Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Boli Adam a Eva len fiktívnymi osobami?

89
reakcií
1588
prečítaní
Tému 28. mája 2019, 10:59 založil teolog.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
24. 12. 2016
11
18. 12. 2018
85
10. 08. 2009
106
16. 01. 2014
21
 
 


1.
označiť príspevok

teolog
   28. 5. 2019, 10:59 avatar
“Boh vytvoril z jedného človeka každý ľudský národ, aby bývali na celom zemskom povrchu, a vymedzil ustanovené časy a stanovené hranice ich bývania.” - Skutky 17:26.

Biblický príbeh o Adamovi a Eve, otcovi a matke celého ľudského rodu, už pred stáročiami vyjadroval tú istú pravdu, ktorú dnes ukazuje veda: že všetky národy zeme sú jednou rodinou a majú spoločný pôvod (kniha - Ľudské rasy).


2.
označiť príspevok

kesha1
   28. 5. 2019, 12:57 avatar
No ja osobne si neviem ani prestaviť, že naopak Adam a Eva by neboli. Veď ľudia v tom období, keď sa začínala písať Biblia nemali skoro nijaké vedomosti ohľadom histórie. Ako inak by teda mohli opísať prvých ľudí, ak nie práve príbehom o Adamovi a Eve ?


23.
označiť príspevok

Krištof
   2. 6. 2019, 00:00 avatar
Aj niektorí tí, čo považujú Adama a Evu za reálne historicky existujúcu dvojicu - prarodičov ľudstva v doslovnom zmysle, kreacionisti, hovoria, že v biblickom Genezis sú niektoré veci s tým súvisiace podávané v symbolickej forme, napr.: „Z rebra“ je obrazný výraz, ktorý môžeme chápať vlastne ako „z tela“. Čím sa iste má ukázať spolunáležitosť, veľmi úzka spojitosť medzi mužom a ženou (čo je na inom mieste Biblie vyjadrené slovami „stanú sa jedným telom“ – 1M 2,24). Pritom nemusíme zamietnuť ani reálnu predstavu „vytvorenia z tela“; veď dnes už dokonca i človek dokáže „vytvoriť z tela“ (buniek) jedného jedinca „telo“ iného jedinca (mám na mysli klonovanie organizmov)."
"K pojmom „z prachu zeme“ a „z Adamovho rebra“. V čase keď pisateľ Biblie (inšpirovaný Božím Duchom) písal tento text – Prvú knihu Mojžišovu, t.j. Genesis) boli tieto pojmy veľmi výstižné – primerané vtedajšiemu chápaniu sveta. Dnes im rozumieme trochu „širšie“: „Z prachu zeme“ znamená „z prvkov , ktoré tvoria zem“ (napr. C, O, H, N, Ca, Fe, Mg a niektoré ďalšie). Ak by Boh vtedy povedal „Z prvkov Zeme“ nik by tomu nerozumel, pretože pojem „prvok“ bol vtedy neznámy. „Z rebra“ Adama treba chápať ako „z tela“, presnejšie „z tkaniva (buniek) Adamovho tela“ (ktoré, ako dnes vieme, obsahujú dôležité informácie uložené v molekule DNA, ktorých autorom je Stvoriteľ). Vieme, že dnes už dokonca aj vedci dokážu z buniek (klonovaním) vypestovať celý organizmus (zviera), oni ho však „nestvoria", pretože bunky, ktoré použili už obsahovali DNA s informáciami, ktoré ta vložil Boh – Stvoriteľ). Či azda mohol vtedy Boh nadiktovať „z buniek Adamovho tela“? Tomu by nik nerozumel, lebo bunky (už ani nehovorím o DNA) neboli ešte objavené. Výrazy „z prachu zeme“ a „z Adamovho rebra“ hoci sú primerané a správne (pre človeka žijúceho v staroveku) by sme teda mali chápať nie celkom doslovne, ale približne tak, ako bolo naznačené vyššie." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ako presne Boh stvoril prvých ľudí, to je tajomstvo. Mohla to byť akási práca s bunkami, z ktorých vyrástli telá, do ktorých boli dané duchovné duše. Avšak niektorí ľudia pripúšťajú možnosť, že telá by sa vyvinuli evolúciou (teistickou), potom by do nich boli dané duše. Ako to uvádza známy spisovateľ a kresťanský mysliteľ C. S. Lewis:
"Dlhé storočia Boh zdokonaľoval živočíšne telo, ktoré sa malo stať domovom človeka a jeho obrazu. Dal mu ruky, ktorých palec sa mohol dotýkať ktoréhokoľvek prsta, čeľuste, zuby a hrdlo schopné vyslovovať a mozog dostatočne zložitý na vykonávanie všetkých telesných pohybov, kam sa mala vteliť rozumná myseľ. Toto stvorenie mohlo jestvovať veky v takomto stave, predtým, ako sa stalo človekom: mohlo byť dokonca dostatočne chytré na to, aby vytváralo predmety, ktoré by súčasní archeológovia považovali za dôkaz jeho ľudskosti. No bolo len zvieraťom, pretože všetky jeho telesné a psychické pohnútky boli namierené na čisto hmotné a prirodzené ciele. Potom, v plnosti času, Boh na tento organizmus, na jeho psychológiu a fyziológiu, dal zostúpiť novému druhu vedomia, ktoré mohlo povedať „ja“, ktoré mohlo na seba pozerať ako na osobu, ktoré poznalo Boha, ktoré mohlo robiť závery o pravde, kráse a dobre, a ktoré bolo natoľko povznesené nad časom, že ho mohlo cítiť plynúť smerom do minulosti... Nevieme, koľko takých stvorení Boh vytvoril, ani ako dlho zotrvali v rajskom stave. No skôr či neskôr padli. Niekto alebo niečo im pošepkalo, že sa môžu stať bohmi... Chceli kúsok vesmíru, o ktorom by mohli Bohu povedať: „Toto je naša vec, nie tvoja.“ Ale takéto miesto neexistuje. Chceli byt podstatnými menami, ale boli a naveky musia zostať iba prídavnými menami. Nemáme potuchy, v ktorom konkrétnom čine alebo v skupine činov sa stalo skutočnosťou toto sebe-protirečivé a nemožné želanie."
(C. S. Lewis: The Problem of Pain)

A podobne hovoria aj iní autori:
"Niektorí teológovia usudzujú, že možno zastávať náuku o vplyve hriechu Adama a Evy a zároveň prijať polygenizmus, t.j. existenciu viacero prvotných ľudských párov ["viacero prarodičov"], ktoré došli do stavu ľudstva a od ktorých pochádzajú dnešní ľudia; takže biblický Adam nebol by praotcom dnešného ľudstva. Flick je toho názoru, že katolícku náuku o dedičnom hriechu možno zhrnúť do troch tvrdení:
Aby všetci ľudia dosiahli spásu, musia sa znovuzrodiť v Kristovi; bez neho v skutočnosti nemajú prístup k Otcovi, sú otrokmi hriechu a smerujú k smrti bez nádeje v zmŕtvychvstanie v sláve;
Hriech spôsobil, že stav ľudstva je nešťastný na tomto svete, ktorý bol Bohom stvorený ako dobrý;
Hriech, ktorý je počiatkom všetkého zla, spočíva v neposlušnosti Adama, praotca ľudského rodu.
M. Flic myslí, že prvé dve tvrdenia patria k podstate kresťanského zjavenia, tretie potom len historicky objasňuje prvé dve. Keď obrátime pozornosť k špeciálnemu literárnemu druhu, ktorý použil autor knihy Genezis a ktorý je veľmi blízky podobenstvu, potom musíme priznať, že vo výklade ťažko možno ísť ďalej ako k tvrdeniu, “že rozšírenie zla vo svete, zvlášť mravného, má svoj zdroj v hriešnom odpore proti Božej vôli, ku ktorému došlo v počiatkoch dejín”. Podľa Flicka a Alszeghyho “zvyšok biblického rozprávania (stav prvotnej spravodlivosti, jediná hriešna ľudská dvojica a telesný pôvod všetkých ľudí od tejto jedinej dvojice) formálne nepatrí k obsahu rozprávania z 1. knihy Mojžišovej”.
Ďalej sa môžeme pýtať, či sv. Pavol používajúc prirovnanie: Adam – Kristus, potvrdzuje existenciu historického Adama alebo skôr len používa doslovný výklad knihy Genezis, ktorý bol vtedy v židovskej tradícii chápaný a prijímaný. Je však zrejmé, že hlavný dôraz kládol na vykúpenie z hriechu, ktoré uskutočnil Kristus. ... Niektorí dnešní teológovia zavádzajú rozlíšenie podstatnejších prvkov v tejto náuke od menej podstatných. Prechádzanie hriechu z jedného Adama by bolo menej podstatné, kým podstatný by bol hriech, v ktorom sa všetci rodia. Teda mali by sme tu čo robiť s rôznou dogmatickou hodnotou jednotlivých tvrdení. Teológ A. Vanneste myslí, že “príde deň, keď bude možné vytvoriť platnú teológiu dedičného hriechu, ktorá presne určí zmysel známeho obrazu pozemského raja, ktorý dnes tak uvádza do rozpakov, samozrejme bez toho, že by opustila to, čo patrí k podstate dogmy”.
Alszeghy a Flick v tradičnom popise prvotnej spravodlivosti a jej straty, t.j. hriechu, rozlišujú tri noviny. Do prvej roviny patrí fantastický obraz raja so stromami, riekami a jeho nahými šťastnými strážcami. Táto schéma bola už prv považovaná všeobecne za prostriedok k vyjadreniu hlbšej pravdy. Do druhej roviny počítame rozprávanie o nadprirodzených dokonalostiach človeka, pretvárajúcich ľudský fenomén, hoci nie sú zaznamenané vedami. Bolo by však možné pripustiť ešte tretiu rovinu - zemský raj by bol obyčajným rozprávaním s virtuálnym budúcim vybavením človeka nadprirodzenými dokonalosťami. Raj by teda znamenal, že človek sa ocitne vo vnútri evolučného prúdu, smerujúceho k nadprirodzenosti. Keď hominizácia človeka dostúpila na ten stupeň, že mohol voliť medzi dobrom a zlom, zvolil si hriech, ktorý ho vyhnal z tohoto “raja” to znamená, že do určitého stupňa zmaril nábožensko-mravnú evolúciu. “Predpokladáme, - píše Flick – že to, že ľudstvo odmietlo pokračovanie evolúcie, v ničom nemení aspekt javového sveta všeobecne a vývoja ľudstva zvlášť”.

Alszeghy a Flick ďalej myslia, že ich názor sa dá uviesť do súladu s teóriou polygenizmu. Zastávajú stanovisko, že najprv existovala jedna ľudská dvojica, ktorá v nábožensko-mravnej oblasti zmarila evolúciu. Nezávisle na tejto dvojici prebiehal evolučný proces poľudštenia mnohých zvieracích dvojíc. Vzhľadom na to, že náboženský vývoj bol v ľudskej prirodzenosti akoby zablokovaný, všetci tí, ktorí vstupovali do okruhu tejto prirodzenosti už nemohli dosiahnuť výsady Božieho detstva pre solidárne spojenie s prvou dvojicou, ktorá túto výsadu stratila. Z toho ďalej vyplýva, že by bolo možné uznať historickosť Adama a Evy a ich záporný vplyv na iných ľudí, ktorí z nich biologický nepochádzajú. ...
Treba súhlasiť s Michelovým názorom, že nová teológia dedičného hriechu má uchovať podstatný obsah dogmy a okrem toho sa má oprieť o najpodstatnejšie faktá kresťanskej viery, t.j. o pravdu, že “všetci ľudia potrebujú vykúpenie skrze Krista. Dobre chápaná katolícka náuka o dedičnom hriechu nie je totiž – ako sa zdá – nič iného, ako pokus definovať stav a teologický status človeka, ktorý sa nachádza mimo Krista."
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Čo sa myslí tým, že "nová teológia dedičného hriechu má uchovať podstatný obsah dogmy"? Čo priniesol ľudstvu Ježiš Kristus v súvislosti s "dedičným hriechom"? Evanjelium podľa Jána 3,3-8 uvádza: "Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ ... „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Komentát: "Tento text má zrejme na mysli sviatosť krstu. V krste dostávame Ducha Svätého, princíp nadprirodzeného, Božieho života. Krstom sa teda človek znovuzrodí." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Evanjelium podľa Jána 7, 37-39: "V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený."
Duch Svätý dovtedy ešte nebol zoslaný pre všetkých, ale krátko na to po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní bol zoslaný (na Letnice, Turíce) a je už veriacim k dispozícii. Rimanom 5,5: "A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali."

Ježiš sa tam neodvoláva na Adama a Evu, že zlyhali a preto musí on priniesť obetu, aby ľudia dostali Ducha Božieho. Hovorí len, že: "Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť... Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
V Jánovom evanjeliu 1,12-13 sa k tomu uvádza: "Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha."
Dedičný hriech sa definuje ako určitý nedostatok, ako niečo, čo človek nemá, čo však môže dostať skrze Krista: "Dedičný hriech je nedostatkom nadprirodzeného dobra, t.j. zvláštneho priateľstva s Bohom." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Teda Ježiš prišiel obetovať život, aby sa ľudia mohli duchovne obnoviť, "narodiť sa z Božieho Ducha"; aby mohli dostať Ducha Svätého. A to bez ohľadu na to, či veríme, že Adam a Eva boli reálnymi historickými osobami (prarodičmi), jediným prvým párom, alebo nie. Adam a Eva ako predpokladaní prví dvaja ľudia z tohto hľadiska nie sú podstatní - pozri čo uvádza citovaný C. S. Lewis alebo tiež citovaný Alszeghy a Flick: "rozšírenie zla vo svete, zvlášť mravného, má svoj zdroj v hriešnom odpore proti Božej vôli, ku ktorému došlo v počiatkoch dejín”. Avšak to nemuselo nutne pochádzať od jedného prvého páru ľudí, Adama a Evy, podľa viac-menej doslovného chápania príbehu zo začiatku Genezis.

