Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Čo sú to odpustky -celé, čiastočné a ako ich získať.

13
reakcií
1525
prečítaní
Tému 10. januára 2016, 20:24 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   10. 1. 2016, 20:24 avatar
Odpustky

379. Čo sú odpustky?
Odpustky sú odpustenie dočasných trestov mimo spovede.

a) Pri spovedi sa nám vždy odpúšťa aspoň čiastka dočasných
trestov, ktoré sme si od Boha zaslúžili za spáchané hriechy;
ale obyčajne sú nám pri spovedi nie odpustené všetky zaslú-
žené dočasné tresty. (Pozri odpoveď na otázku 352., bod 3.)
Po odpustení hriechov pri spovedi nám vo väčšine prípadov
ešte zostávajú dočasné tresty, ktoré si musíme odpykať alebo
tu na zemi alebo v očistci. Tieto dočasné tresty, ktoré nám
zostali neodpustené po odpustení hriechov v spovedi, môžu
nám byť odpustené mimo spovede (po spovedi), ak získame
odpustky, ktoré nám Cirkev udeľuje.

Odpustkami teda Cirkev neodpúšťa ani h r i e c h y, ani peklo
(večný trest), ale iba dočasné tresty, ktoré nám zostali
neodpustené po odpustení hriechov.

b) Odpustky nám Cirkev udeľuje z pokladu nevyčerpateľných
zásluh Ježiša Krista, Panny Márie a svätých.

380. Čo je potrebné k získaniu odpustkov?
K získaniu odpustkov je potrebné,

1. aby duša bola čistá od smrteľného hriechu;
2. aby sme mali úmysel získať odpustky;
3. aby sme vykonali dobrý skutok, ktorý Cirkev obda-
rila odpustkami.

K získaniu odpustkov predpisuje Cirkev nejaký presne určený
dobrý skutok, napr.: návštevu kostola, modlitbu, hmotný príspe-
vok na dobrý ciel, používanie posväteného predmetu ap. Okrem
tohto dobrého skutku, obdareného odpustkami, predpisuje nie-
kedy Cirkev ako podmienku k získaniu odpustkov aj iné úkony,
napr. spoveď a sväté prijímanie.

381. Koľkoraké sú odpustky?
Odpustky sú dvojaké: úplné a čiastočné.

382. Kedy sú odpustky úplné?
Odpustky sú úplné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa všetky
dočasné tresty, ktoré sme za spáchane hriechy zaslúžili
a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené.

a) K získavaniu úplných odpustkov je potrebné:

1. vykonať skutok, ktorý Cirkev obdarila úplnými odpustka-
mi;
2. vyspovedať sa (spoveď možno vykonať niekoľko dní pred
skutkom obdareným úplnými odpustkami alebo, ak sme
v stave posväcujúcej milosti, niekoľko dní po vykonaní
odpustkami obdareného skutku; jedna spoveď stačí pre
získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom
nedopustíme hriechu);
3. pristúpiť k svätému prijímaniu (podľa možnosti v ten istý
deň, v ktorý vykonávame skutok obdarený úplnými odpust-
kami); k novému získaniu úplných odpustkov je potrebné
znova pristúpiť k svätému prijímaniu,
4. pomodliť sa niečo na úmysel Svätého Otca (stačí raz Otče-
náš a Zdravas], podľa možnosti v ten istý deň, kedy vyko-
náme skutok, obdarený úplnými odpustkami.

b) Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (aj
všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti
všetkých (i všedných) hriechov, slovom len ten, kto ne-
lipne ani k všednému hriechu.

383. Kedy sú odpustky čiastočné?
Odpustky sú čiastočné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa
len čiastku tých dočasných trestov, ktoré sme za spácha-
né hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli od-
pustené.

a) Získaním čiastočných odpustkov sa nám dočasné tresty od-
púšťajú vo väčšej alebo menšej miere podľa toho, aká je naša
láska k Bohu a naša horlivosť pri konaní skutku, ktorý Cir-
kev obdarila čiastočnými odpustkami. Každým dobrým skut-
kom si získavam čiastočné odpustenie dočasných trestov od
B o h a : tým väčšie, čím je moja láska k Bohu väčšia a čím
horlivejšie konám ten dobrý skutok. Čiastočnými odpustkami
nám C i r k e v odpúšťa ešte toľko z dočasných trestov,
koľko nám odpustil Boh, keď sme dotyčný dobrý skutok vy-
konali.
b) Čiastočné odpustky môžeme získať aj viac razy cez deň.

