Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ďalšie príklady Shagara

13
reakcií
1125
prečítaní
Tému 27. októbra 2017, 08:36 založil Luther.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
20. 01. 2010
2
18. 11. 2020
37
09. 09. 2018
10
12. 09. 2018
4
 
 


1.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:36 avatar
Mnohé iné miesta sú v Biblii Svedkov Jehovových upravené a pozmenené tak, aby
vyhovovali ich učeniu a chápaniu vecí. Niekoľko príkladov:
Ja som v Otcovi a Otec vo mne
„Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a
vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"“
(Jn 10,38)
• Preklad Svedkov Jehovových:
„…aby ste poznali a ďalej spoznávali, že Otec je v spojení so mnou a ja som v spojení
s Otcom.“
To je ohromný významový posun! Byť v budove Parlamentu a byť v spojení s budovou
Parlamentu – to je čosi úplne odlišné! V prvom prípade som úplne v nej, v druhom
prípade som kilometre ďaleko, spojený len telefónom (ako telefón podľa Svedkov
v prípade Ježiša slúžila zrejme „Božia činná sila“, duch svätý, ktorý podľa nich – podobne
ako elektrický prúd – spája Boha so svetom – a teda ho na diaľku spájal aj s Ježišom, ktorý
bol na Zemi).
Dôvodom tejto zmeny biblického textu je predstava Svedkov, ktorú majú o Bohu: niečo
ako „väčší človek“ s konkrétnym takmer hmotným telom, ktorý žije vo svojom „paláci“
kdesi ďaleko, vo Vesmíre – a odtiaľ je už spomenutou „kamerovou linkou“ ducha svätého
napojený na Zem, sleduje ju,… V tom prípade, samozrejme, nemohol byť v Ježišovi a ani
Ježiš nemohol byť v ňom… Boh bol, v Nebi, Ježiš na Zemi, nekonečne ďaleko od seba…
Nehovoriac o tom, že Boh (ktorý v ich ponímaní nie je všadeprítomný
a všetkoprenikajúci7
) nemôže byť v niekom podobne, ako Váš priateľ nemôže byť telesne
vo Vašom vnútri, napríklad…
Práve v tomto je základný problém Svedkov: U nich je najprv doktrína8
, až potom Biblia,
ktorá sa musí doktríne prispôsobiť… Normálne je to pritom opačne: najprv Biblia,
s pomocou ktorej sa potom formuje doktrína, ktorú Boh cez svoje slovo odovzdáva.
• Čo hovorí originálny text Biblie?
„i v de . poiw/( ka 'n e vmoi. mh . pisteu,hte( toi/j e ;rgoij pisteu,sate i[na gnw/te kai . pisteu,shte o [ti e vn e vmoi. o ` kai . pisteu,shte o [ti e vn e vmoi. o `
path,r( ka vgw. e vn auvtw/|?“ (kai pisteusete hoti én hemoi hó patér, kagó én autó)

- kai – a
- pisteuséte – verb subjunctive present active 2nd person plural od slova pisteuó –
veriť niečomu, mať v niečom úplnú istotu.
- hóti – že
- én – v, vo vnútri, medzi,…
- hemoi – pronoun personal dative singular od slova egó – ja
- hó – určitý člen: ten
- patér – noun nominative masculine singular – otec
- kagó – „kai“ + „egó“, čiže: a ja
- én – v, vo vnútri, medzi,…
- autó – ronoun personal dative masculine singular od autós – ja sám, osobne.
Takže doslovný preklad znie nejako takto:
„…a s istotou verili (vedeli), že vo vnútri mňa ten Otec a ja v ňom samotnom“ (Jn
10,38)
• Ako prekladajú iné kvalitné preklady:
Kralická biblia: „Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste
poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.“
Český ekumenický preklad: „Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům,
abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
New Jerusalem Bible. Edited by Henry Wansbrough: „but if I am doing it, then even if
you refuse to believe in me, at least believe in the work I do; then you will know for
certain that the Father is in me and I am in the Father.“
English Young's Literal Translation of the Holy Bible 1862/1887/1898, by J. N.
Young: „and if I do, even if me ye may not believe, the works believe, that ye may know
and may believe that in me is the Father, and I in Him.“
• Poznámky:
Tým istým spôsobom prekladajú Svedkovia všetky podobné výroky, vrátane krásnej
a mystickej výzvy Ježiša Krista: „Ostaňte vo mne a ja vo vás!“ (Jn 15,4). Aká škoda…
Súhlasí Fotooon