Ale: "Uvedené teórie tejto skupiny závisia na vedeckej istote teórie o pôvode prvých ľudí (z jednej alebo viacero dvojíc). Pri stave súčasného poznania je paleontológ naklonený prijať polygenizmus [viacero pôvodných dvojíc] vo vzniku ľudstva. Monogenizmus sa z čisto vedeckého hľadiska zdá byť podivný. Človek by sa totiž vyvíjal ináč ako všetky ostatné druhy. To však neznamená, že monogenizmus [jedna pôvodná dvojica, Adam a Eva] je vylúčený. Veď človek je predsa len iná bytosť ako všetky ostatné stvorenia a aj v samotnej teórii evolúcie je ešte veľa nejasného." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

K tomu sa hodí i príspevok pápeža Františka, v ktorom povedal svoj "súkromný" názor, že: "Big-Bang, ktorý sa dnes kladie do počiatku sveta, neprotirečí Božiemu stvoriteľskému zásahu, ale si ho vyžaduje. Evolúcia v prírode nie je v kontraste s konceptom Stvorenia, pretože evolúcia predpokladá stvorené bytí, ktoré sa vyvíjajú." - Ale ohľadom človeka dodal akosi inak: "Pokiaľ však ide o človeka, tu ide o zmenu a novosť. Keď v rozprávaní knihy Genezis na šiesty deň prichádza na rad stvorenie človeka, Boh dáva ľudskému bytiu inú autonómnosť, autonómnosť rozdielnu od tej, ktorá je v prírode, a je ňou sloboda. Človeku nariaďuje nazvať menami všetky veci a nariaďuje mu, aby kráčal vpred dejinami. Dáva mu zodpovednosť za stvorenie, a to aj preto, aby nad ním vládol, aby ho rozvíjal, a to až do konca čias... Činnosť človeka v rámci svojich medzí má teda účasť na Božej moci a je schopná vytvárať svet zodpovedajúci dvojitej dimenzii jeho života – telesnej i duchovnej... Tiež je ale pravdou, že ľudská činnosť, keď sa jej sloboda stane nezávislosťou, ktorá nie je slobodou, ale autonómiou, ničí stvorenstvo a človek sa stavia na miesto Stvoriteľa. A toto je ťažký hriech proti Bohu Stvoriteľovi." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ako je to s Katolíckou cirkvou vo vzťahu k evolučnej teórii, som sa pokúsil uviesť tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 6. 2019, 00:20 avatar
23,....Krištof, čo si tým chcel povedať?
Povedz skôr, či sa Ježiš a ďalší mýlili ak potvrdili správu v genesis ako pravdivú?
Či v danom rodokmeni, keď bol aj Adam a mnohí iní až po Ježiša boli len alegóriou? Alebo niektorí boli skutoční, a iní nie v tom istom rodokmeni?
A či s mohla vyvinúť len jedna opica samec a druhá samička, ktorí sa neskôr stali ľudmi?
Alebo či išlo o ľudstvo ako také? Teda, viac párov?
A kto potom a ako zhrešil?


25.
označiť príspevok

Krištof
   2. 6. 2019, 00:35 avatar
Ježiš s istotou hovoril len o tom, čo sa píše v Mojžišovej knihe, nie o historickej skutočnosti. Teda netvrdil, že reálne to bolo v histórii doslovne tak, ako sa tam píše. Istotou sa len odvolával na to, čo sa tam píše.
V tom rodokmeni bol Adam naisto ako nejaký človek. Ale aký človek za akých okolností to bol na začiatku, to reálne s istotou nevieme. Mnohé k tomu a aj iné je vysvetlené v 23.


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 6. 2019, 22:49 avatar
25,.....Ježiš poukazoval na "prvú dvojicu", a teda nie na skupinu opíc čo sa stali neskôr ľudmi!
A Pavol píše: "Veď Adam bol vytvorený prvý, potom Eva. 14 Adam nebol oklamaný, ale žena bola dôkladne oklamaná a dopustila sa priestupku". 1 Tim.2,13-14
Spomínal som daný rodokmeň kde na prvom mieste figuruje Adam-Boží syn a bol tak reálny a vieme to s takou istotou, ako vieme ,že istotne bol aj Dávid, Abrahám a podobne.. A samozrejme aj iní pisatelia spomínajú danú správu ako pravdivú. Adamove deti, ich príbehy a podobne svedčia , že reč o alegórií, je len ďalší sebazničujúci kompromis niekoho!
Teda, Krištof my to vieme presne, ale to chce dôverovať Božiemu slovu!


26.
označiť príspevok

Krištof
   2. 6. 2019, 00:55 avatar
Mohol by som dodať v súvise s príspevkom 23., že podstata je v tom, že “všetci ľudia potrebujú vykúpenie skrze Krista." Ďalej - hoci to už asi trochu menej - i v tom, že "rozšírenie zla vo svete, zvlášť mravného, má svoj zdroj v hriešnom odpore proti Božej vôli, ku ktorému došlo v počiatkoch dejín”; alebo: "Nevieme, koľko takých stvorení Boh vytvoril, ani ako dlho zotrvali v rajskom stave. No skôr či neskôr padli."
No je ťažko zistiť a je len druhoradé, či za tým na začiatku bol len ten jeden pár Adam a Eva alebo viac ľudských párov, a ako presne vznikli - resp. ich telá, či priamym stvorením alebo nepriamym, "evolučne"


27.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   2. 6. 2019, 01:10 avatar
"alebo nepriamym, "evolučne"

Evolučne určite nie ! pretože je napísané :

"On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?«"

Naráža sa tu na knihu Genezis ktorú Ježiš berie vážne (narozdiel od KC ktorá ju už v súčasnosti berie len symbolicky). Hovorí že ako muž a žena boli stvorení od počiatku, takže žiaden evolučný vývoj, žiadny predkovia opice. Navyše Eva bola stvorená z Adamovho rebra, a to je dokaz toho že u vzniku Evy neprebiehal žiaden evolučný vývoj.


29.
označiť príspevok

Krištof
   2. 6. 2019, 01:35 avatar
Ježiš tam hovorí o tom, čo je možné si prečítať v knihe Genezis. Ale nehovorí, že ide o historickú skutočnosť doslovne tak, ako to podáva príbeh v Genezis.
Skúsme sa na to pozrieť takto: Ježiš to hovoril v súvislosti s otázkou, či je v poriadku, aby sa manželia rozvádzali, keď chcú. On poukázal na biblický vzor - Adama a Evu, ako by to malo byť. Biblia poskytuje aj isté vzory, v tomto prípade pre manželstvo, monogamiu a pod. Teda možno Ježiš sa na to neodvolával v tom zmysle, že išlo naozaj o historické udalosti a osoby, ale že tak sa to dá čítať v Písme. Samotný ten príbeh z Genezis však mohol obsahovať aj obraznú reč (Galatským 4,22-26) a teda nejde nutne vo všetkom o reálne veci. Viď príspevok 23. aj ohľadom toho stvorenia z rebra. Ale keď chceš tomu veriť doslovne, tvoja vec


30.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   2. 6. 2019, 01:51 avatar
V prvom rade si treba uvedomiť že Ježiš vždy ked sa odvolával na udalosti Starého zákona, myslel to tak že sa aj skutočne stali , napr. potopa, Jonáš. Ukáž mi verš zo starého zákona ktorý Ježiš citoval a nemyslel ho ako skutočnú udalosť.

(Samotný ten príbeh z Genezis však mohol obsahovať aj obraznú reč (Galatským 4,22-26)

lenže tu nás Pavol upozornuje že ide o obraznú reč, kým Ježiš nás pri opisovaní udalosti zo Starého zákona nikdy neupozornoval na to že ide o obrazné udalosti. Každopádne však ak je Genezis len obrazom, potom može byť kludne obrazom i potopa, vari si teda myslíš že potopa bola len obrazom ?

A nepovažuješ Genezis za obrazne len preto že RKC zmenila retoriku a v súčasnosti už začína presadzovať evoluciu ? Tu je ale potom otázke prečo ešte nedávno považovala RKC Genezis za skutoťnú udalosť, vrátane toho že človek bol stvorený bez evolucie, kým v súčasnosti tieto názory zmenil a už nepresadzuje ani stvorenie a ani pravdivost knihy Genezis.


32.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 6. 2019, 02:13 avatar
Tomas12345, veríš tomu, že Ježiš veril v existenciu hovoriaceho hada? Že veril v to, že boh hada potrestal tak, že sa bude jeho potomstvo plaziť?


34.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   2. 6. 2019, 12:13 avatar
Ked Ježiš veril v potopu sveta a i to že Jonáš bol v bruchu veľryby, tak neviem prečo by som nemal veriť v to, že Ježiš veril v existenciu hovoriaceho hada.


31.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   2. 6. 2019, 02:00 avatar
"Teda možno Ježiš sa na to neodvolával v tom zmysle, že išlo naozaj o historické udalosti a osoby, ale že tak sa to dá čítať v Písme."

"ale že tak sa to dá čítať v Písme."- to by skor povedal : "je napísané"


36.
označiť príspevok

Krištof
   3. 6. 2019, 16:44 avatar
23., 26. Napriek tomu cirkevnému učeniu je dosiaľ bližší až vlastný monogenizmus v porovnaní s polygenizmom:
"Monogenizmus, t.j. učenie, že jedine Adam a Eva sú prarodičmi celého ľudského pokolenia, nie je síce výslovne vyhlásené za dogmu, ale aj obsahove zahrnuté v dogme o dedičnom hriechu a o vykúpení. ...
Vzhľadom na literárny druh 1. kapitoly Genezis je však otázne, či monogenizmus vyslovený v týchto výrokoch patrí k obsahu výpovede, alebo len k jej forme. Biblické podanie vo forme opisu možno chápať “ako plastické znázornenie jednoty ľudstva v určení, dejinách, spáse a zatratení”. ...
Tridentský koncil síce definoval učenie viery o dedičnom hriechu, ale z jednoduchého dôvodu nemohol vysvetliť v antropologickom pohľade všetko, čo stálo mimo horizontu jeho poznania a čo vôbec nepociťoval ako otázku či problém. Keďže v 16. stor. nikto nepredpokladal možnosť, že by sa ľudstvo zrodilo z viacerých párov, koncil túto možnosť nevylúčil - nemohol mať úmysel vylúčiť ju.
Prírodovedecky nemožno monogenizmus dokázať práve tak ako nemožno dokázať ani polygenizmus, lebo paleontologické nálezy o tejto otázke nehovoria. Ľudský rozum bezpečne dokazuje, že všetci ľudia na zemi tvoria jeden a ten istý druh, majú v podstate tie isté duchovné a telesné vlastnosti, takže nemožno uviesť nič, čo by odporovalo náuke, že majú jediného praotca a jedinú pramatku. Podstatná zhoda všetkých rás v stavbe tela a v duševných schopnostiach dokazuje spoločný pôvod. Rasové rozdiely sa týkajú len vonkajších znakov a dajú sa ľahko vysvetliť vplyvom rozličného podnebia a iných okolností.
Poznámka: Náuke monogenizmu neprotirečí mienka, podľa ktorej pred Adamom žili na zemi ľudia, ktorí však už pred stvorením Adama celkom vymreli."
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Je isté, že tieto biblické texty svojským – ľudovým – spôsobom opisujú pôvod človeka od Boha. Avšak nepodávajú presnú vedeckú správu o tom, ako sa to vlastne stalo. ...
Kým skutočnosť stvorenia človeka Bohom musíme chápať a držať v doslovnom zmysle, je otázka o spôsobe stvorenia otvorená a možno ju vykladať aj ináč, ako len v doslovnom zmysle. ...
Už najstarší Otcovia pripomínajú, že stvorenie človeka treba vysvetľovať tak, aby to zodpovedalo Božej dôstojnosti. Odôvodňujú a zdôrazňujú dôstojnosť človeka a jeho podstatný rozdiel od ostatných živočíchov z toho, že kým tieto vznikli na rozkaz Boží, telo prvých ľudí utvoril Boh svojimi rukami. Týmto obrazným výrokom chceli dotyční Otcovia povedať len to, že Boh k utvoreniu ľudského tela nepoužil druhotné príčiny, ale urobil to bezprostredne – priamo – aby ukázal dôstojnosť a podstatný rozdiel človeka od ostatných živočíchov. Sv. Augustín hovorí, že by to bola veľmi detská predstava, ak by si niekto myslel, že Boh telesnými rukami formoval človeka z hliny.
Rozum – Teológovia pripomínajú, že evolúcia sa môže dotýkať len tela človeka, lebo ľudská duša, ako duchovná bytosť, nemôže vzniknúť z hmoty, ale ju Boh priamo stvorí. Konečne pripúšťajú iba takú evolúciu, ktorá nenarušuje jednotu ľudského pokolenia, ale uznáva jediný pár ľudských prarodičov pre všetkých ľudí, čo žijú na zemi. Teológovia prizvukujú, že tento vývin bytostí sa zakladá na stvoriteľskej vôli Boha. Sv. Augustín bol tej mienky, že Boh hneď pri stvorení hmoty vložil do nej isté zárodky, ktoré svojho času – keď sa uskutočnili potrebné podmienky – boli podkladom vývinu živých bytostí. Podobne sa vyjadruje a sv. Gregor Nyssenský (+394). Na cieľavedomú Božiu Prozreteľnosť pri uskutočňovaní evolúcie poukazuje aj to, že hmota sa ustálila na rozličných stupňoch vývinu – plyny, nerasty, rastliny a zvieratá – aby tak umožnila život človeka."
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


38.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   3. 6. 2019, 23:22 avatar
No ale skús mi vysvetliť skor to prečo RKC mení retoriku a prisposobuje sa svetu ? A nie je to len pri evolucii. Nebolo to tak dávno čo RKC prenasledovala Galilea a to preto že povedal že sa "Zem točí". Dneska však už proti tomuto nebojuje a priúšta fakt že Zem je gulatá. A tak je to i s evoluciou. Evolucia až do Darwina nebola známa a RKC i ked to možno nemala ako napísanu dogmu, predsa len zastávala názor že človek bol stvorený a o evolucii nemohlo byť ani počutia. Ak by sa v tom čase našiel niekto kto by povedal že kniha Genezis neopisuje stvorenie sveta, Ze Adam a Eva neexistovali, a že pochádzame z opice, tak taký človek by bol v tej dobe RKC označený za kacíra a prinajlepšom z RKC vylúčený.