384. Či môžeme získať odpustky aj pre duše v očistci?
Odpustky môžeme získať aj pre duše v očistci.

a) Všetky odpustky, ktoré získame, môžeme venovať dušiam
v očistci okrem tých, o ktorých Cirkev výslovne ustanovila
ináč.
b) Niektoré odpustky môžeme získať len dušiam v očistci.

Výňatok z Katalógu odpustkov (Apoštolská administratúra v Tr-
nave, č. 2695/1970)

1. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak v pokornej dôvere
pozdvihneme svoju myseľ k Bohu pri plnení svojich povin-
ností a pri znášaní životných ťažkostí a pri tom prosíme Pána
aspoň v duchu alebo nejakým povzdychom.
2. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak vedení duchom viery
a milosrdenstva, obetujeme niečo zo svojho tým, čo trpia
núdzu.
3. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak sa v duchu kajúcnosti
zriekame niečoho, čo je dovolené a príjemné.
4. Kto nábožne navštívi najsvätejšiu Sviatosť, môže získať čiast-
točné odpustky. Kto sa najsvätejšej Sviatosti klania aspoň
pol hodiny, môže získať úplné odpustky.
5. Kto číta Písmo sväté s úctou k slovu božiemu a na spôsob
duchovného čítania, môže získať čiastočné odpustky. Kto tak
koná aspoň pol hodiny, môže získať úplné odpustky.
6. Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými
stanicami, môže získať úplné odpustky.
7. Úplné odpustky môže získať, kto sa v kostole, vo verejnej
kaplnke alebo v rodine pomodlí aspoň päť desiatkov ružen-
ca bez prerušenia.
8. Každý piatok v pôstnej dobe môže získať úplné odpustky, kto
sa pred obrazom Ukrižovaného (rozumie sa aj socha) pomod-
lí po svätom prijímaní modlitbu: "Hľa, pred pohľadom tvo-
jim..." V iné dni môže získať čiastočné odpustky.
9. Na Veľký piatok môže získať úplné odpustky kto sa pri li-
turgických obradoch zúčastní na uctievaní svätého Kríža a
ho pobozká.
10. Pri slávení veľkonočnej vigílie a vo výročitý deň svojho krstu
môže získať úplné odpustky, kto si obnoví krstné sľuby.
11. Od 1. do) 8. novembra môže denne raz získať úplné odpustky,
ale len pre duše v očistci, kto navštívi cintorín a tam sa
pomodlí za zosnulých. V iné dni môže získať čiastočné od-
pustky.
12. V deň Dušičiek 2. XI. môže získať úplné odpustky, ale len
pre duše v očistci a len raz, kto navštívi kostol a pomodlí sa
niečo za duše v očistci, okrem toho Otčenáš a Verím v Boha.
13. Za návštevu farského kostola možno získať úplné odpustky
dva razy v roku: v deň patróna kostola a 2. VIII. (na Por-
ciunkulu), ak sa návštevník pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.
14. Kto s nábožnou úctou prechováva kríž alebo ruženec alebo
škapuliar alebo medailu, môže získať čiastočné odpustky,
kedykoľvek týmto predmetom prejaví nejakú vonkajšiu úctu,
ak sú tieto predmety požehnané kňazom; ak sú požehnané
pápežom alebo biskupom, môže dotyčný získať aj úplné od-
pustky 29. VI., ak sa pomodlí Verím v Boha.