2.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:38 avatar
Plný milosti a pravdy

14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu,
akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“
(Jn 1,14)
• Preklad Svedkov Jehovových:
„…slávu, aká patrí jenosplodenému synovi od otca, a bol plný nezaslúženej láskavosti
a pravdy.“
To je znova ohromný významový posun! Slovo „nezaslúženej“ úplne mení celú podstatu
tohto verša
Dôvodom tejto zmeny biblického textu je presvedčenie Svedkov, že Ježiš nie je Bohom. Je
anjelom. Je stvorením. Preto všetko, čo mu Boh Jehova „láskavo udelil“ je naozaj
darovaná, „nezaslúžená láskavosť“. Bohužiaľ, to už je zase výklad, nie preklad dotyčného
miesta v Písme!
• Čo hovorí originálny text Biblie?
„Kai . o ` lo ,goj sa.rx e vge ,neto( kai. e vskh ,nwsen evn h `mi/n& kai. e vqeasa,meqa th .n do,xan auvtou/( do,xan w`j
monogenou/j para. patro,j& plh ,rhj ca ,ritoj kai. a vlhqei ,a plh ,rhj ca ,ritoj kai. a vlhqei ,aj?“ (pléres charitós kai aletheias)
- pléres – djective nominative feminine singular no degree – naplnený, plný
- charitós – noun genitive feminine singular od slova charis – preukázať niekomu
priazeň s dôrazom na ušľachtilosť a prívetivosť, milotu. O „nezaslúženosti“ tu niet
ani náznaku…!!!9
- kai – a
- aletheias – noun genitive feminine singular od slova alétheia – pravda, naplnenosť
pravdou, spravodlivosť.
Takže doslovný preklad znie nejako takto:
„…plný priazne, láskavosti, lásky (zo strany Otca) a pravdy“ (Jn 1,14)
• Ako prekladajú iné kvalitné preklady:
Kralická biblia: „A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme
slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.“

Český ekumenický preklad: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
New Jerusalem Bible. Edited by Henry Wansbrough: „he Word became flesh, he lived
among us, and we saw his glory, the glory that he has from the Father as only Son of the
Father, full of grace and truth.“
English Young's Literal Translation of the Holy Bible 1862/1887/1898, by J. N.
Young: „And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his
glory, glory as of an only begotten of a father, full of grace and truth.“