39.
označiť príspevok

Krištof
   4. 6. 2019, 08:51 avatar
Napr. z Biblie nevyplýva, že Zem sa točí okolo Slnka. Keď však veda zistila, ako to je, tak má snáď Katolícka cirkev trvať na tom, že Biblia to takto vedecky neponíma? Nemá sa cirkev tomu vôbec "prispôsobiť" - vraj kvôli Biblii?
Podstatu biblického učenia KC celý čas zachováva, ale forma môže byť v niektorých prípadoch aj iná; keď veda a rozum ukáže, že je to možno inak než podľa doslovného výkladu príbehu z Genezis. Keď chceš, ver si, že Boh doslova stvoril Evu z rebra Adamovho, ale od normálnych ľudí toto chcieť nemôžeš. KC to chápe skôr takto: "Z rebra, ktoré vybral Adamovi…, utvoril ženu" je obrazné vyjadrenie vzťahu, ktorý spája muža a ženu… Boh stvoril ženu z čiastky Adama, z rebra, ktoré je blízko srdca." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Podstata je teda zachovaná, forma však môže byť iná.
Keď veda ukáže, že evolúcia je možná vec, cirkev môžu túto možnosť pripustiť pri výklade Biblie tak, že pripustí, že biologická stránka človeka mohla - a nemusela - byť stvorená Bohom evolučne, zatiaľ čo duchovná duša je určite stvorená priamo. Ty však budeš tvrdiť, že "kašlať na vedu - Boh stvoril telo človeka z prachu zeme, ako hovorí Biblia, z hliny ako hrnčiar tvorí svoj hrniec". Nuž tvoja vec


40.
označiť príspevok

Krištof
   4. 6. 2019, 09:00 avatar
Ešte ohľadom toho "stvorenia Evy z rebra Adamovho", viď kreacionistické, nie však doslovné chápanie, ako je uvedené v príspevku 23. Opäť to teda nie je doslovné chápanie podľa formy toho príbehu z Biblie, sú tam vo forme i obrazné výklady, ale podstata je zrejme zachovaná


42.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   4. 6. 2019, 19:50 avatar
"Napr. z Biblie nevyplýva, že Zem sa točí okolo Slnka. Keď však veda zistila, ako to je, tak má snáď Katolícka cirkev trvať na tom, že Biblia to takto vedecky neponíma? Nemá sa cirkev tomu vôbec "prispôsobiť" - vraj kvôli Biblii? "

Pozri sa na to takto. RKC sa už od počiatku označovala za jedinú vyvolenú Božiu cirkev a nielen to. Tvrdila o sebe i to že jej učenie je neomylné. Je preto zarážajúce že niekto kto niečo takéto vysloví, sa mýlil v priebehu storočí v tolkých mnohých veciach.

Učenie a názory Božej cirkvi majú byť pevné a nie meniť sa v priebehu storočí na základe toho čo nejakí vedci "dokázali".
Ak by vedci "dokázali" neexistenciu Boha, zmenila by RKC retoriku a začala by odratu prehlasovať že Boh neexistuje ?

"Keď chceš, ver si, že Boh doslova stvoril Evu z rebra Adamovho, ale od normálnych ľudí toto chcieť nemôžeš."

No zaujímavé že nazývaš normálnych ludí tými, ktorí neveria že Boh stvoril Evu z Adamovho rebra. To by ale potom normálni ludia museli existovať len nedávno, pretože ešte donedávna sa verilo v doslovný význam Genezis a teda aj to že Eva bola stvorená z Adamovho rebra.

" KC to chápe skôr takto: "Z rebra, ktoré vybral Adamovi…, utvoril ženu" je obrazné vyjadrenie vzťahu, ktorý spája muža a ženu… Boh stvoril ženu z čiastky Adama, z rebra, ktoré je blízko srdca"

Ak by to malo byť obrazné vyjadrenie vzťahu, tak je t o znázornené velmi neprakticky.

Gn 2 : 21 -23
"Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

Vidíme tu teda že Boh Adama uspal preto aby necítil pri výbere rebra bolesť. Chýbajúce rebro zaplnil mäsom. vo verši : „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; sa len dokazuje hore uvedené, a teda že Eva je geneticky Adamovi podobná pretože bola stvorená z jeho rebra. Z tohto opisu nič neposkytuje sebemenší náznak že by nešlo o reálnu udalosť. Inak povedané, ak sa chce toto spochybnovať, potom sa môže v Písme spochybniť i hocijaká iná udalosť.

"Keď veda ukáže, že evolúcia je možná vec, cirkev môžu túto možnosť pripustiť pri výklade Biblie tak, že pripustí, že biologická stránka človeka mohla - a nemusela - byť stvorená Bohom evolučne, zatiaľ čo duchovná duša je určite stvorená priamo. Ty však budeš tvrdiť, že "kašlať na vedu - Boh stvoril telo človeka z prachu zeme, ako hovorí Biblia, z hliny ako hrnčiar tvorí svoj hrniec". Nuž tvoja vec"

Evolucia si ale priamo protirečí s Písmom. V prvom rade ako prvý človek bol stvorený Adam (1 Kor 15:45) ktorý žil v Raji. A v Raji vtedy neexistovala smrť. Ak v tom čase neexistovala smrť, nemohla existovať ani evolúcia, pretože evolucia funguje tak že živé bytosti umierajú a prežijú len tí najsilnejší ktorí potom odovzdávajú svoje gény daľším generáciam. Je preto nemysliteľné aby Adam vznikol postupnou evoluciou a umieraním Adamových predkov.

Dalšia vec je tá, že chronologia stvorenia v Genezis sa nezlučuje s choronologiu stvorenia skrz evoluciu.

A nakoniec, prvý bol Adam, a v čase Adama Eva ešte neexistovala. Toto nepotvrdzuje len kniha Genezis, ale aj apoštol Pavol v 1 Tim 2:13 - "Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva."

Ak teda presadzuješ evolúciu, protirečíš si s knihou Genezis, ale i napríklad s Pavlovými listami. Ak tvrdíš že udalosti v Genezis sú len fiktívne, potom by si si tiež protirečil s Pavlovými listami, v ktorých je očividné, že Pavol považoval udalosti v Genzis za reálne.


49.
označiť príspevok

Krištof
   4. 6. 2019, 21:54 avatar
Nie každý to chápe všetko doslovne ako ty. Aj preto som uviedol tie iné možnosti.

Čo hovoríš na ten verš, ktorý cituje v 1. teológ, že Boh ľuďom "určil vymedzený čas a hranice ich bývania"? (Sk 17,26) Vymedzený čas, ktorý Boh podľa toho človeku určil, neznamená, že človek mal po biologickej stránke raz zomrieť?

Alebo tiež predstavme si napr., že by Adam - ešte v čase pred prvým hriechom spadol z hory z výšky 500 metrov na tvrdú zem. Nedošlo by u neho prirodzene k deštrukcii jeho biologického tela a k smrti? Takýchto príkladov, kde by človek mohol utrpieť smrteľné zranenie a zomrieť, by sme vedeli uviesť veľa (napr. ak by mu na hlavu z výšky spadol balvan, ktorý by vážil vyše 100 kg). Podľa teba mal Adam pred prvým hriechom nesmrteľnú prirodzenosť? Či ako? A rozlišuješ medzi telesnou (biologickou) smrťou a smrťou duchovnou (vo vzťahu k Bohu) - z hriechu?

Mimochodom je ti asi jasné, že rastliny - ako živé organizmy - určite už v Raji pred prvým hriechom "zomierali", lebo okrem iného boli určené všetkým na jedenie


53.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   5. 6. 2019, 22:29 avatar
"
Čo hovoríš na ten verš, ktorý cituje v 1. teológ, že Boh ľuďom "určil vymedzený čas a hranice ich bývania"? (Sk 17,26) Vymedzený čas, ktorý Boh podľa toho človeku určil, neznamená, že človek mal po biologickej stránke raz zomrieť? "

"a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania,"

Z veršu je viditelne že vymedzený čas sa týka Adamovho pokolenia a teda ludí ktorí v raji už neboli Na tento verš nadväzuje Dt 32:8 - "kedy určoval Najvyšší kraje národom, kedy podelil Adamových synov, vymedzil národom hranice dľa počtu synov Izraelových."

"Alebo tiež predstavme si napr., že by Adam - ešte v čase pred prvým hriechom spadol z hory z výšky 500 metrov na tvrdú zem. Nedošlo by u neho prirodzene k deštrukcii jeho biologického tela a k smrti? Takýchto príkladov, kde by človek mohol utrpieť smrteľné zranenie a zomrieť, by sme vedeli uviesť veľa (napr. ak by mu na hlavu z výšky spadol balvan, ktorý by vážil vyše 100 kg)."

Myslíš si že ked po druhom príchode Pána v nebi, budú ludia v nebi ohrození tým že im bude hroziť nejaké zranenie ? Podla mna určite nie. Boh bud zariadi aby sme dostali neporusitelne telá. V raji mali Adam a Eva neporušitelne, nesmrtelné telá.

Kniha Múdrosti 2:23
Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby;,

"Podľa teba mal Adam pred prvým hriechom nesmrteľnú prirodzenosť?"

Ano

"A rozlišuješ medzi telesnou (biologickou) smrťou a smrťou duchovnou (vo vzťahu k Bohu) - z hriechu?"

Ano rozlišujem. Ale vieme že Adam po určitom čase po opustení raja zomrel, a myslím si že zomrel i duchovne po tom čo porušil Boží príkaz.

"Mimochodom je ti asi jasné, že rastliny - ako živé organizmy - určite už v Raji pred prvým hriechom "zomierali", lebo okrem iného boli určené všetkým na jedenie"

Súhlasím, Genezis sa o tom zmienuje že pokrm pre ludí a zvieratá bola rastlinná strava.


50.
označiť príspevok

Krištof
   4. 6. 2019, 23:54 avatar
Aj preto, že je to doslovne uvedené v Biblii, asi uznávaš, že i v Raji pred prvým hriechom živé organizmy rastlín "smrť" poznali, lebo boli určené na jedenie. A čo zvieratá? Písmo nehovorí, že zvieratá na tomto svete nemali zomierať pred Adamovým hriechom. Jedine Adam a Eva (človek) žil s Bohom a bol - ako sa zdá - nesmrteľný. Teda v tom zmysle, že keby neurobil ten hriech, na starobu by nezomrel (nedošlo by k tzv. prirodzenej smrti). Navyše by nezomrel ani duchovne, nadprirodzene vo vzťahu k Bohu. Zomrieť by asi človek mohol biologicky len keby sa mu stala nejaká smrteľná nehoda.
Ale teoreticky - v rámci tej evolučnej možnosti - predtým, než sa človek stal človekom, totiž než dostal ľudskú dušu do príslušne vyvinutého tela, skôr než sa vlastne stal človekom, tak predtým to ešte človek nebol, lež predchádzajúce zvieracie druhy. A zvieratá zomierať asi prirodzene mohli (Biblia doslova nehovorí, že rastliny a zvieratá by nemali zomrieť). Až pokým nedošlo ku vzniku človeka, s jeho príslušným telom a najmä dušou, kedy by Boh mohol zabrániť tomu, aby človek prirodzene zomieral (pred prvým hriechom).

Mimochodom katechizmus KC k téme smrti aj v súvise s prvotným hriechom, trochu "zložité":
1006 „Záhada ľudskej existencie vrcholí zoči-voči smrti.“ Telesná smrť je v istom zmysle prirodzená, ale pre vieru je v skutočnosti „mzdou hriechu“ (Rim 6,23). A pre tých, čo umierajú v Kristovej milosti, je účasťou na Pánovej smrti, aby mohli mať účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.
1007 Smrť je zakončením pozemského života. Náš život sa meria časom, v priebehu ktorého sa meníme, starneme a smrť, ako u všetkých živých tvorov na zemi, sa javí ako normálny koniec života. Táto stránka smrti dáva nášmu životu určitú naliehavosť, lebo myšlienka, že sme smrteľní, slúži aj na to, aby nám pripomínala, že na realizovanie nášho života máme vymedzený čas:
„V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým… sa navráti prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal“ (Kaz 12,1.7).
1008 Smrť je následok hriechu. Učiteľský úrad Cirkvi, ktorý autenticky vykladá výroky Svätého písma a Tradície, učí, že smrť vstúpila do sveta pre hriech človeka. Hoci človek mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že nemal umrieť. Smrť bola teda proti plánom Boha Stvoriteľa a vstúpila do sveta ako následok hriechu. „Telesná smrť, ktorej by bol býval človek unikol, keby nebol zhrešil,“ je teda „posledný nepriateľ“ (1Kor 15,26) človeka, ktorý má byť premožený.
1009 Kristus premenil smrť. Aj Ježiš, Boží Syn, podstúpil smrť, ktorá patrí k stavu ľudskej prirodzenosti. Ale napriek svojej hrôze pred ňou prijal ju úkonom úplnej a slobodnej poslušnosti vôli svojho Otca. Ježišova poslušnosť premenila kliatbu smrti na požehnanie.


54.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   5. 6. 2019, 22:57 avatar
50

"Aj preto, že je to doslovne uvedené v Biblii, asi uznávaš, že i v Raji pred prvým hriechom živé organizmy rastlín "smrť" poznali, lebo boli určené na jedenie. "

Ano, uznávam

"A čo zvieratá? Písmo nehovorí, že zvieratá na tomto svete nemali zomierať pred Adamovým hriechom. Jedine Adam a Eva (človek) žil s Bohom a bol - ako sa zdá - nesmrteľný. Teda v tom zmysle, že keby neurobil ten hriech, na starobu by nezomrel (nedošlo by k tzv. prirodzenej smrti). Navyše by nezomrel ani duchovne, nadprirodzene vo vzťahu k Bohu. Zomrieť by asi človek mohol biologicky len keby sa mu stala nejaká smrteľná nehoda."

List Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Po prvotnom Adamovohom hriechu sa dedičný hriech preniesol i na zvieratá a preto i zvieratá umierajú. Ak by zvieratá nemali hriech neumierali by. A teda pred Adamovým hriechom hriech neexistoval a preto neexistovala ani smrť, a to ako pre zvieratá tak i pre ľudí.

"„V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým… sa navráti prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal“ (Kaz 12,1.7). "

Ano, človek je tvorený z hliny - prachu - z ktorej povstal a do ktorého sa navráti jeho telo.

"Ale teoreticky - v rámci tej evolučnej možnosti - predtým, než sa človek stal človekom, totiž než dostal ľudskú dušu do príslušne vyvinutého tela, skôr než sa vlastne stal človekom, tak predtým to ešte človek nebol, lež predchádzajúce zvieracie druhy. A zvieratá zomierať asi prirodzene mohli (Biblia doslova nehovorí, že rastliny a zvieratá by nemali zomrieť). Až pokým nedošlo ku vzniku človeka, s jeho príslušným telom a najmä dušou, kedy by Boh mohol zabrániť tomu, aby človek prirodzene zomieral (pred prvým hriechom)."

Tá evolucna teoria aj tak či onak nezapadá, pretože prvý bol stvorený Adam, a až po nom vznikla Eva. V prípade evolucie by museli žiť obaja naraz a v prípade evolucie by muselo dochádzať ku smrti zvierat, ale to nie je možné kedže pred Adamovým hriechom smrť nebola. A nakoniec chronologia stvorenia Genezis nesúhlasí s chronologiou evolucie, nehovoriac o tom že hebrejské označenie pre "den" v Genezis sa i v ostatných častiach kníh Starého zákona uvádza ako 24 hodinový den. Evolúcia pritom nemôže dosiahnut svojho finálneho produktu počas pár dní.