15. V hodine smrti môže získať úplné odpustky každý veriaci,
ktorý sa v živote pravidelne modlieval. Môže ich získať aj
vtedy, keď v ten deň už získal úplné odpustky iným spô-
sobom.
16. Kto nábožne príjme pápežské požehnanie "Urbi et Orbi", hoci
aj prostredníctvom televízie alebo rozhlasu, môže získať
úplné odpustky. Toto neplatí o požehnaní, reprodukovanom
z filmu a zo zvukového záznamu.
17. Kto pozorne a nábožne vypočuje kázeň, môže získať číastoč-
né odpustky. Kto vypočuje sériu kázní pri misiách alebo
duševných cvičeniach, môže získať úplné odpustky, ak je
prítomný na ich slávnostnom zakončení.
18. Kto pristupuje prvý raz k svätému prijímaniu a všetci, ktorí
sú prítomní na tejto slávnosti, môžu získať úplné odpustky.
19. Kto sa nábožne zúčastní na prvej omši novokňaza, môže
získať úplné odpustky.

Sú aj iné možnosti získať odpustky.
Treba zdôrazniť, že k získaniu odpustkov je okrem uvede-
ných úkonov potrebné splniť aj všeobecné podmienky, uve-
dené v odpovedi na otázku č. 380., a ak ide o získanie úpl-
ných odpustkov treba splniť aj podmienky, uvedené

katechizmus.szm.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
ps: Nadja to je odpoveď na tie odpustky pri pomodlení pri Sv. Terezke a jej relikviách. Nedá sa to povedať jednoducho, treba pochopiť čo je čo a ako sa to získava.


2.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   10. 1. 2016, 20:26 avatar
Vidíš, my evanjelici sme normálni, my odpustky nemáme.  


3.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 1. 2016, 20:27 avatar
Ste mohli zarobit :-):-):-)


4.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   10. 1. 2016, 20:27 avatar
My sme bohatí duchom. 


5.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 20:28 avatar
Proti odpustok už bojoval sám Martin Luther a vedel prečo, preto RKC ho znenávidela a chcela dostať na hranicu... a dodnes mu nevie prísť na meno !

http://www.youtube.com/watch?v=E5vrWtuMAcc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


7.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   10. 1. 2016, 20:34 avatar


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 1. 2016, 22:07 avatar
Pozor, luterani su cirkevnici.. to je to co ty tak neznasas...


6.
označiť príspevok

salbea žena
   10. 1. 2016, 20:31 avatar
ja si musim odpustit,ze som si pri hypnotizerovi myslela, ze som ehm niekto a nieco viac nez v skutocnosti som / tolka to bezocivost/
a teraz si musim priznat v triezvosti to svojej krutu pravdu, ze som nikto a nemam praveze ziadnu hodnotu


10.
označiť príspevok

elemír muž
   11. 1. 2016, 00:20 avatar
salbea6
Pri hypnose ťa psychiater ženie do podvedomí tvojej duše, aby si si tam niekde urobila poriadok tým,,že si tam posvietíš slniečkom šťastia, ak sa mu ta hypnoza podarí. Nie je ani to na zahodenie, ale viera je opak, viera je cesta von z duše, tvoj duch ide von z tvojej duše,aby si mohla komunikovať s inými duchmi a možno aj v iných časopriestoroch.
Najčastejšie veriaci komunikujú s duchmi ježiša, jeho otca, márie a duchom svätým a svätými ........proste to je prejsť obrnenie tvojej duše a pustiť ducha von. Prekonať obrnenie zdravého rozumu a racionálneho úsudku a uveriť, že existujú duchovné veci neporovnateľne vyššie a nádhernejšie, ako keď sa hypnosa podarí.
Nikdy sa nestavaj pred zrkadlo a nehľadaj tam hodnotu tvojej osobnosti. Na človeku predsa nezáleží, či ničo znamená, alebo nie,, tu ide o to, čo dokázal. Nehľadaj možnosti, ako zväčšiť svoju osobnosť, musíš chcieť niečo dokázať bez ohladu na to, čo si, alebo napriek tomu, čo si. Mne keď sa triasli ruky ako drozdovi chvost, tak som si kúpil zváračku a dotiaľ som pálil elektrody, až som našiel systém, aby ten zvar bol pevný. Ja nemôžem byť zamestnaný, ako zvárač, ale pre svoju potrebu dve železa zvarím.A nakoniec som prišiel na to, že ovládanie toho trasu rúk som potom využil uplne niekde inde,čo má oveľa väčší význam, ako zváranie.
Ak máš pocit sklúčenia,nevôle žiť, teda debku, ak pomôžu tabletky, tak ich ber, ak nepomôžu musíš sa niečím zamestnať, niečo hľadať, skúmať, a ak nič iné, tak sa snaž vymyslieť perpetum mobile, je jasné že to nedokážeš ale musíš si dokázať, že prečo a stále myslí na to, že čo ak len predsa, kolkí na to myslia a ty možno, budeš mať šťastie a budeš to,ty, čo to vymyslíš.
Neviem, či si veriacy, ale mne na debku je najlepšia moditba, omša spoveď, hľadám až to nájdem, a zase pokoj.
Ale aby si sa mohla pohnúť z miesta, buď najprv sám sebou. A nebuduj svoju osobnosť hypnozou. Hypnóza je záchranná sieť, ale hneď z nej musíš ísť dole.