… a to Slovo bolo Boh

1
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“
(Jn 1,1)
• Preklad Svedkov Jehovových:
„…Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Slovo bolo bohom.“
Malá hra s písmenkami – ale s obrovským dopadom. „Slovo“ – čiže Ježiš Kristus – je u
„Boha“ s veľkým „B“ – ale sám je iba „nejakým bohom“ s malým „b“. Je teda jasne
odlišný od Boha, iný, menší ako Boh…
Samozrejme, netreba pripomínať, že Evanjeliá boli napísané unciálou, teda „samými
veľkými písmenami“ a nerozlišovali medzi veľkými a malými písmenami, pretože malé
písmená v tom čase ešte nejestvovali – ako ani nejestvovala prax písať niečo malými
a niečo veľkými písmenami, ako je to dnes u nás
Dôvodom tohto malého, ale zásadného prispôsobenia biblického textu je presvedčenie
Svedkov, že Ježiš nie je Bohom. Je anjelom. Je stvorením. Titul „boh“ s malým „b“ sa na
neho môže vzťahovať, pretože slovo „boh“ (hebr. el) znamená „niekoho mocného“ a Ježiš
mocný nepochybne je. Ale nie je Bohom, ani nie je rovný Bohu.
• Čo hovorí originálny text Biblie?
„En a vrch /| h =n o ` lo ,goj( kai . o ` lo ,goj h =n pro .j to .n qeo ,n( kai. qeo .j h =n o ` lo ,goj kai. qeo .j h =n o ` lo ,goj lo ,goj .“ (Én arché én hó logos, kai
hó logos én prós tón theón, kai theós én hó logos)
Preklad znie v princípe takto: „Na počiatku bol TEN Logos (Slovo), a TEN Logos bol pri TOM Bohu
a Bohom bol TEN Logos.“
Zvýraznené sú členy „hó“ a „tón“. Oni sú totiž dôležité pre argumentáciu Svedkov
Jehovových. Svedkovia totiž tohto člena chápu čo do významu ako ekvivalent anglického
„The“. Takže „Hó theos“ znamená „Ten Boh“ (The God), čiže Boh s veľkým „B“, Jehova.
Naopak, samotné „theos“ znamená to, čo v angličtine „a god“, čiže „nejaký boh“, bližšie
neurčený, nie „Ten Boh“ Jehova. Práve týmto „nejakým bohom“ je Ježiš Kristus.
Otázka znie, či to naozaj v Biblii (a v gréčtine) takto platí. Odpoveď znie: NIE. Stačí
uviesť príklad:
- „No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú bohmi.“ (Gal
4,8), v gréčtine: „Alla. to ,te me,n( ou vk ei vdo ,tej qeo ,n ou vk ei vdo ,tej qeo ,n ou vk ei vdo ,tej qeo ,n( evdouleu,sate toi/j mh . fu,sei ou=sin qeoi/j“.
Všimnite si zvýraznený text. Hovorí o „Tom Bohu“, Pravom Bohu – ale používa tvar bez
člena. Znamená to, že aj „Jehova“ je len „nejaký boh“, bližšie neurčený, ale nie „Ten
Jediný Pravý Boh“?

- „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh (resp. Syn10), ktorý je v lone Otca, ten o
ňom priniesol zvesť.“ (Jn 1,18). V gréčtine: „Qeo .n ouvdei.j e `w,raken pw,pote o` monogenh.j ui `o ,j( o` Qeo .n ouvdei.j e `w,raken
w'n eivj to .n ko ,lpon tou/ patro,j( e vkei/noj evxhgh ,sato?“ – Text znova hovorí o Jedinom a Pravom
Bohu – a znova používa slovo „theos“ v tvare theon bez člena!
- Naopak, o Ježišovi Kristovi Biblia hovorí: „Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh
môj!"“ (Jn 20,28). V gréčtine: „Kai . a vpekri,qh Qwma/j( kai. ei =pen auvtw/|( ~O ku,rio ,j mou O ku,rio ,j mou kai . o ` qeo ,j kai . o ` qeo ,j
mou?“ – čiže presne: „TEN Pán11 môj a TEN Boh môj!“. Svedkovia na toto miesto síce
namietajú, že Tomáš to „len tak zvolal“, asi ako keď niekto vyľakane vykríkne
„Ježišmária!“. Biblia ale vraví niečo iné: „Tomáš mu odpovedal…“!!! Grécky apekrithé,
od apokrinomai – odpovedať niekomu. Takže žiadne zvolanie, ale veta, ktorá je
adresovaná a smeruje ku Kristovi, ktorému Tomáš vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“.
A Ježiš to samozrejme prijíma – pretože tým je.
• Ako prekladajú iné kvalitné preklady:
Kralická biblia: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.“
Český ekumenický preklad: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl
Bůh.“
New Jerusalem Bible. Edited by Henry Wansbrough: „In the beginning was the Word:
the Word was with God and the Word was God.“
English Young's Literal Translation of the Holy Bible 1862/1887/1898, by J. N.
Young: „n the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was
God;“
Súhlasí Fotooon