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 6. 2019, 22:12 avatar
54,......"deň v genesis" nikdy nemôže byť 24 hodinový deň. Príklad:.....V Genezis 2:4 sú ako jeden „deň“ označené všetky stvoriteľské obdobia: ...... „To sú dejiny nebies a zeme v dobe, keď boli tvorené, v deň [vo všetky stvoriteľské obdobia], keď Boh Jehova urobil zem a nebo.“
Hebrejské slovo jom, ktoré sa prekladá ako „deň“, môže znamenať rôzne dlhý časový úsek. V diele Štúdie starozákonných výrazov (angl.) autor William Wilson medzi možnými významami uvádza i tento: „Deň; toto slovo často znamená čas všeobecne, alebo dlhý čas; celé časové obdobie, o ktorom sa uvažuje,... [výraz] deň sa používa aj na osobitné časové obdobia alebo na čas, v ktorom sa dejú mimoriadne udalosti.“?
----------------------------------------------------------------------------------------
Slovo „deň“, ako sa používa v Biblii, môže obsiahnuť ..... leto i zimu, sled ročných období. (Zachariáš 14:8) ....... „Deň žatvy“ zahrňuje mnoho dní. (Porovnaj s Prísloviami 25:13 a s 1. Mojžišovou 30:14.) Tisíc rokov ..... je prirovnaných k jednému dňu. (Žalm 90:4; 2. Petra 3:8, 10)....... „Súdny deň“ sa vzťahuje na mnoho rokov. (Matúš 10:15; 11:22–24) Z toho logicky vyplýva, že aj stvoriteľské „dni“ ...... mohli zahrnovať dlhé časové úseky — celé tisícročia.


67.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   7. 6. 2019, 23:58 avatar
59

"To sú dejiny nebies a zeme v dobe, keď boli tvorené, v deň [vo všetky stvoriteľské obdobia], keď Boh Jehova urobil zem a nebo.“

To máš čo za preklad ? Ja používam katolícky preklad a ten slovo "den" nemá.

Katoloícky preklad : "Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. V tom čase, keď Pán, Boh, urobil zem a nebo, Gn 2, 4"
................................................................................................................................................
" leto i zimu, sled ročných období. (Zachariáš 14:8) .......
Tu je citovaný verš :
"V ten deň bude z Jeruzalema vytekať živá voda, polovica do mora na východ a polovica do mora na západ. Tak to bude v lete i v zime." Z tohto plynie len to že tak ako začne v určitý 24 hodinový den vytekať živá voda z Jeruzalema, tak bude vytekať aj po ostatné dni - v každom jednotlivom zimnom i letnom dni.

"(Porovnaj s Prísloviami 25:13 a s 1. Mojžišovou 30:14."

"Ako (keď človek) ochladí sa snehom v horúčosti za žatvy, (takým dobrodením je) spoľahlivý posol pre toho, kto ho posiela, občerstvuje dušu svojmu pánovi." Kde tu je spomenutý nejaký "den" ?

"Keď raz Ruben vyšiel v čase pšeničnej žatvy von, našiel na poli láskavec a priniesol ho svojej matke Lii."

Podla čoho si na základe týchto veršov určil že "Deň žatvy“ zahrňuje mnoho dní." ?
.............................................................................................
"Tisíc rokov ..... je prirovnaných k jednému dňu."

"Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. Ž 90, 4"

Lenže to je z pohladu Boha. V nebi može inak plynuť čas než tu na Zemi.
..................................................................................................................................

"Súdny deň“ sa vzťahuje na mnoho rokov. (Matúš 10:15; 11:22–24)"

"Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu."

Z čoho si z tohto verša vyčítaš že tu predstavuje den súdu mnoho rokov ?

.............................................................................................................................

"» Pre každý zo šiestich dní stvorenia je uvedená číslovka a výraz „večer a ráno“ Gen 1:5; 8; 13; 19; 23; 31.

» Okrem Genesis je použitý výraz „yom“ 410-x a po každý raz znamená bežný deň! Prečo by teda tento výraz v Genesis bol výnimkou?

» Okrem Genesis 1 je „yom“ použitý v spojení „večer“, „ráno“, 23-x. Tieto slová: „večer, ráno“ sa však objavujú spoločne aj bez „yom“ 38-x. Vo všetkých 61 prípadoch hovorí text o bežnom dni. Prečo by Genesis malo byť výnimkou?

» V Genesis 1:5 sa „yom“ objavuje v kontexte so slovom „noc“. Okrem Genesis 1 je „noc“ uvedená spolu s „yom“ 53-x a vždy ide o bežný deň. Prečo by Genesis 1 bolo výnimkou?

» Množné číslo pre „yom“, ktoré sa v Genesis 1 neobjavuje, môže byť použité vo význame dlhšieho časového úseku, napr. „za oných dní“. Pridávať na tomto mieste číslovku by nemalo zmysel. Je teda evidentné, že v Exodus 20:11, kde je naopak číslovka použitá v spojení s dňami, sa jednoznačne hovorí o šiestich dňoch v zmysle otáčania zeme.

» Pre dlhšie časové úseky používa biblická hebrejčina slova „olam“ a „kedem“. V Genesis však použité nie sú."

www.krestan.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


72.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 6. 2019, 22:55 avatar
67,....v Písme je veľa dôkazov, že kreacionizmus je nezmysel. A skús si pozrieť daný text gen.2,4 aj v iných prekladoch alebo pozrieť Hebrejskú analýzu daného textu. A nielen toho, lebo ich je viac, tak je zjavné,že sa mýliš! V Písme sa bežne slovo "deň" používa na označenie aj dlhšieho časového obdobia. A aj v bežnom živote to tak používame.
Citujem Roháčkov preklad: .... "To sú rody nebies a zeme, keď boly stvorené, v deň, v ktorom činil Hospodin Bôh zem i nebesia."
Tu máš textovú analýzu: www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Tiež, hádaj, čo je "tisícročné kráľovstvo Krista"/milénium/ ??? Nuž to je ten "súdny deň", a viaceré texty Písma to potvrdzujú. Aj Zjavenie , alebo - Žalm 96:11–13.
A tu nejde len o slovo "deň", ale aj kontext mnoho naznačuje, a preto kreacionizmus je škodlivé učenie a nebiblické!


75.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   9. 6. 2019, 20:28 avatar
72

Pozeral som si 8 prekladov, pričom v štyroch z nich (Ekumenicky, Katolícky, Jeruzalemská Biblia, Evanjelický) sa nikde nespomína slovo "den" , zatial čo v ostatných štyroch (Roháčkov, Miloš Pavlík, Jehovisti, a tvoja poslaná textová analýza z google.com) sa slovo "den" nachádza. To teda znamená že ani textové preklady sa na tomto nevedia jednoznačne zhodnúť, je to 50 na 50 a preto sa nedá ani s istotou tvrdiť že vo verši Gn 2:4 sa má nachádzať slovo "den".

Ale aj kebyže pominieme tento fakt a uznámae že v Gn 2:4 sa slovo "den" nachádza, zmenilo by to niečo ? Treba si uvedomiť to žev Bibli je výraz "yom" použitý 410 krát. Ak by aj výraz "yom" v Gn 2:4 znamenal dlhšie časové úseky, stále to nemení nič na fakte že 409 krát výraz "yom" predstavuje bežný den. Na základe tohto sa dá vypočítať pravdepodobnosť že výraz "yom" v prvej kapitole Genezis znamená dlhšie časové obdobie, je to 1/410 = 0,25% pravdepodobnosť že výraz "yom" v prvej kapitole Genezis znamená dlhšie časové úseky.

A mimochodom v Genezis sa pri každom dni spomína že v ten den nastal večer a ráno, a teda z tohto vyplýva to že muselo isť o klasický den, alebo sa podľa teba vystriedal den a noc za stovky milionov rokov ?

"Tiež, hádaj, čo je "tisícročné kráľovstvo Krista"/milénium/ ??? Nuž to je ten "súdny deň", a viaceré texty Písma to potvrdzujú. Aj Zjavenie , alebo - Žalm 96:11–13"

"Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy." Zalm 96 : 11 - 13

Z čoho si z týchto veršov vyčítal že súdny den = tisícročné kralovstvo ?

"A tu nejde len o slovo "deň", ale aj kontext mnoho naznačuje, a preto kreacionizmus je škodlivé učenie a nebiblické!"

Ak nie kreacionizmus tak potom veríš v evolúciu ? Myslel som že svedkovia Jehovovi evolúciu odmietajú.


76.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 6. 2019, 22:41 avatar
75,......Tomáš, ale tu nejde len o tento jediný text v Písme. Z viacerých časti Písma jasne vyplýva, že nie vždy výraz "deň" môžme brať doslovne ako 24 hodinový deň. Ale hlavne ti uniklo, že kontext správy v genesis a celkový kontext Písma nepodporuje tvoj názor , a teda ani kreacionizmus. To je fakt, a preto kreacionistický názor škodí kresťanstvu, Bohu, Biblii.
Tiež nie je to 50 na 50, nakoľko tých prekladov je mnoho, čo si nepreskúmal.
Ale aby si bol v obraze, preskúmaj ešte túto analýzu: www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súdny deň=tisícročný súdny deň. Všetko nasvedčuje tomu, že sa tu hovorí o doslovnom tisícročnom období. Zamysli sa: .... Apoštol Pavol hovoril o Kristovej tisícročnej vláde, počas ktorej bude ľudstvo súdené, ako o dni. (Skutky 17:31; Zjavenie 20:4) Apoštol Peter napísal, že jeden deň (24 hodín) je u Jehovu ako tisíc rokov. (2. Petra 3:8) To by naznačovalo, že tento súdny „deň“ je dlhý doslovných tisíc rokov. Navyše, v Zjavení 20:3, 5–7 (Reference Bible) štyrikrát čítame nie o...... ‚[nejakých] tisíc rokoch‘, ale o....... ‚tých tisíc rokoch‘. Zdá sa, že to naozaj naznačuje časové obdobie konkrétnej dĺžky.
A ten Žalm čo som predtým citoval, len poukazuje, že ten "súdny deň" bude radostnou udalosťou a nie niečo, ako si ho predstavujú bežne mnoho cirkvi kresťanstva. Tiež treba vedieť, že súd , zničenie počas príchodu Krista/armagedon/ je zas úplne niečo iné, ako zmienený tisícročný súdny deň!/tisícročné kráľovstvo Krista/
Opäť kontext Písma poukazuje, že počas tohto obdobia tisícročnej vlády Krista/Božieho kráľovstva/ bude ľudstvo a zem privedené k dokonalosti. Tú budú opäť všetci "súdení", teda posudzovaní podľa toho, ako budú ľudia konať, a na konci tohto tisícročného "dňa súdu"/kráľovstva/ bude satan vypustený z priepasti aby preskúšal už dokonalých ľudí v poslednej skúške. To sa píše v Zjavení. O tom hádam vieš? Budeme ako v edene , keď Adam bol tiež skúšaný a zlyhal. Aj v tejto záverečnej skúške mnohí zlyhajú,....a tí čo obstoja už budú žiť v dokonalom raji a večne.
Do tohto tisícročného súdneho dňa budú vzkriesení aj všetci tí, čo nemohli z nejakých dôvodov spoznať Krista a evanjelium. A tiež starovekí ctitelia Boha/židia/ musia uveriť v Krista, nakoľko "krv baranov a capov nezachraňuje natrvalo"!
Viac o tom píšem tu:  Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/kam-pojdu-tito">Kam pôjdu títo....:???#post2 ...... Kam pôjdu títo....:???

A JS evolúciu odmietajú, a zrejme vieš, že mnohí kresťania veria , že dané dni v genesis boli dlhšie obdobia. Niektorí v zmysle biblického textu, že u "Boha je jeden deň ako tisíc rokov" si myslia, že ľudia sú tu cca niekoľko tisíc rokov./6000/,.....a že v 7 tisícročí príde ono "JUBILEUM" a vyslobodenie Božích detí!
-------------------------------
To ,že , "nastal večer a ráno" je len obrazná reč, nakoľko aj tie dni neboli doslovné, a zrejme chápeš, že správa v genesis nebude doslovne písať koľko presne trval každý deň?! Biblický kontext odhaľuje každú "skrytú pravdu"!
Tak ako napríklad - "kniha života" nie je doslovná kniha, v ktorej sú zapísané mená tých, čo budú zachránení,ale...........Boh má vo svojej pamäti všetkých tých, čo budú schválení pre život.
--------------------------------
Tiež "Pánov deň" je nespochybniteľným faktom, že ani tu nejde o doslovný deň!


77.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 6. 2019, 01:15 avatar
"75,......Tomáš, ale tu nejde len o tento jediný text v Písme. Z viacerých časti Písma jasne vyplýva, že nie vždy výraz "deň" môžme brať doslovne ako 24 hodinový deň."

Zatial si dal iba jediný verš z ktorého vyplýva to že slovo "den" predstavuje dlhšie časové obdobie, i ked aj tento verš je sporný, pretože v iných prekladoch má iný význam.
..........................................................................................................................................

"a teda ani kreacionizmus. To je fakt, a preto kreacionistický názor škodí kresťanstvu, Bohu,"

Vysvetli mi teda, ak teda nezastávaš ani kreacionizmus ani evoluciu, čo teda ? Pretože neexistuje nič medzi evoluciou a kreacionizmom.
...................................................................................................................

"Tiež nie je to 50 na 50, nakoľko tých prekladov je mnoho, čo si nepreskúmal.
Ale aby si bol v obraze, preskúmaj ešte túto analýzu: www.google.com" Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tak pozrel som si tých prekladov 8, to myslím na utvorenie obrazu stačí. Tá analýza to je tiež len jeden preklad z mnohých.
..................................................................................................................................................................

"Súdny deň=tisícročný súdny deň. Všetko nasvedčuje tomu, že sa tu hovorí o doslovnom tisícročnom období. Zamysli sa: .... Apoštol Pavol hovoril o Kristovej tisícročnej vláde, počas ktorej bude ľudstvo súdené, ako o dni. (Skutky 17:31; Zjavenie 20:4) Apoštol Peter napísal, že jeden deň (24 hodín) je u Jehovu ako tisíc rokov. (2. Petra 3:8) To by naznačovalo, že tento súdny „deň“ je dlhý doslovných tisíc rokov. Navyše, v Zjavení 20:3, 5–7 (Reference Bible) štyrikrát čítame nie o...... ‚[nejakých] tisíc rokoch‘, ale o....... ‚tých tisíc rokoch‘. Zdá sa, že to naozaj naznačuje časové obdobie konkrétnej dĺžky."