9.
označiť príspevok

elemír muž
   10. 1. 2016, 23:53 avatar
Cirkev má právo odpúšťať hriechy priamo od ježiša a ježiš aj zdôraznil: zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte a ak niekto predsa len predával, je to vec jeho zodpovednosti voči Ježišovi. Teda ja osobne predpokladám, že boli odpustené aj hriechy za peniaze, ale pozor, Ježiš hovorí svojím učeníkom: Komu odpustíte, tomu budú odpustené, a mne z toho vyplýva, že tu bude ešte jeden proces konečného zhodnotenia hriechov a v evanjeliu to nájdeme v podobenstve o vínnom kmeni.
Podobenstvo o vínnom kmeni je vlastne podobenstvo o tom, ako funguje mechanizmus spásy hriešnika.
Ježiš je ako vínny kmeň, ktorého korene rastú v temnote hmoty a vyhľadávajú tam duše, ktoré sú plné jeho živej vody, tak ako každý koreň vyhľadáva vlahu, ježišove korene vinneho kmena takto vyhľadávajú dobré duše a kmeňom ježiša prídu do iného sveta , ale už sveta svetla, kde sa o vetvičky tohoto vínneho kmeňa stará jeho otec ako záhradník a dobré ošetruje a a tie čo nerodia, olamuje a hádže do ohňa. No a potom urodu dobrých vetvičiek spracováva a vynáša z vinice do života Ducha svätého.
A preto hovorí ježiš : Komu odpustíte, tomu budú odpustené, teda takmer všetky, lebo aj ježiš robí určite výber duší, ktorí prejdú jeho kmeňom ako nejakým transformačným tunelom medzi dvoma rozdielnymi časo priestorami. A nebo je plusový rozmer. Takže jeho Otec si tiež vyhradzuje posúdiť duše, ktoré s konečnou platnosťou skončia v živote ducha svätáho.
Tak toto je evanjelium, ale to čo tu píše Leea, to vymyslela cirkev.
Veda o tom, že sú plné čiastočné a kadejaké zadržané tresty, to v evanjeliumie je a je tovbeda, že to nestojí za to to ani čítať, lebo ak idemna spoveď, tak potom to cítim, že som sa spovedal a tie hriechy, čo som sa vyspovedal, nemusím so sebou vláčiť vo svojej duši celý život, lebo, práve oni by mohli byť prekážkou pre ježiša, aby sa naplnila možnosť duše prejsť jeho kmeňom a teda tranformačným tunelom do vinice jeho otca.
Tento tunel ovláda Jedine ježiš a Ježiš aj rozhoduje, koho prevezie a koho nie.Teda ani ľudia zo starého zákona by neboli spasení, ak by ježiš po svojej smrti nevstúpil do podsvetia a tí, čo boli dobrí a spravodliví, počuli jeho hlas.
lebo pred ježišom a ani po Ježišovi nikto nevystúpil a ani nezostúpil z neba. Či medzi tým Boh urobil nejaké výnimky, alebo nie, to je jeho právo a možnosť, ale Ježiš je ako cesta pre každého, kto splní podmienky jeho evanjelia.Teda človek to musí uveriť a musí o to požiadať a evanjelium je k dispozícii každému, kto by sa o to chcel zaujímať.
A tí, čo to odmietajú jednoducho zostanú tu a na nich sa budú plniť tresty armagedonu potom, čo tí, čo o to prosili Ježiša,boli vystúpení jeho tunelom do iného časopriestoru neba a ducha svätého. Tých už potom asi nebude zaujímať, čo sa deje na zemi a budú pokračovať vo svojom duchovnom živote v novom časo-priestore.
Takže, ak sa aj tieto odpustky vyhlasujú, tak to počúvam a stále nejako tomu nerozumiem, neviem to dať do kopy s evanjeliom. nikde mi to tam nepasuje.