3.
označiť príspevok

Luther muž
   27. 10. 2017, 08:40 avatar
Zdroj: www.inky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 10. 2017, 09:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 17:23 avatar
2,....budem postupne reagovať. Ale vlastne ani nie je načo reagovať. Vieš, každý prekladateľ požije slovo,ktoré on vníma ako najvýstižnejšie. Samozrejme,nesmie sa stratiť pointa textu,význam /alebo slova/.
Keby si si dal námahu,tak zistíš,že milosť a nezaslúžená láskavosť je jedno a to isté. A to sa uvádza aj v niektorých biblických slovníkov. Teda....milosť=nezaslúžená láskavosť. Absolútne žiadny rozdiel!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ján 1:1 je dôkazom toho,že práve trinitári prekrúcajú Písmo. Zapamätaj si , /Boh,boh/.....gréčtina tu nerozlišuje veľké,alebo malé písmeno. Ale nebudem sa opakovať. Aj iné.trinitárske preklady to prekladajú s malým "b",nielen JS.
Ak je v preklade RKC Nabuchonodozor-"Veľký Boh"/s veľkým B/ je vari on Všemohúci Boh?
Viac na:......Ako chápať verše, kde je Pán Ježiš nazvaný bohom? Ján1:1
Kto prekrúca Písmo?
-----------------------------------------------------------------------
Neskôr budem reagovať. Zatiaľ si nepoužil nič ,....ale len prezentuješ svoju neznalosť jednoduchých slov a gramatiky ,gréčtiny.


9.
označiť príspevok

Luther muž
   28. 10. 2017, 08:40 avatar
"Vieš, každý prekladateľ požije slovo,ktoré on vníma ako najvýstižnejšie. Samozrejme,nesmie sa stratiť pointa textu,význam /alebo slova/."

Prekladateľ má použiť také slovo aké sa zhoduje s originálom. A potom sa nečudujme, že ste pomenili slová, ako vám to pasovalo, ako hovoríš ako vám to prišlo najvýstižnejšie. A to nehovorím ako ste doslova poškrtali celé kapitoly. lebo vám to nerezonovalo s vašim učením.


10.
označiť príspevok

Luther muž
   28. 10. 2017, 08:48 avatar
"Neskôr budem reagovať. Zatiaľ si nepoužil nič"

Ja som vedel že takto nejako zareaguješ. Ani ma to neprekvapilo. No uvedom si. Pravda nie je taká akú si ju vymyslíme ja, alebo ty. A pravdu raz spozná každý. Len potom kto sa bude mať dobre a kto škrípať zubami? Na všetko ideš logikou a "zdravým rozumom". Lenže to je chyba. Potom si nemôžeš k srdcu pripustiť veci a pravdy Božieho kráľovstva, lebo ti prídu nelogické a nereálne.


12.
označiť príspevok

Astax1 muž
   29. 10. 2017, 17:04 avatar
Luther
Naopak Shagara dávno upustil od "zdravého rozumu" a prisvojil si natoľko názory jehovistov, ktoré nekriticky prijíma a chráni, že nedokáže naďalej uvažovať mimo týchto mantinelov.
Stále mám v pamäti, ako na základe svojho "filozofického bádania" argumentoval tým, že Kristus mal dve oddelené podstaty. Najskôr anjelskú, potom ľudskú a zase anjelskú. Toto má veľmi ďaleko od zdravého rozumu.
Takýto názor, tuším nebol ani nikdy v histórii zaznamenaný. V dejinách spoločenstva Cirkvi prvé herézy nepopierali natoľko Kristovo božstvo ako skôr jeho pravú ľudskú prirodzenosť - gnostický doketizmus. Kresťanská viera už od apoštolských čias zdôrazňovala skutočné vtelenie Božieho Syna, ktorý „prišiel v tele“, a tak je tomu dodnes. Skutočnosť, že v tajomnom zjednotení pri vtelení bola ľudská prirodzenosť „prijatá, nie zničená“ („assumpta, non perempta“), priviedla Cirkev v priebehu storočí k tomu, aby vyznávala plnú skutočnosť tak Kristovej ľudskej duše s jej úkonmi rozumu a vôle, ako aj jeho ľudského tela. „Boží Syn… pracoval ľudskými rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou, miloval ľudským srdcom. Narodený z Márie Panny sa naozaj stal jedným z nás, vo všetkom nám podobný okrem hriechu.“ (porov. KKC, 470)


