pána Ježiša Krista a kresťanstvom a je na každom ako sa rozhodné. Za alebo proti. Nič medzi tým neexistuje. Sú ľudia, ktorí o tom nevedia a nepoznajú, ale tí sú braní celkom inak.
Súhlasí gabriel pb


24.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 7. 2017, 23:07 avatar
A ešte treba povedať, to nie je výmysel alebo vôľa Panny Márie. To chce Pána Ježiš, on sám ju dal moc na nebi a na Zemi, lebo sám Pán Ježiš má plnú moc na nebi a Zemi od svojho Nebeského Otca. Všetko čo konala počas fyzického života Panna Mária bolo v maximálnom súlade s Božou vôľou a bola a je najčistejšia z ľudských stvorení a bola a je prvým a dokonalým apoštolom svojho Syna Pána Ježiša Krista, ktorého porodila, ktorého sprevádzala celý život a aj teraz v nebi neoddychuje a nepozerá na ľudí z mráčika, ale aktívne oroduje u svojho Syna, ktorého ťažkú ruku často musí pridržať, lebo ľudstvo je ozaj na zlej ceste a robí veľa zlého. Bez preháňania môžeme povedať, nebyť Panny Márie, ktorú Pán Ježiš miluje a počúva(čudné, že Boh počúva ženu, ale to je náš Boh) už by bolo na svete veľa nešťastí. To ona naša Matka Panna Mária prosí, dáva ľuďom šancu (samozrejme, lebo jej to dovolí a umožní jej Syn Pán Ježiš) a dáva možnosti zadosťučinenia a vynahradenie za naše hriechy, rúhania aj za rúhania iných, preto obetaví katolíci sa modli, postia a robia veľa dobrých skutkov za seba aj za iných a usilujú aktívne o spásu ľudí.
Súhlasí gabriel pb


26.
označiť príspevok

gabriel pb
   21. 10. 2017, 11:08 avatar
náboženstvo je potrebné prežívať


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   21. 10. 2017, 11:11 avatar
náboženstvo je potrebné prežuť


3.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   5. 7. 2017, 22:39 avatar
Grécko nám dlhuje kopec prachov, Cyril a Metod sa v hrobe otáčajú, koľko Gréci zarábajú !!!!!!!!!!!!!!


4.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 7. 2017, 22:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   5. 7. 2017, 22:43 avatar
Veriaci, nemáš v pláne zmeniť nick na podjebovci-5 ?   


7.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 7. 2017, 00:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 7. 2017, 00:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:04,  Neverím že je to baba. *13*13*13
dnes, 22:04,  Nie nepíše lebo otec dostal len obojstranný silný zápal pluc . Mimochodom testovaniu...
dnes, 22:03,  Tak, veď je to baba, nepíš, že raťafák, nie? .. *21 ..
dnes, 22:02,  A čo navrhuješ teta Zuzka ? *04
dnes, 22:02,  Ruskí doktori sa sťažujú na nedostatok testov na COVID 19 Čoskoro testy aj tak nebude...
dnes, 22:02,  Kapitulácia je nie vždy dobrá na vyriešenie. .. *19 nekedy hej, ale teraz?
dnes, 21:58,  Napríklad, keď je opitý!!!!!!!...
dnes, 21:58,  Zase afektuješ Zuzuľa ? *03*03
dnes, 21:57,  *03 *03 nevieš pekne povedať na noštek? *21 *21 *21 .. ako aj djovi? *21 *21
dnes, 21:55,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122772784_2819050638354135_3469096027016512468_o....
dnes, 21:55,  Jäbäm na to. *03*03
dnes, 21:54,  Tebe je tu dobre ostan si tu*13*13*13*13*13*13
dnes, 21:54,  Čečenský mufti označil Macrona za najväčšieho nepriateľa moslimov *13*13*13 Macron...
dnes, 21:54,  Mne už aj tak niet pomoci. *04
dnes, 21:52,  Aby si nenansiel sposob ako sa zachranit ,*21
dnes, 21:49,  Prečo píšeš po maďarsky ? *11*11
dnes, 21:48,  ,,Slovo,, musi byt povysene nadomnou *21 Inak nieom hoden *04
dnes, 21:48,  Ale teraz prakokoti prekročili všetky hranice. Takže ak niekomu zomrel na COVID-19 blízky,...
dnes, 21:47,  *21 *21 .. Tak sorry. .. *19 ..som nechcela. .. Prepáčiš? .. *21 Lebo v South parku túto...
dnes, 21:44,  Logistická operácia, ktorá na Slovensku nemá obdoby, už prebehla v prvých okresoch. Dávno...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Veľa čítaj, píš, premýšľaj, aby si sa vedel vyjadriť až budeš chcieť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(116 433 bytes in 0,610 seconds)