šesť kráť v Zjavení 20:2-7, sa za tisícročné kráľovstvo špecificky hovorí, že trvá 1000 rokov. Keby Boh chcel povedať „dlhé časové obdobie“, mohol to veľmi ľahko urobiť, bez toho, aby výlučne a opakovane spomenul presný časový rámec. Skutky 17:31 : "lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“ - tu sa len píše o tom že v určitý den sa začne posledný súd. Nič sa tu nepíše o tom či ten súd bude trvať den, týžden, rok, alebo tisíc rokov a preto je nezmyselné tvrdiť že tu Pavol hovoril o tisícročnej vláde ako o dni. (2. Petra 3:8) tu sa hovorí o nebeskom čase, teda o tom ako plynie čas v nebi, lenže tisícročné kralostvo bude tu na Zemi kde plynie čas inak, a preto nemá zmysel vztahovať nebeský čas na čas pozemský.

..................................................................................................................
"A JS evolúciu odmietajú, a zrejme vieš, že mnohí kresťania veria"

No však ale prečo teda neodpovieš čomu veríte ? Ak neveríte ani evolucii ani kreacionizmu, tak čomu potom ?
...................................................................................................................................................

"To ,že , "nastal večer a ráno" je len obrazná reč, nakoľko aj tie dni neboli doslovné, a zrejme chápeš, že správa v genesis nebude doslovne písať koľko presne trval každý deň?! Biblický kontext odhaľuje každú "skrytú pravdu"!"

Toto je teda riadne prekrúcanie biblických veršov. Ked ten biblický verš nevieš vysvetliť tak sa vyhovoríš že ide len o obrazné pomenovanie. Takýmto štýlom sa dokážeš vykrútiť z každého veršu, lebo automaticky ked niečo nevieš vysvetliť tak o tom povieš že to bolo napísané obrazne, a je to potom vždy win win situácia. Ono vlastne aj kebyže tam je priamo napísane že den trval 24 hodín tak ty by si to aj tak označil len za obrazné pomenovanie, inak povedané može to tam byť aj priamo napísane a ty si to prekrútiš podla seba. Len zaujímavé že okrem Genesis 1 je „yom“ použitý v spojení „večer“, „ráno“, 23-x. Tieto slová: „večer, ráno“ sa však objavujú spoločne aj bez „yom“ 38-x. Vo všetkých 61 prípadoch hovorí text o bežnom dni. Prečo by Genesis malo byť výnimkou?
...................................................................................................................................................................
Tak ako napríklad - "kniha života" nie je doslovná kniha, v ktorej sú zapísané mená tých, čo budú zachránení,ale"

V Biblii sa píše jasne, že kto nebol zapísaný v knihe života nebude zachránení. Je to napísané jasne, takže neviem aký zmysel má tento verš prekrúcať a tvrdiť že ide o obraznú reč. Boh samozrejme vie kto bude a nebude spasený, no túto informáciu dal zapísať do knihy života. Tak isto ako dal svoje Slovo zapísať do Biblie, tak isto dal aj zapísať mená spasených do knihy života.
............................................................................................................................

"Tiež "Pánov deň" je nespochybniteľným faktom, že ani tu nejde o doslovný deň!"

Zjavenie apoštola Jána 1:10
"V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť:"

Myslíš si že sa tu jedná o viacej dní ? Bol Ján vo vytržení viacero dní a počas viacerých dní počul za sebou mohutný hlas ako zvuk polnice ? Ci nebol skor Ján len v jediný den vo vytržení a len v jediný den mal Božie videnie ?


55.
označiť príspevok

Krištof
   6. 6. 2019, 17:49 avatar
50., 54. Len poznámku k tomu ohľadom toho života a smrti. Ako sa uvádza napr. i na tejto katolíckej stránke:
"...Títo boli tak mrtvi ako Adam, lebo Písmo o nom hovorí:
V den, ked by si z neho jedol, istotne zomries. (Gn 2:17)
My vieme, ze Adam zil po hriechu este niekolko storocí. Z toho je jasné, ze Boh mal na mysli predovsetkym duchovnú smrt, lebo Adam fyzicky nezomrel v den, ked jedol zo stromu. Adam od stvorenia bol obdarovany Bozím zivotom v dusi a hriechom ho stratil, co je nepomerne horsia smrt ako akákolvek iná. V den, ked jedol zo stromu zomrel Boziemu zivotu pre ktory bol urceny."
redemptoristi.kske.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Teda nie je to všetko len o telesnej smrti


61.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 6. 2019, 22:24 avatar
55,.....aj duchovnú aj fyzickú smrť. V deň, keď Adam zhrešil, začal pôsobiť hriech aj fyzicky, nielen duchovne. Spustil sa proces starnutia,/a iné javy/ čo pred hriechom nebolo. Daný čas bol využitý aj na to, aby sa zrodili potomkovia, z ktorých sme aj my, čo bolo Božím predsavzatím.


62.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   6. 6. 2019, 22:25 avatar
Aky hriech o com to meles


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 6. 2019, 22:03 avatar
62,....dedičný hriech.


66.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   7. 6. 2019, 23:36 avatar
Matka svata co to nechapes tym ze vam vsepili do vasich hlav predstavu nejakeho hriechu spolahlivo zabezpecilo ze sa z duchom svatym nespojite a dedilo sa to z generacie na generaciu. Ja vam hovorim ze nie ste vinny ste uplne nevinny ste cisty duch ste ciste vedomie zdrojova energia


73.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 6. 2019, 22:57 avatar
66,...niečo na spôsob new age?


68.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   8. 6. 2019, 00:06 avatar
55

"...Títo boli tak mrtvi ako Adam, lebo Písmo o nom hovorí:
V den, ked by si z neho jedol, istotne zomries. (Gn 2:17)
My vieme, ze Adam zil po hriechu este niekolko storocí. Z toho je jasné, ze Boh mal na mysli predovsetkym duchovnú smrt, lebo Adam fyzicky nezomrel v den, ked jedol zo stromu. Adam od stvorenia bol obdarovany Bozím zivotom v dusi a hriechom ho stratil, co je nepomerne horsia smrt ako akákolvek iná. V den, ked jedol zo stromu zomrel Boziemu zivotu pre ktory bol urceny."

Mohol mať Adam v raji nesmrtelne neporušitelné telo a práve toto neporušitelne telo v čase hriechu zomrelo. Adam teda prišiel o neporušitelne telo a bol vyhnaný na svet kde mu bolo dané telo porušitelné v ktorom úradovala už aj smrť.

Mud 2 : 23 -24

"Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby;, 24 závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou."


69.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 6. 2019, 00:17 avatar
V den, ked by si z neho jedol, istotne zomries. (Gn 2:17)

Tu zreteľne vidíme, že boh klamal. Eva a Adam jedli zakázané ovocie, a nezomreli.


70.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   8. 6. 2019, 00:25 avatar
Pozri 69 tam sa to pokusam vysvetliť.


71.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 6. 2019, 00:40 avatar
Počkaj, 69. je môj príspevok. A v 68. nevidím tvoje vysvetlenie.


90.
označiť príspevok

Krištof
   4. 7. 2019, 08:33 avatar
K tým mojim príspevkom 50. a 55. v súvise s tou témou života a smrti, či bol človek pôvodne svojím prirodzeným telom (prirodzenosťou) smrteľný, či nie; a ohľadom tzv. duchovnej smrti vo vzťahu človek - Boh.
"KKC 1008 Smrť je následok hriechu. Učiteľský úrad Cirkvi, ktorý autenticky vykladá výroky Svätého písma a Tradície, učí, že smrť vstúpila do sveta pre hriech človeka. Hoci človek mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že nemal umrieť. Smrť bola teda proti plánom Boha Stvoriteľa a vstúpila do sveta ako následok hriechu. „Telesná smrť, ktorej by bol býval človek unikol, keby nebol zhrešil,“ je teda „posledný nepriateľ“ (1Kor 15,26) človeka, ktorý má byť premožený."
Všímam si tam teraz vetu: "Hoci človek mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že nemal umrieť." A v Biblii pre tú ľudskú "smrteľnú prirodzenosť" nachádzame potvrdenie v Gn 3,19: "V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“
"...kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“ Katolícka Biblia tzv. jeruzalemská v poznámkach k tomu Gn 3 uvádza: "Človek je svojou prirodzenosť smrteľný (porov v. 19), ale túži po nesmrteľnosti, ktorá mu bude nakoniec dopriata. Raj stratený previnením človeka je obrazom raja znovu nájdeného z Božej milosti." (Tá jeruzalemská Biblia má niektoré poznámky iné než "obyčajná" katol. Biblia; nie protikladné, len iné.)

Gn 3, 23: "A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý." Ohľadom tohto verša sa v tých poznámkach uvádza: "Ale najväčším trestom bude strata dôverného vzťahu s Bohom (v. 23)." Aj "obyčajná" katol. Biblia v poznámke (ku v. 16) k tomu uvádza: "Veľký trest však bol, že [Adam a Eva] stratili spoločenstvo s Bohom (v. 23)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Trochu protirečivé, nie? Na jednej strane smrteľná prirodzenosť človeka - Gn 3,19 -, ale na druhej strane bol za smrť zodpovedný až hriech. A tiež náznak duchovnej smrti v Gn 3,23. Zároveň je v tom náznak dvoch druhov života/smrti: 1. v zmysle skončenia života individuálneho človeka na zemi (resp. aspoň jeho prirodzeného tela; Kaz 12,7: "A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.", čo nastalo až po mnohých desiatkach rokoch; a 2. v zmysle "straty dôverného vzťahu (spoločenstva) s Bohom", tj. možno tej duchovnej smrti, čo nastalo takmer hneď po hriechu. Domnievam sa, že je možné, že celé sa to komplikuje tým, že človek má prirodzenú i nadprirodzenú stránku. (Toto čo tu uvádzam, dávam ako podnet na zamyslenie, poukazujem na určité veci, nič však netvrdím.)


43.
označiť príspevok

Lemmy muž
   4. 6. 2019, 19:59 avatar
Napríklad z biblie vyplýva, že Slnko a Mesiac za mohli na jedno poobedie zastaviť na oblohe.  


46.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   4. 6. 2019, 20:17 avatar
43

Ak to tak Boh zariadil, prečo by nemohli ?


60.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 6. 2019, 22:19 avatar
43,....... ten opis je len tvrdením tých, čo to tak vnímali. Boh nemusel slnko zastaviť,.....ale mohol to urobiť inak, a ľudia/Jozua/ to vnímali ako "zastavenie slnka". Proste stále bojovali pri "svetle". Boh má v každom prípade moc nad všetkým. Nie je potrebné vedieť ako to presne Boh urobil?


44.
označiť príspevok

Lemmy muž
   4. 6. 2019, 20:01 avatar
Biblia, to sú staroveké primitívne židovské rozprávky, a s vedou ich môže porovnávať len hlupák. Pokojne sa zaoberaj vplyvom Snehulienky na letný a zimný slnovrat. 


41.
označiť príspevok

Krištof
   4. 6. 2019, 10:20 avatar
V 36. píšem, že Cirkvi je dosiaľ bližší až vlastný monogenizmus v porovnaní s polygenizmom. Avšak dá sa na to pozrieť teoreticky aj trochu inak. Nie nutne, lež teoreticky, ak by niekomu možnosť iba jedného prvého ľudského páru nedávala rozumový zmysel.
Čo ak kdesi na začiatku ľudstva neboli iba dvaja (Adam, Eva), lež viacerí ľudia, čo to zavinili? Ako som čítal a včera citoval: "Vzhľadom na literárny druh 1. kapitoly Genezis je však otázne, či monogenizmus vyslovený v týchto výrokoch patrí k obsahu výpovede, alebo len k jej forme. Biblické podanie vo forme opisu možno chápať “ako plastické znázornenie jednoty ľudstva v určení, dejinách, spáse a zatratení”." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Čo ak to bola skôr rodina alebo kmeň, skupina napr. 20 prvých ľudí, a nie iba dvaja ľudia? Čo ak zlyhali (zhrešili) ako trochu väčšia skupina a najmä ich zodpovední "vedúci"? Čo ak "jedli zo stromu poznania dobra a zla" napriek zákazu a varovaniu viacerí? V tom prípade by Adam a Eva boli akýmsi symbolom počiatku ľudstva. Dalo by sa tu potom hovoriť o akomsi "rozšírenom monogenizme", zdanlivom polygenizme.

V knihe Kresťanstvo a biológia (2001) autor jednej state Doc. MUDr. a RNDr. Milan Černý, CSc. uvádza:
"Existujú aj teologické pojmy. Monogenizmus odvodzuje celé ľudstvo z jedného páru prarodičov. Polygenizmus odvodzuje celé ľudstvo z väčšieho počtu párov, inými slovami od začiatočnej populácie určitej veľkosti, ktorá prešla hominizačnou mutáciou. O tejto možnosti uvažujú niektorí súčasní katolícki teológovia ako C. Tresmontant (18), H. Haag (19), K. Rahner SJ (20) a iní. Vychádzajú okrem iného tiež z poznatkov súčasnej populačnej genetiky.
Títo teológovia vysvetľujú pojem Adam nie ako osobné meno, ale všeobecne ako človek alebo ľudia. Domnievajú sa, že článok viery o prvotnom hriechu nie je nevyhnutne viazaný na monogenizmus a nie je polygenistickým poňatím nijako dotknutý."

Ako som čítal, Claude Tresmontant (teológ, filozof) sa vyjadril v otázke Genezis 3, že ide o maschal - teda literárny žáner, ktorým chcel autor vyjadriť ľudskú, historickú, konkrétnu pravdu dramatizáciou. Nie je to však mýtus. Text chcel vyjadriť, že človek poznal dobro a zlo, z ktorého pochádza nešťastie človeka. Podľa autora Adam v Genezis nie je konkrétne meno, ale človek vo význame ľudstvo, kolektív ľudí (C. TRESMONTANT, Fakt evoluce a prvotní hřích, in: R. GARAUDY, Perspektivy člověka, s. 228). Text Genezis nehovorí o jednotlivcovi, ale o človeku (všeobecne), preto je nevhodné robiť autora tohto textu naivnejším, než je, a vkladať mu do úst niečo iné, než povedal (tamtiež, s. 230). Otázka monogenizmu, či polygenizmu je podľa Tresmontanta otázkou teologickou (tamtiež, s. 228–232). Cirkev polygenizmus odmietla, Humani generis (DS 3897), lebo by bol problém zosúladiť ho s dedičným hriechom (G. LANGEMEYER, Monogenismus – polygenismus, in: W. BEINERT, Slovník katolické dogmatiky, MCM, Olomouc 1994, s. 209; K. RAHNER – H. VORGRIMLER, Teologický slovník, s. 187–188). Genetický výskum DNA, ktorý v súčasnosti viedol k jednej žene, tzv. mitochodrickej „Eve“, na juhu Afriky, odkiaľ sa potom človek ako druh rozšíril do celého sveta (R. LEAKY, Pôvod ľudstva, Archa, Bratislava 1996, s. 87–105), akoby podporoval myšlienku monogenizmu. Možno povedať, že všetci máme prapotomka z Afriky a z tohto pohľadu je každý rasizmus nezmysel. Skutočnosť tzv. mitochodrickej Evy z pohľadu niektorých vedcov ešte nie je dôkazom monogenizmu. Tento údaj relativizujú, i keď neodmietajú (R. DAWKINS, Rieka z raja. Darwinovský pohľad na život, Archa, Bratislava 1996, s. 41–65).