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 17:41 avatar
1,.....v Písme na viacerých miestach sa anjeli označujú ako -"pravý Boh",....alebo i dokonca menom Boha -"Jahve".
Podľa trinitárskej logiky potom Všemohúci Boh je anjel! Tu v Písme ide iba o jednoduchú vec-"princíp zastúpenia", a tak anjel/posol/ ktorý zastupoval Boha mal právo sa označovať ako "Boh,pravý Boh,Jahve"/tak ako i Ježiš je nazvaný boh,Boh/, pretože v Hebrejčine tento výraz sa často používa. A to platí i na NZ.
Či už je Ježiš Boh s veľkým B alebo malým,je to úplne jedno. Ale správne sa má použiť malé b,aby sa rozlíšilo ,kto je Boží syn,a kto Všemohúci Boh?! Trojica je anomália, ......a tú vylučujú stovky textov v Písme i samotné slová Ježiša.
A tak ,ak tu niekto prekrúca,tak je to problém trinitárov,ktorí si osvojili pohanskú,nelogickú náuku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trojica=katolícka nebiblická tradícia!
Výroky o trojici!
Tertulianov paradox a trojica
Môže mať Boh svojho Boha?
Trojica a politika....Kde končia hranice zdravého rozumu .12 časť
Vznik trojice a odpadnutie od pravdy.
Ján 17:3 a jediný Boh!
Boh v SZ a NZ =ánjel !!!


7.
označiť príspevok

elemír muž
   27. 10. 2017, 22:56 avatar
Shagara:
V 1.1 nie je ježiš nazvaný bohom, pretože je tam napísané, že všetko povstal.o skrze neho a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo, jedná sa jasne o boha stvoriteľa a to bol boh ako otec ježiša krista.l otec ježiša krista. ... A svetlo svieti vo tmách a tmy ho nikdy neprijalio. Satan nikdy nedovolil, aby vo svete, ktorý patrí jemu bol boh, otec ježiša, viď naposledy vyhnanie z raja. Satan bol za to od neho velmi kruto potrestaný a napriek tomu, my vidíme jeho svetlo, ale on tu nie je. Potvrdzuje to aj ježiš v otčenáši, Otče náš, ktorý si na nebesiach, ....... ale nie tu. Nakoniec však všetci skončíme tam, pred ním. Ježiš ukončuje 40 dňové pokúšanie satanom slovami:Pánovi bohu svojmu sa budeš klaňať a jedine jemu slúžiť. A ak satan, tal potom všetci, vrátane tých, čo ho najviac nenáívideli.
Trojica katolícka nebiblická tradícia - nebilblická to je pravda, ak je biblia starý zákon a evanjelium nová zákon. Trojica extuje v tom, že je to jediný možný spôsob spasenia hriešnikov ktorý bol stanovený pri jordáne za účasti všetkých členov trojice. Toto je navýznamnejší deň tohoto ľudského pokolenia, kde sa stanovilo odpustenie hriechov aj človekom, a prvý bol ján Krstiteľ,ktorý pokrstil aj samotného ježiša. Katolícke nesprávne na trojici jeiba to, že nie každý člen trojice je boh. Ježiš je syn, teda menší a duch svätý je väčší ako boh, lebo hriech proti nemu nemôže odpustiť ani ježiš a ani jeho otec.

Môže mať boh svojho boha?
Posledný odsek jánovho prológu: Boha nikto nikdy nevidel, ak táto veta platí, nemôže byť bohom ježiš. Ježiš hovorí svojím učeníkom: kolkí by chceli vidieť to, čo vidíte vy teraz ?
Jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zvesť. Zvesť o Ježišovi priniesol zvesť boh, jeho otec, ktorý je v lone svojho otca, pretože z lona boha nikdy nič nevyšlo a preto aj ježiš bol ako prvotina stvorenstva svojho otca a jemu stvoril tento svet ako mizernú časť sveta, v ktorom žije on sám.

Ján 17.3 a jediný boh To je super, to som si dotery nevšimol ani ja,dokoncasi myslím, že je to jeden z naväčších dôkazov o tom, že ježiš nie je boh.

Boh v SZ a v NZ. Boh SZ riadi svoj židovský národ z neba prostredníctvom mojžiša a prorokov, satan neznesie jeho pobyt ani v raji, ktorý si tu vytvoril a potom posiela svojho syna, ktorý tu prebýval medzi nami a ktorý nám priniesol zvesť o ňom.
Keď bol ježiš na zemi, bol menší, ako hociktorý anjel v nebi, ale potom : už som ťa oslávil a ešte oslávim.