12.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 09:08 avatar
Elemir "Cirkev má právo odpúšťať hriechy priamo od ježiša a ježiš aj zdôraznil: zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte" >> Sirenie evanjelia, nie odpustanie hriechov... si trochu mylis..

Keby mali knazi moc odpustat, namiesto Boha, naco by tu bol posledny sud?


11.
označiť príspevok

fajer
   11. 1. 2016, 04:52 avatar
odpustky sú zakázané, tak ja neviem o čom je táto téma....je to zlodejina,
Súhlasí scirocco


13.
označiť príspevok

scirocco muž
   11. 1. 2016, 10:54 avatar
Odpustky sú spôsob ako môže prísť cirkev k ďalším peniazom.


14.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 1. 2016, 14:48 avatar
To bolo niekedy..
Teraz uz odpustky nie su za peniaze, ale za nejake dobre skutky, modlitby atd..

Aj ked ja osobne neverim v ocistec...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 08:18,  to su otazky domotaných jehovistov, na ktore nevidia odpoved.....
dnes, 06:53,  30. Neklame :)
dnes, 06:44,  Podľa slov apostoetola Pavla: 'ten kto sa nepoučí z histórie bude musieť ju zopakovať'!...
dnes, 06:40,  Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za...
dnes, 06:11,  Je dobré, keď ľudia dokážu tolerovať tých netolerantných...:-)
dnes, 06:10,  Priatelia sú príbuzní, ktorých si ľudia vyberajú sami...:-)
dnes, 05:11,  Akoby dnešný svet bol niečím iným ako blázincom...:-)
dnes, 05:04,  Slová Jehovu Boha, Stvoriteľa všetkého a Zvrchovaného vládcu vesmíru adresované vládcovi...
dnes, 04:39,  Len to dokazuje, že táto náboženská organizácia je čisto ľudská, a že niet na nej nič...
dnes, 04:38,  Nechcel by som ísť do raja. Stretol by som hovoriaceho hada, a skončil v blázinci. *13
dnes, 04:17,  Kto by sa nechcel vrátiť do raja v Edéne?
dnes, 02:08,  4. gabopb síce spammuje, ale nie je jediny blázon a spammer na Df *19
dnes, 01:53,  Vlčie hory. Pomôžte a staňte sa aj vy partnerom alebo podporovateľom projektu....
dnes, 01:46,  Nie, ospravedlnil som sa Marcelovi, že neprídem. Cez mobil.
dnes, 01:45,  Mňa často silne bolí hlava, keď je výrazná zmena počasia, keď má pršať. Celý deň aj...
dnes, 01:42,  Ospravedlnil som sa Marcelovi, že neprídem, že si musí nejako sám poradiť.
dnes, 01:39,  Mýliš sa, žumpa to bude ako toto fórum, až sa tam objaví gabriel pb.
dnes, 01:31,  5 , ...... alebo:https://i.pinimg.com/originals/5f/9d/ee/5f9deeef802dc8064d60b638e39f8af1.jpg...
dnes, 01:22,  8, .... trojica je ..... antropologická ,.... matematická, ..... biblická, ..... biologická,...
dnes, 01:18,  27 , ....alebo: Trojičné pastorále: .......
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Škoda krásy, keď rozumu nieto.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(87 492 bytes in 0,220 seconds)