Ako teda v tejto téme celkovo ukazujem, zdá sa, že nie je teoreticky nutné považovať Adama a Evu z príbehu Genezis za skutočné konkrétne osoby v doslovnom zmysle, aby sa splnili podmienky kresťanského učenia o dedičnom hriechu a vykúpení či znovuzrodení (Jn 3). Možností "ako to presne na začiatku bolo", je viac, bez toho, aby bol článok viery o prvotnom hriechu dotknutý


45.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   4. 6. 2019, 20:11 avatar
"Čo ak kdesi na začiatku ľudstva neboli iba dvaja (Adam, Eva), lež viacerí ľudia, čo to zavinili? "

V prvom rade Písmo sa o nikom inom ako o Adamovi a Eve nezmienuje, takže nemá zmysel špekulovať nad tým že spolu v raji s nimi existovali ešte i nejakí iní ľudia ktorí zhrešili. Ak by tomu tak bolo Písmo by o tom spomenulo.

Prvý človek bol stvorený Adam, a až po nom z neho Eva. To teda znamená že pred ním nijaký ludia neexistovali. Prvá zmienka o tom že mali Adam a Eva nejaké deti je až v 4 kapitole Genezis, kedy Eva porodila Kaina a Abela a potom i Seta.

"Ako teda v tejto téme celkovo ukazujem, zdá sa, že nie je teoreticky nutné považovať Adama a Evu z príbehu Genezis za skutočné konkrétne osoby v doslovnom zmysle"

Práveže je, potvrdzuje to i rodokmen 3 kapitoly Lukášovho evanjelia na konci ktorého je Adam. Ale nielen to, nie je najmenší náznak predpokladať že pisatelia Starého i Nového zákona nepovažovali Adama a Evu za skutočné reálne bytosti.

Júdov list 1:14
Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých,

List Rimanom 5:14
No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.


47.
označiť príspevok

Lemmy muž
   4. 6. 2019, 20:23 avatar
K: Čo ak kdesi na začiatku ľudstva neboli iba dvaja (Adam, Eva), lež viacerí ľudia, čo to zavinili?

Ono to aj takto približne bolo, len tie živočíchy, primáty, nemali mená, nemali ešte dosť dobre vyvinutý mozog. Išlo o skupinu, skôr kolóniu, ktorá sa oddelila aj teritoriálne od predošlej časti primátov. A preto sa neskôr vyvíjali vlastnou cestou. Po miliónoch rokov už boli takí odlišní, že s predošlou vývojovou vetvou už mali málo spoločných čŕt.

Pozri: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

forum.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


48.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   4. 6. 2019, 20:48 avatar
A prečo nevidíme aj v súčasnosti nejakých pobehujúcich ludoopov, alebo opice na ceste k človeku ? Z tolkého množstva druhov nie je žiaden v nejakej prechodovej fáze na ceste k človeku ?


79.
označiť príspevok

J.Tull
   10. 6. 2019, 11:51 avatar
tomas12345, pretože sú prispôsobení prostrediu, v ktorom žijú... druhy sa menia /hynú.../ pokiaľ sa mení prostredie a to nielen geograficky... dnešné ľudoopy sa vyvinuli v odlišnom prostredí, než boli tie, z ktorých sa vyvinul rod homo...
Aj dnes sa druhy postupne menia, pokiaľ sa mení ich prostredie...

 


58.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 6. 2019, 22:04 avatar
47,....evolúcia je utopia! Existujú dôkazy, že ľudstvo je tu naozaj len pár tisíc rokov, a nie milióny rokov. A to sa týka aj opíc, primátov. Náhoda vo vede ,ak tým myslíme počiatok tvorenia - neexistuje. Existuje len v súčinnosti s už vytvorenými bytosťami, objektami, za ktorými stál Stvoriteľ.


56.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 6. 2019, 21:53 avatar
36,....Krištof,....ale tu nejde len o Adama a Evu,.....ale aj o ich deti, o príbeh Kaina a Ábela/Seta, a dcér/,......o ďalších ich potomkoch z ktorých sú niektorí aj v spomínanom rodokmeni. Pavol sa doslova odvolal na Adama a Evu a daný príbeh o satanovej lži/ktorý Evu oklamal/,a pravdou je aj to, že Eva nevznikla z hominidov , ale z "Adamovho rebra". A nesmrteľnú dušu do toho nekomponuj, také niečo neexistuje! Teistická evolúcia a aj materialistická - je nepravda!
A monogenézu v zmysle teistickej evolúcie vedci odmietajú, tadiaľto tiež cesta nevedie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citujem niektoré texty ktoré potvrdzujú, že Adam a Eva boli skutočné bytosti:

• „[Boh] vytvoril z jedného človeka každý ľudský národ.“ ?(SKUTKY 17:26)

• „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak... smrť vládla ako kráľ od Adama až po Mojžiša.“ ?(RIMANOM 5:12, 14)

• „Prvý človek Adam sa stal živou dušou.“ ?(1. KORINŤANOM 15:45)

• „Adam bol vytvorený prvý, potom Eva.“ ?(1. TIMOTEJOVI 2:13)

• „Enoch, siedmy muž od Adama, o [určitých zlých ľuďoch] prorokoval.“ ?(JÚDA 14)
No a existenciu Adama a Evy potvrdil ten najdôveryhodnejší svedok v Biblii, Ježiš Kristus, čo už som spomínal. Keď dostal otázku týkajúcu sa rozvodu, odpovedal:....... „Od začiatku stvorenia ‚ich [Boh] vytvoril ako muža a ženu. Preto človek opustí svojho otca a matku a tí dvaja budú jedno telo‘... Čo teda Boh spriahol, nech žiaden človek nerozdeľuje.“ ?(Marek 10:6–9) Použil by Ježiš alegóriu, aby zaviedol takúto záväznú normu? To určite nie! Ježiš citoval slová z 1. Mojžišovej ako fakt.
Spomeniem jeden text: „Ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení.“ ?(1. Korinťanom 15:22) Dokonalý život, ktorý Ježiš obetoval, aby vykúpil poslušné ľudstvo, zodpovedá ......... dokonalému životu, o ktorý Adam prišiel pre prvotný hriech v Edene. (Rimanom 5:12) Je teda jasné, že ak by Adam neexistoval, Kristova výkupná obeť by bola úplne zbytočná. Ak by neexistoval Adam,......tak môžme smelo povedať ,že ani Kristus neexistoval. To sú dôsledky kompromisov, ktoré prijala RKC. Ak odmietneš správu v genesis, dostaví sa DOMINO EFEKT a zničíš celú biblickú skladbu, a zostane len holé, ničnehovoriace torzo!


3.
označiť príspevok

majko1 muž
   28. 5. 2019, 14:38 avatar
Samozrejme že boli fiktívne osoby.....v náboženstve je všetko iba akože, nie naozaj, aby sa tvrdenia dali obmieňať podľa potreby....... 


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 5. 2019, 15:36 avatar
1,,......Komické je aj to, že RKC tvrdí slovami mnohých ,že naozaj v knihe Genesis ide o alegóriu,.....potom tvrdí aj to, že "Adam a Eva existovali",......a RKC tiež prijala aj teistickú evolúciu. A teraz si to dajte dokopy. Je vôbec možné tvrdiť ,že človek sa vyvinul evolúciou a zároveň veriť v evolúciu?
Ale viac na .:milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk...TEISTICKÁ EVOLÚCIA.
Ono to pripadá tak, že RKC chce byť "kamarát" s každým,....so svetom/s jeho vládcom/,.....s Bohom,.....s ateistami ,.... proste s každým.
Súhlasí tomas12345


28.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   2. 6. 2019, 01:22 avatar
No však áno, a pritom, to nebolo tak dávno ked RKC tvrdo zastávala názor že človek bol stvorený bez evolucie. Je preto otázne prečo RKC nemá svoje názory pevné, ale ich prisposobuje dobe.
Súhlasí Shagara


5.
označiť príspevok

J.Tull
   28. 5. 2019, 15:44 avatar
Shagara, byť kamarát s každým, je Bohu bližšie, ako byť nepriateľom voči svetu...
 


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 5. 2019, 16:00 avatar
5,.....vieš to vždy obrátiť. Bavili sme sa už o láske a tam som povedal svoj názor, a v mnohom som ti dal za pravdu. Ale OK,...povedz kto bol počas 2 svetovej vojny skutočný "kamarát"/blížny/, tí čo zabíjali svojich blížnych, alebo tí, čo tak nerobili?
Jakub 4,4..... "Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom? Teda ktokoľvek chce byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Boha."
Tiež treba pochopiť, čo sa tým myslí, o aké "nepriateľstvo" tu ide? A to som spomínal, že skutočný kresťan nerobí kompromisy so svojou vierou a so svetom. Pretože ,takýto kresťan, stále miluje všetkých ľudí, bez rozdielu príslušnosti, či už k nejakému národu, náboženstvu a podobne.
Teda, v zmysle témy o ktorej sa bavíme, ide o to, že veríme biblickej správe, a nie svetským názorom, ľudským náukám.
V konečnom dôsledku Boh sám posúdi, kto je bližšie k Bohu?!
Myslíš si, že po JS ešte niekto príde a bude varovať svet? NIE,...aj JS už pomaly končia, a k tomu rozuzleniu sa blíži. Tam každý dostaneme odpoveď!
------------------------------------------
Apropó,....veríš, že bola aj taká evolúcia , že sa vyvinuli dve opice, samec a samička,...... a tie sa stretli, zaľúbili a mali potom deti? Nehovorí správa v Genesis niečo iné? Nepotvrdili ju ako správnu, proroci, apoštoli, a sám Ježiš?
Vykazuje daná správa nejaké znaky alegorickej reči? Ani v najmenšom!


7.
označiť príspevok

J.Tull
   28. 5. 2019, 18:04 avatar
Shagara, najväčší kamaráti, boli tí, ktorí zachraňovali blížnych svojich pred nacistickým besnením, ohrozujúc vlastné životy... neboli to len JS... boli to tí, ktorí položili svoje životy za záchranu pred týmto "satanovým zlom", je jedno či už so zbraňou v ruke /bez nich by nacistický satan, nebol porazený... Boh, keďže nezasiahol, keď zabíjali JS, sotva by vôbec do tohto besnenia zasahoval... /, alebo podobne ako člen cirkvi adventistov siedmeho dňa Desmond Doss cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Nielenže daná správa vykazuje znaky alegorickej reči, ale sú to dve správy, ktoré si protirečia... je však pravdou, že veda potvrdzuje "všetky národy zeme sú jednou rodinou a majú spoločný pôvod"... len nie spôsobom "vyvinuli dve opice, samec a samička,...... a tie sa stretli, zaľúbili a mali potom deti"...
 


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 5. 2019, 18:28 avatar
7,.....nie!!! To potom nepoznáš Bibliu a postoj prvotných kresťanov k vojne. Uviedol som už dosť textov aby bolo zrejme, že žiadny kresťan nikdy nemôže bojovať. Logicky, ak je kresťan pretvorený skutočnou láskou , tak je viac ako absurdné, že by mu svedomie dovolilo zabíjať svojich blížnych. Teraz sledujem každý deň dokumenty o vojne ako 1 svetovej, tak aj tej 2 svetovej vojne. A mám zato, že vždy to bola pánska hra na vojačkov, a milióny vojakov boli len bezvýznamné ,štatistické údaje. Ak by všetci kresťania odmietli bojovať, tak by zrejme Hitler musel sám isť bojovať. Ale aj keby to bolo inak, stále platí to biblické: "Milovať aj nepriateľov a modliť sa za nich". Tam nie je ani slovo o zabíjaní!
A netvrdím, že aj iní neodmietli podporovať vojnu. Ale ako celok to boli len JS. A nejde tu len o "vojnu" ako takú,....ale o to, koho si vyvolil Boh konať jeho vôľu. A ja to dnes vidím na vlastné oči. Ak majú všetci kresťania evanjelizovať, pročo to nerobia v tých cirkvách na ktoré sa odvolávaš? Lebo nemajú podporu Božieho ducha. Pochop už raz, že musí byť len jedna pravda, a jedno pravé náboženstvo. Ani zákony logiky nepripustia opak.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absolútne tu nie sú znaky alegorickej reči, ak áno,....tak možno len v danom priestupku/ovocie stromu/,....ale aj tu Biblia poukazuje ,že tu išlo o to, či Adam a Eva uznajú svoju závislosť na Bohu, alebo nie. Dané rodokmene, kde figuruje aj Adam,....a odvolávky na túto správu ako pravdivú Ježišom, Pavlom a mnohými inými nespochybniteľné hovoria jasnou rečou. A aj v danom blogu píšem, že ak je tomu tak, že je to alegória, tak potom treba povedať aj to dalšie: Ako potom Adam zhrešil? Zastupoval Adam ľudstvo? Prečo sa píše , že Eva vznikla z Adama a nie evolúciou? Ak je Adam alegóriou, je aj jeho náprotivok - "posledný Adam,Ježiš" tiež alegóriou? Boli len dve opice, alebo viac? Klamal Ježiš a iní, ktorí sa odvolávali na správu v Genesis ako na pravdivú? Ak Adam nezhrešil/lebo nebol/, tak z čoho nás prišiel Ježiš zachrániť? A je aj mnoho iných, podobných otázok. A tu zástancovia teistickej evolúcie mlčia. Faktom je, že takto Boží nepriateľ manipuluje svojou cirkvou a zvádza svet. A teda. máš pravdu, teistická evolúcia/sebazničujúci kompromis/ odporuje aj materialistickej evolúcií, a aj Biblii! Teda,.....je vymaľované!