Hranice zdravého rozumu a racionálny úsudok nedovolia ateistom veriť v boha, pretože rozum pokračuje v duchovnej sfére iba u tých, ktorým je to dané od boha,.

To je zase môj názor na vec.


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 10. 2017, 23:39 avatar
7, Elemír..........,Pavol a iní hovoria jasne ,že Boh Otec stvoril najprv Ježiša a že "všetky ostatné veci už boli stvorené skrze neho"! Ale Otec/Jehova/ nebol stvorený,je jediný Večný a Nestvorený!
A Ježiš bol síce "povýšený" ,ale aj v nebi je podriadený Otcovi a sedí po jeho pravici.


11.
označiť príspevok

elemír muž
   29. 10. 2017, 00:15 avatar
8 shagara
Samozrejme, že všetko, čo tu píšem je môj osobný názor na vec, nič viac, ale....
Ak som nezaujato študoval evanjelium, bez ohľadu na učenie cirkvi, potom argumenty za a proti tomu, či je ježiš boh, alebo nie, zostali visieť u mňa na vete: Boh, ktorý je v lone svojho otca, .....ten o ňom priniesol zvesť.
Teda o ježišovi kristovi priniesol zvesť jeho otec ako boh, ktorý je v lone svojho otca. Trochu ťažšie na pochop,ale zase ak sa vrátime na začiatok jánovho prologu, potom to začína zapadať do seba.

Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u boha a to slovo bolo boh. Ono bolo na počiatku u boha.


13.
označiť príspevok

Luther muž
   29. 10. 2017, 17:40 avatar
Jn 1,18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

...Boh (Syn), ktorý je v lone svojho Otca...teň o ňom priniesol zvesť. (Kristus priniesol zvesť o Otcovi)

Či už k Svätej trojici chceš pripočítať elemír aj nejakého deda??