11.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 5. 2019, 17:53 avatar
Shagara, je malý milión takých, ktorí nešli bojovať, ale nasadením vlastných životov zachraňovali blížnych svojich... ani Desmond Doss nešiel bojovať v priamom zmysle slova, ale zachraňovať životy... podobne i spoločenstvo adventistov siedmeho dňa ako celok, či kvakeri... ani jeden z nich nezabíjal blížnych svojich a držali sa prikázania milovať i svojich nepriateľov...
"Ak by všetci kresťania odmietli bojovať /= čoby bolo keby bolo... boli by sme v nebi.../ lenže neodmietli a tým, že sa voči tomuto zlu nepostavila väčšina aktívne hneď, včítane JS... mohol Hitler besnieť...
Myslím si, že s tou logikou si na nože... síce môže byť len jedna pravda, ale z toho vôbec nevyplýva, že ju niekto i musí dnes poznať...

Ak nejde o alegórie, potom ako vysvetlíš rozpor v dvoch správ stvorenia?...
Neboli len dve "opice", ale bolo ich viac... veda tvrdí, že pochádzame z jedinej "pramatky"... ostatní potomkovia neprežili... posledným príbuzným /i keď z inej línie/ druhom boli neandertálci, ktorých DNA, podľa "najnovších" výskumov máme v menšej, či relatívne väčšej miere i my, čiže muselo prichádzať i skríženiu, ale výskumy potvrdzujú, že našimi priamymi predkami nie sú... prežili len potomkovia jednej matky, ostatní, toho istého druhu, vyhynuli...
Biblia nie je dielom, len Boha... nie je "faxom z neba", je spoločným dielom človeka a Boha...
 


12.
označiť príspevok

J.Tull
   31. 5. 2019, 11:22 avatar
Shagara, ešte k tej alegorickej reči, pýtal som sa na protirečenie dvoch správ stvorenia, len si neodpovedal, uvediem teda konkrétnejšie:
1. správa
Potom čo Boh stvoril nebesia a zem, oddelil vody od vôd, potom čo na Jeho príkaz zem začala vydávať trávu, rastlinstvo nesúce semeno podľa svojho druhu a stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno podľa svojho druhu; podobne na jeho príkaz sa vody zahemžili množstvom živých duší podľa ich druhov a lietajúcimi tvormi, ktoré lietajú nad zemou, na tvári nebeského priestoru, keď už bola stvorená každá pohybujúca sa živá duša, ktorou sa zahemžili vody, a všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu.
A Boh povedal ďalej: „Nech zem vydá živé duše podľa ich druhov, domáce zviera a pohybujúceho sa živočícha a divé zemské zviera podľa svojho druhu.“ A stalo sa tak. A Boh potom robil divé zemské zviera podľa svojho druhu, domáce zviera podľa svojho druhu a každého pohybujúceho sa živočícha zeme podľa svojho druhu. A Boh uvidel, že [to je] dobré.
A Boh ďalej povedal: „Urobme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, a nech majú v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a domáce zvieratá a celú zem a každého pohybujúceho sa živočícha, ktorý sa pohybuje na zemi.“ A potom Boh tvoril človeka na svoj obraz, stvoril ho na Boží obraz; stvoril ich mužského a ženského [rodu].

2. správa
A žiaden poľný ker nebol dosiaľ nájdený na zemi a žiadne poľné rastlinstvo dosiaľ nevypučalo, lebo Boh Jehova [predtým] nespôsobil, aby pršalo na zem, a nebolo človeka, ktorý by obrábal zem. Ale zo zeme stále vystupoval opar a zvlažoval celý povrch zeme.
A Boh Jehova potom vytvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.
A Boh Jehova ďalej povedal: „Pre človeka nie je dobre, aby bol stále sám. Urobím mu pomocníčku ako jeho doplnok.“ A Boh Jehova tvoril zo zeme každé divé poľné zviera a každého nebeského lietajúceho tvora a začal ich privádzať k človekovi, aby videl, ako každé nazve; a akokoľvek ju človek nazval, každú živú dušu, také bolo jej meno.

Podľa prvej Boh najprv oddelil vody od vôd, svoril všetko rastlinstvo, všetky živé tvory vo vode, vo vzduchu, na zemi až potom človeka, potom podľa tej druhej prvým živým tvorom bol človek a až potom nasledovalo rastlinstvo, zvierará...
 


13.
označiť príspevok

J.Tull
   31. 5. 2019, 11:26 avatar
Shagara, ak je alegorická reč „len v danom priestupku/ovocie stromu/“, potom napríklad skutočne vytvoril človeka z prachu zeme? ...je tam toho viac, ale zatiaľ, aby som moc nezahltil, len toľko...
 


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 5. 2019, 11:31 avatar
13,....ja som len pripustil možnosť, že by to tak mohlo byť. Ten strom mohol byť doslovný, aj to ovocie. Proste išlo tu jednoducho o skúšku ,či Adam a Eva zostanú verný Bohu, a či pochopia ,že sme závislí na Bohu, ktorý má jediný právo určovať čo je dobré a zlé./Je NORMOU/.
A "prach zeme" sú tiež jednoducho "prvky zeme", tu niet žiadneho problému.


15.
označiť príspevok

J.Tull
   31. 5. 2019, 12:00 avatar
Shagara, prach zeme sú prvky zeme?  ... iba ak v alegorickej reči, ak ide o obrazné vyjadrenie, vtedy nemusí byť problém... Naozaj bol ten strom len skúškou ich poslušnosti? Potom prečo sa nevolal "poslušný stromom", "strom skúšky"... alebo nejako podobne, prečo sa volal stromom poznania dobrého a zlého, prečo až keď z neho jedli sa stal "človek ako jeden z nás v poznaní dobrého a zlého". Ako to vysvetlíš bez toho, aby si v tom nevidel alegorickú reč, nepridával niečo čo tam nie je...?
 


16.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 6. 2019, 08:44 avatar
Tull 15
Alegoria je trošku o niečom inom, ak nie je nám jasne a priamočiare povedané, čo vlastne bol pôvodný boží zámer stvorenia čl.oveka púred asi šesťtisíc rokmi.
Ak sim zoberieme do úvahy fakt ako hora, na ktorom nemožno nič meniť, že v lýbii nedávno objavili baňu na ťažbu uránu ešte pred 8500 ropkmi, potomk tu musela byť nejaká civilácia minimálne na takej úrovni, ako sme my teraz a mohla byť aj vyspelejšia, vedecky, lebo tie veci po vyspelejšej civilázácii aj keď by sme ich našli, nevieme ich rozpoznať, musíme potom pripustiť niečo ako atlantídu, teda civilizáciu na približne našej úrovni, ktorá by tu musela existovať najmenej niekolko desiatok tisíc rokov, to usudzujem z toho, že presne nám zanechali popis najväčšieho nebezpečenstva zemegula a slnečnej sústavy od jej vzniku, teda nibirus, tak potom sa musíme zamyslieť nad tým či práve preto nestvoril boh nového človeka s jasným zámerom najväčšieho mozgu, že by chcel vytvoriť civilizáciu, ktorá by bola ešte inteligentnejšia, ako tá , čo znikla niekedy medzi rokmi 8 500 až šesťtisíc .
Ak napríklad nibirus obieha pravidelne každých 3 600 rokov , tak do tohoto časového rozpätia práve tých 7200 rokov zapadáa môžeme to brať ako predel medzi civlizáciu,ktorá vznikla na iesty deň stvorenstva a civiláciou adama a evy.
No a rozdiely medzi nimi obrovské. Aby prišôli tam, kde sme my dnes, potrebovali niekolko desiatok tisíc rokov a ak zoberiem najprudší vývoj od vynájdenia parného stroja, tak my sme toto stihli za niekolko storočí.
Ak si rozoberieme vetu, že v bolestiach budeš rodiť svoje deti, znamená, že eva má rodiace ústrojenstvo uplne prispsobené na rodenie človeka s najväčším možným mozgom, historicky dokázané, že mozog je niekolko tisíc krát výkonnejší.
Stačí si predstaviť len dva počítače, z ktorých je jeden niekolkonásobne tisíc krát väčší, Lenže toto som nezvolil najlepší príklad ak prvé počítače mali 64 kB a dnešné, terra to je kolkonásobnme ????
Hlavička u dieťaťa je najväčšia pri pôrode a ešte aj tá nemá v strede hlavy kosť, aby sa mohla prechodom cez rodiace cesty zúžiť, až do takého využitia všetkých možností zachádza boh ako stvoriteľ, alebo komnštruktér.
A aký to malo význam, ak satan práve využil toto na to, aby cirkev bola dodnes pod prekliatím ?
Boh poslal ježiša, aby človek svojou inteligenciu samostatne rozhodol, že patrí bohu, že je jeho a účinok, sotva 20% uverilo ježišovi.
Terazsi predstavte, že vy, každý vás by bol takýto končtruktér, vytvoríte takúto kolosálnu vec s maximálne obrovským úsilím, a tu príde niekto a na banalite, doslova kravine zničí všetku túto snahu. Čo by ste s ním urobili , akby ste mali právo takého trestu, ako ho má boh. ???? Čo teda asi buder s tými, ktorí ani dnes nedovolia na tom nič meniť akliatbu udržujú za každú cenu ??
Lýbijska baňa na urán nám jksne kazuje, že ako civilizácie sme došli tam, , kde civilzácia pred nami skončila.
Fatima, podľa mňa duch pravdy, ktorého nám prislúbil ježiš, ale skončilo to s ním tak isto ako so,samotným ježišom, bol poslaný tým, ktorým ho prisľúbil ježiš, ale tí ho neprijali.
Podobenstvo v evanjeliu o pánovi, ktorý si zriadil vinicu v ďalekom kraji, ale tí, kltorých stanovil správcami, mu vinicu ukradli a zabili aj jeho syna, ktorý ich mal presvedčiť, aby odvádzali z vinice pánovi, čo je pánve a neodvádzali a ešte mu aj zavraždili syna ? Čo urobí pán s takýmito sluhami ? Sluhov pobije a prenajme ju iným. Na to sa ozval jeden z učenníkov a hovorí: Pane, nech sa toto nikdy nestane !
Ani ja a myslím, že ani nikto na svete nechce, aby sa to znova stalo, ale nádej je mizerná, ak niekolko tisícnáísobne vykonný mozog nevie prekonaľ satanovu banalitu.


17.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 6. 2019, 08:57 avatar
Chcel by som ešte doplniť takú maličkosť, že posledná náívšteva nibirusu bola 1 400 rokov predkristom a ďaľšia bola cca 5 000 rokov pred kristom. Ak sa židovský kalendár počítza od adama a evy, potom by mal byť ďalší predchádzajúci oblet 2 500 rokov pred adamom a evou a to sedí s 8 500 rokov koniec ťažby uránu v lýbii.
možno sa mýlim a bol by som rád, ak ma niekto opraví, ale prelínanie týchto dvoch druhov poítania letopočtu, by nás tiež mohlo priviesť k zaujímavým faktom.


22.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 6. 2019, 10:36 avatar
elemír, ktoré písmenko v Tvojich príspevkoch "16", "17" je reagovaním na "15", na ktorú odkazuje smerovaná šípka...? 
 


18.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 6. 2019, 09:17 avatar
human ala mini satanikovia nemaju na vyber, bud si zvolia cestu Russia a Cinu
alebo Russia a Cinu
vid fatima ktora si piska tak ako to jej vyhovuje a nie human "od pociatku satanikov ala human"
http://www.youtube.com/watch?v=MhPthDHcQdw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


19.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 6. 2019, 09:19 avatar
neznasam a fakt to neznasam, ked mali satanici odporuju fatime
fakt to neznasam a spolupraca medzi fatimou a malymi satanikmi neexistuje, na to ste boli vcas upozorneni
vsak


20.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 6. 2019, 09:23 avatar
neznasam ked satanickovia neposluchaju fatimu
fakt to neznasam
pre Europu smer Russia a China, presne teraz a v tejto hodine nasho casu
novy svetovy poriadok ala fatima je dokonany
to trvalo medzi satanikmi do pip na df desat rokov


21.
označiť príspevok

salbea žena
   1. 6. 2019, 09:42 avatar
koncim na df svojou kurierskou sluzbou
vivat Russia a China pre Europu, zaveju k vam pravdu a radost
pokojny zivot a vzor v spravani budete krestania cerpat ako rydze svetlo od moslimov, ucit sa od nich k pokore a k laske k rodine jedine od moslimov, atentat pre vase choroslobodomyslienkove vierovyznanie
http://www.youtube.com/watch?v=J4c2721BV4k Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 6. 2019, 21:59 avatar
15,......"strom poznania dobrého a zlého" je výstižný názov, lebo otestoval prvú ľudskú dvojicu, ktorí neposlušnosťou si volili cestu nezávislosti od Boha. Teda, sami si chceli určovať, čo je správne a čo nie? A na to má právo len Boh, ON je tou NORMOU dobrého a zlého !!! Neboli sme sme tak stvorení, aby sme boli nezávislí od Boha. To prináša iba problémy, ktoré dnes vidíme. Ako Bohom stvorení ľudia , musíme rešpektovať zákonitosti stvorenia/fyzikálne/ a aj duchovné/morálne/!


63.
označiť príspevok

J.Tull
   7. 6. 2019, 11:36 avatar
Shagara, cituj verše z toho príbehu, kde sa píše o tom, že si sami chceli URČOVAŤ, čo je správne a čo nie... máš tam čierne na bielom, že po jedení plodu ovocia stromu poznania dobrého a zlého
Vtedy sa im obom otvorili oči a ZAČALI SI UVEDOMOVAŤ, že sú nahí. Preto zošili figové listy a urobili si bederné zásterky.
Na to povedal: „Kto ti povedal, že si nahý? Jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si [z neho] nejedol?
Pred jedením nevedeli, že byť nahým je zlé...
A Boh Jehova ďalej povedal: „Teraz sa stal človek ako jeden z nás V POZNANÍ dobrého a zlého...
Nikde ani len zmienka o tom, že si chceli čokoľvek určovať a už vôbec o tom, že chceli byť nezávislými...
Jednoznačne z uvedeného vyplýva, že kým nejedli nevedeli, čo je správne a čo nie... môžeš si len domýšľať... potom však neberieš dané správy doslovne, ale upravuješ ich, pridáš k nim čo tam nie je...
 