14.
označiť príspevok

elemír muž
   29. 10. 2017, 22:21 avatar
Luther,13
skús si to pozrieť ešte raz. Boh otec ježiša, nepotreboval, aby ho niekto zvestoval, naopak ježišovi farizeji nikdy neuverili, že je syn boží. A preto ježiš potreboval to zvestovanie viacej. Keby ste ho poznali svojho otca, poznali by ste aj mňa, ale vy ho nepoznáte a teda nepoznáte ani mňa.
Ježišs samotný a jeho učenie a existencia je ťažko pochopiteľné aj pre mnohých dnešných kresťanov. Ježiš je kam,eňom uholným len pre tých, ktorí ho pochopili tak, ako to chce on. Ježiš vyslal 72 ale keď sa vrátili, povedal o sebe, že iba ten, čo bude jesť jeho telo a piť jeho krv, bude maž život večný a viacerí povedali už vtedy, že silná je to reč, kto by to počúval. Teda mali ježiša za bludára, ktorý im tára nezmysly. A kolko je dodnes kresťanov, ktorý mu práve toto neuverili a tým od neho odišli ako tí vtedy, keď to o sebe toto prvý raz povedal. Spýtal sa petra a vy ste neodišli ? Kam by sme išli pane, ak ty máš slová večného života. Teda ak niekto chce uvažovať o večnom živote a týmto slovám neverí, je ako tí 60, čo odišli.
Aj tuto ja prtedpokladám, že peter hovoril tieto najdôležitejšie slová pod vplyvom ducha svätého, ako keď hovoril duchom otce ježiša, keď sa ježiš pýtal učenníkov, za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy.
Svätá trojica bola stanovená pri jordáne, kde sa stanovilo odpustenie hriechov a hlavne, ako sa môže hriešnik zbaviť hriechov. Pretože dovtedy nebol nikto z celého ľudského pokolenia spasený. Prvých ľudí spasil ježiš, keď po smrti na kríži zostúpil do podsvetia a kto bol dobrý a spravodlivý, ten počul jeho hlas.
Nikto z neba nezostúpil a nevystúpil iba ježiš a jedine on preto pozná cestu tam a on jediný je preto spasiteľ. On jediný može dostať hriešnikov zbavených hriechu do života svojho otca, ktorý potom tieto vetvičky ošetruje, ale stále na tele ježiša krista, teda ak je telom vínny kmeň, ktorý má korene v temnote hmoty a teda aj zeme, cez jeho kmeň, teda cestou, ktorú pozná jedine on, sa dostávajú duše na jeho kmeni do života jeho otca, ktorý ešte ošetruje všetky vetvičky jeho vínnom kmeni a ktorá neprináša úrodu, tu olamuje a hádže do neuhasiteľného ohňa. a ak dozrie všetky úroda, otec ako vinohradník ju nesie do života ducha svätého.
Toto všetko je v podobenstve o ježišovom tele ako o vínnom kmeni v evanjeliu.
Podľa môjho názoru je najdôležitejší deň tohoto ľudského pokolenia práve tento deň pri jordáne, kde ľudia vyznávajú jánovi hriehy a on ich krstía k tomuto je najbižšie katolícka cirke a preto z nej niet úniku, lebo toto v žiadnej inej podľa dostupnosti informácii, nie je. Určite sa tam zúčastnil tento deň aj satan, posiela k jánovi svojích ľudí. ján ich spoznáva a nazýva vreteničným plemenom: Kde ste sa dozvedeli, ako uniknúť božiemu hnevu ?? Tým samozrejme potvrdzuje, že k spovedi a krstu može pristúpiť každý a nie iba podľa podmienok stanovených katolíckou cirkvou. Lebo neprišiel liečiť zdravých, ale chorých. A toto si myslím, by mala byť alfa omega kresťana, ktorý chce byť spasený.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:02,  Netvrdim ze cela biblia a vsetky slova napisane v nej su slovom Božím...su tam slova...
dnes, 17:57,  djjaro, vari aj úprimne veriaci kresťania, ktorí majú podobní názor ohľadne autorstva...
dnes, 17:56,  A z toho mi vyplyva ze pises o veriacich akoby poznali Boha dokonale ale popri tom Ho nepoznaju...
dnes, 17:52,  Odpovedal ale priamo nepriamo o tom a zahrnujuc do toho ludi ktori pisali pismo a nepriamo.
dnes, 17:50,  Tak ja vládzem teraz viac, tak tu nie som. *21. ..
dnes, 17:49,  Však a odkiaľ máš ty tie info! .. priznaj sa.... XD ja Ťa na to upozorňujem. .. *21
dnes, 17:48,  Aj ty si mi chybala...
dnes, 17:48,  Keby sa zrátali podľa tých oficiálnych čísel vyliečení na celom svete, išlo by o...
dnes, 17:47,  djjaro, odpovedal som Ti vo viacerých príspevkoch /"212", "207".../*21
dnes, 17:47,  Ja neviem, tiež somm tu málo. .. *29
dnes, 17:46,  Ale ticho. ........ Hahaaa.*31
dnes, 17:46,  Ale nechodi ... Chyba mi
dnes, 17:46,  Neviem či je niekto, kto by ma viac inšpiroval. =o No není. .... *21 *21
dnes, 17:45,  218.. Vikakaj alebo vykakaj sa na anjelov Jezis je pánom
dnes, 17:45,  Ninka patrí k najmilším ľuďom čo sú tu, vážte si ju. ... *04 *21mňa v mnohom...
dnes, 17:43,  215.. Pozri ja ta nepredsviedcam Nikoho a nikomu som v zivote nepovedal ani nenapisal uver......
dnes, 17:43,  Napr. na Slovensku podľa tých oficiálnych čísel sa uvádza 163 323 vyliečených. Takže aj...
dnes, 17:43,  čo sa ti nepači?......nemáš do koho vrtať?.....*01*01*01
dnes, 17:41,  Peter Si zober , že tým ľuďom nevadí taký charakter človeka , ktorý si tajne nahráva...
dnes, 17:41,  djjaro, čomu nerozumieš? ... slovu satan?*01 ... používam pojmy /vety/, ktoré sú kresťanom...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Neplač ty dievča pre neho, nájdi si chlapca iného.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(90 343 bytes in 2,513 seconds)