65.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 6. 2019, 22:49 avatar
63,...... J.Tull,...... nejaká správa z Písma, ....nejaký text Písma,....nejaká pravda Biblie sa neposudzuje len podľa jednej časti Písma. Správu v genesis osvetľujú biblické texty z Jóba, zo Žalmov, prorokov a samozrejme aj mnohé časti Nového zákona osvetľujú to, na čo sa pýtaš. Príklad,....ak RKC /aj Krištof/ nepoznajú celú pravdu Písma, a nepoznajú širšie súvislosti správy v genesis, tak potom dochádzajú k čudným záverom, kompromisom. A tak rušia celú , biblickú skladbu. Všetko v Písme funguje tak, že jednu časť Písma vysvetľujú iné časti Písma. Ak Ježiš dával Petrovi nejaké "kľúče", tak to boli "kľúče" na odomknutie poznania Biblie. Nie každý môže porozumieť Písmu, ale iba tí, čo majú/dostali/ dané kľúče. Aj preto je len jedna pravda, a jedno pravé náboženstvo čo má dané "kľúče".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Už to, že Adam s Evou sa rozhodli jesť z daného stromu, bol útok na Božiu Zvrchovanosť, a bolo to niečo, ako keby oni povedali: ..... "Boh povedal tak a tak,....ale my ho neposlúchneme a urobíme tak a tak!"
Zrejme nepochopíš, čo znamenala ľudská dokonalosť v edene, a prečo si neuvedomovali, že sú nahí?! Pretože , nahotu, obscénnosť, nemorálnosť zjavil až hriech a neskôr zákon prikázaní to ešte zdôraznil. Pavol to pekne vysvetľuje.
Teda, tým, že porušili daný príkaz, sami si určili/rozhodli sa/, že urobia inak ako chcel Boh. Tým pádom, už bol hriech v ich tele a ten sa prejavil vnútornou rozpoltenosťou človeka. A aj uvedomením si svojej nahoty a mnoho iných vecí! Opäť Pavol to obšírne vysvetľuje. Nastal konflikt medzi zákonom ducha/neskôr aj písaným/ a zákonom hriechu/tela/. Príklad Adama, ale i Kaina a ďalších je dôkazom, že nie každý šiel v línií poslušnosti Bohu, ale mnohí volili aj cestu nezávislosti od Boha, a dokonca sa proti nemu vzbúrili/Nimrod, atď/. Teda, je jasné, že mnohí si aj sami potom určovali čo je správne a čo nie?! Príklad: Kain bol samotným Bohom napomenutý, aby ovládol svoje emócie voči svojmu bratovi, ale on urobil presný opak.
Vtipné je Tull, že chceš ako neveriaci učiť, ako má veriaci chápať Bibliu. To sa nedá, už som ti o tom písal. Bibliu nemôžeš vysvetľovať len svojim intelektom. Biblia jasne hovorí, že "takí ľudia nemôžu spoznať pravdu", tak prečo to neakceptuješ?
A ver mi, tu nejde o to, kto z nás je múdrejší, alebo o nejaké moje zištné ciele. Proste to tak je! Ak sa zmení tvoje srdce a budeš mať správnu pohnútku a budeš chcieť spoznať pravdu, a budeš sa o to modliť, tak ver , že ty a hocikto iný môže spoznať pravdu. Inak nie. Ježiš preto poveril svojich učeníkov učiť iných, lebo ako samouk, alebo kritik Písma , pravdu nikdy nespoznáš.


74.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 6. 2019, 23:15 avatar
12,....ak ťa to naozaj zaujíma, tak tu to nájdeš podrobne vysvetlené a aj mnoho iného: wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
A táto kniha je jedinečná: wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Biblia uvádza, že "ak chce niekto vidieť Bibliu alebo Boha pokriveného, tak takého aj nájde"./parafráza/
V zmysle známeho hesla: Kto chce kam ,pomôžme mu tam!


78.
označiť príspevok

J.Tull
   10. 6. 2019, 11:42 avatar
Shagara, lepšie by bolo, keby si vysvetlenia nezrovnalostí dvoch správ stvorenia uviedol... keď už nie vlastnými slovami, tak aspoň daj konkrétnejší odkaz, kde sa o tom píše...
Podstatné však je, že tak pri nich, ako aj pri príbehu vyhnania z raja, potrebuješ s nimi zavrtieť, pridávať, domýšľať si... nemôžeš ich brať doslova, tak ako to doslova veky, vekúce chápali veriaci v minulosti...

Ešte krátka poznámka, v podstate zopakovaná otázka k
"Teda, tým, že porušili daný príkaz, sami si určili/rozhodli sa/, že urobia inak ako chcel Boh"
Vtedy, keď sa na prehováranie hada, rozhodli jesť zo stromu poznania dobrého a zlého, poznali, že porušiť daný príkaz je zlo?
 


80.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 6. 2019, 12:43 avatar
78,......Nie !!! Pre mňa je to samozrejmosť,....a aj keby som ti podrobne všetko vysvetlil nebudeš s tým súhlasiť. Už som tak urobil s mnohými tvojimi otázkami, a aj tak si to otočil. Pochop Tull, pre neveriaceho sú tieto veci "pochabosťou, bláznovstvom". Ak nenastane istá zmena v tvojom srdci,tak sotva mi dáš za pravdu, respektíve Písmu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka: Opakujem....... Strom poznania dobrého a zlého predstavoval výsadu, ktorá patrí len Bohu — právo rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. ( pozri:Jeremiáš 10:23) Nie div, že kradnúť z tohto stromu bol zločin! Naproti tomu strom života predstavoval dar, ktorý môže dať len Boh — večný život. (Rimanom 6:23)
Správa v 1. Mojžišovej/genesis/ netvrdí, že tieto stromy/aj strom života/ samy osebe mali nejakú zvláštnu alebo nadprirodzenú moc. Boli to skutočné stromy, ktorým dal Jehova..... symbolický význam.
-----------------------------------------------------
Hovoriaci had patrí skôr do rozprávok.......

Je pravda, že tento prvok správy z 1. Mojžišovej môže človeka miasť, najmä ak neberie do úvahy ostatné časti Biblie. V Písmach je však táto fascinujúca záhada postupne odhalená. Preto tak často aj tebe zdôrazňujem, že je potrebné poznať kontext Písma.
Alebo , vďaka komu alebo čomu sa javilo, že had rozpráva? Starovekí Izraeliti mali určité poznatky, vďaka ktorým mohli do značnej miery rozumieť úlohe tohto hada. Vedeli napríklad, že hoci zvieratá nerozprávajú, duchovná bytosť môže spôsobiť zdanie, že zviera hovorí. Mojžiš zapísal aj správu o Balaamovi: Boh poslal anjela, aby spôsobil zdanie, že Balaamova oslica rozpráva ako človek. (Pozri: 4. Mojžišova 22:26–31; 2. Petra 2:15, 16)
Ježiš očividne vedel, že hada v Edene použil Satan. Úplne sa celá táto záležitosť objasňuje v Zjavení, ktoré dal Ježiš apoštolovi Jánovi a v ktorom Satana označil výrazom ...... „ten prahad“. (Zjavenie 1:1; 12:9)
Ježiš hovoril o Adamovi a Eve ako o skutočných ľuďoch. Zmienil sa o ich manželstve, keď vysvetľoval, že........ Jehova pôvodne stanovil ako normu monogamiu. (Pozri: Matúš 19:3–6) Ak títo ľudia nikdy neexistovali a záhrada, v ktorej žili, je len mýtus, potom bol Ježiš buď oklamaný, alebo bol sám klamár. A to predsa nie je možné! Keď sa v záhrade Eden odohrávala spomínaná tragédia, Ježiš bol v nebi a všetko to videl. Aký presvedčivejší dôkaz by sme ešte mohli mať? Stačí mať len zdravý úsudok a trochu viery a nemôžme sa nechať oklamať dnešným skepticizmom, nevierou.

Pochybnosti o správe v Genezis v skutočnosti podkopávajú vieru v Ježiša. Ak tejto správe neveríme, nemôžeme pochopiť ani niektoré z najdôležitejších myšlienok a najkrajších sľubov, ktoré obsahuje Biblia. A to je potom tragédia človeka, ktorý aj niekedy v niečo verí, ale zle a tak sa míňa účinku. A jeho uctievanie je tak márne! Pozri: Mat.15,3-9!


81.
označiť príspevok

J.Tull
   10. 6. 2019, 12:51 avatar
Shagara, pýtal som sa:
"Vtedy, keď sa na prehováranie hada, rozhodli jesť zo stromu poznania dobrého a zlého, poznali, že porušiť daný príkaz je zlo?"
Ďakujem za Tvoju odpoveď:
"Nie !!! Pre mňa je to samozrejmosť"
  
Ostatné čo si uviedol nesúvisí s "78"...
 


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 6. 2019, 13:13 avatar
81,.....ako dokonalí ľudia mali vedomosť , čo môžu a čo nie. A nakoľko zlo dovtedy nebolo, je veľmi ťažké ti vysvetliť jedným príspevkom túto otázku. Vedeli ,že je nesprávne neposlúchnuť Boha, mali svedomie a aj rozum,....a daný zákaz od Boha.
A práve tu sa ukazuje, že naozaj tu išlo o to, že Adam a Eva si "samo chceli určovať čo je dobré a zlé". To osvetľujú iné časti Písma. Dal som ti odkazy, a musel by si toho omnoho viac vedieť aby si to pochopil. Biblická pravda nie je o jednej vete.


83.
označiť príspevok

J.Tull
   10. 6. 2019, 13:36 avatar
Shagara, ak boli dokonalí ľudia mali vedomosť , čo môžu a čo nie, potom museli byť nedokonalí minimálne v tom, že boli slepí a strom, z ktorého jedli, nebol stromom poznania dobrého a zlého, ale stromom daru videnia... otvárania očí. Keď z neho jedli, otvorili sa im oči a uvideli, že sú nahí...
Ako to, že Boh podal takú správu, ktorou uviedol do omylu svojich veriacich a až po vekoch ju musel dovysvetľovať oveľa neskoršími časťami Písma? Buď ju nemyslel doslovne, ale alegoricky... prispôsobil ju vtedajšiemu chápaniu, poznatkom, alebo...
 


84.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 6. 2019, 01:53 avatar
83,......Tull, už sme to preberali. Nechaj to tak, máš úplne chybné, telesné a nelogické názory!
Ak by Adam a Eva boli dokonalí podľa tvojich predstáv, tak by boli ako absolútne dokonalý, všemohúci Boh.
Ale skús si vziať nejaký biblický slovník/lebo mne neuveríš/ a zisti si definíciu ľudskej dokonalosti.
Lebo tu mnohí učia obdobne ako JS. Preto budem radšej citovať pohľad katolíkov a protestantov:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,......"Asi nevystihnem to na čo si sa pýtal, ale skúsim.. napriek tomu, že v celej Biblii nie je zmienka o slobodnej vôly, okrem miesta 1MOJ 2,16 , mám za to že človek dostal a má sľobodnú vôlu, pretože práve v tom mieste mu bola Bohom udelená. Slobodne sa smel rozhodnúť, poslúchnuť Boha a jeho varovanie, alebo povýšiť vlastný rozum nad Božie slovo. A to sa deje denno denne.. Adam(človek, ľudstvo) si na radu Satana, vybralo vlastnú cestu. Čiže tú slobodu máme, ale zo slobodou prišla aj zodpovednosť, niesť následky svojho rozhodovania v plnej miere. Avšak následky oddelenia sa od Boha hriechom sú katastrofálne, keďže Boh je sám život."/Biblia a ty/
-------------------
2,...... "„Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.“. Ak by Boh nedal Adamovi a Eve túto možnosť, tak by sa v podstate stali robotmi, ktorí robia to, na čo boli naprogramovaní. Boh stvoril Adama a Evu ako „slobodné“ bytosti, ktoré sú schopné robiť rozhodnutia, schopné vybrať si medzi dobrom a zlom. Na to, aby Adam a Eva boli skutočne slobodní, museli mať na výber.
V podstate na strome alebo ovocí stromu nebolo nič zlého. Je nepravdepodobné, že jedenie ovocia skutočne dalo Adamovi a Eve väčšie poznanie. Bol to ten skutok neposlušnosti, ktorý otvoril oči Adama a Evy voči zlu. Ich hriech neuposlúchnutia Boha priniesol do sveta a do ich životov hriech a zlo. Jedenie ovocia, ako skutok neposlušnosti voči Bohu, bolo to, čo dalo Adamovi a Eve poznanie zla (Genesis 3:6-7). " /protestantský pohľad/
---------------------------------------------
2,....... Strom poznania dobra a zla

KKC396
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: PRVÁ KAPITOLA VERÍM V BOHA OTCA
článok: 1. článok „VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I ZEME“
odsek: 7. odsek PÁD
odstavec: III. Prvotný hriech
téma: SKÚŠKA SLOBODY

396 Boh stvoril človeka na svoj obraz a urobil ho svojím priateľom.(1730) Človek ako duchovný tvor(311) môže žiť v tomto priateľstve iba tak, že sa slobodne podriadi Bohu. Túto skutočnosť vyjadruje zákaz daný človekovi, že nesmie jesť zo stromu poznania dobra a zla: „lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2,17). Strom „poznania dobra a zla“ (Gn 2,17) symbolicky pripomína neprekročiteľnú hranicu, ktorú človek ako tvor má slobodne uznať a s dôverou rešpektovať.(301) Človek závisí od Stvoriteľa; podlieha zákonom stvorenia a morálnym normám, ktoré riadia používanie slobody."........ pozri aj iné body/prvotný hriech, pád, skúška slobody/.........www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk........ /RKC pohľad/
-----------------------------------------------
Podmienka Božieho požehnania

" Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. (Genesis 2:16–17)

Boh človeku stanovil podmienku. Zasľúbil mu požehnanie a hojnosť, keď bude Bohu poslušný. To vyjadruje zákaz jesť zo stromu poznania dobrého a zlého (názov stromu nemáme chápať doslova, Boh človeku už od začiatku zjavoval, čo je dobré a čo zlé; jesť zo stromu by znamenalo, že sám človek sa stane tým, kto si svojvoľne určuje čo je zlé a čo je dobré). Boh chcel, aby mal človek slobodnú vôľu. Stvoril ho pre život vo svojej blízkosti a v dobre, ale aj so schopnosťou zvoliť si zlo, hoci sám zlo nechcel. Keby chcel totiž Boh ovplyvňovať všetky ľudské rozhodnutia, nebol by človek schopný milovať. Skutočná láska vychádza zo slobodného rozhodnutia sa pre ňu. A to je tiež zámer Božieho stvorenia – dať človeku lásku a mať s ním vzťah." Viac na :www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
------------------------------------------------
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ...... Strom poznania dobrého a zlého
-----------------------------------------------
A Boh nikoho "neuviedol do omylu". A ak áno, tak to bol iný boh/boh tohto sveta/, ktorý teba uviedol do omylu a stále opakuješ chybu Adama.
A vieš o tom, že Biblia opisuje fakt, že mnohé časti Písma, obdobia, časy, proroctvá "budú odkryté až v patričný čas", keď sa Boh rozhodne očistiť pravdu, ........ alebo naplniť to ktoré proroctvo? Aj preto napríklad prví kresťania nemohli napríklad chápať knihu Zjavenie, aj keď ju písal jeden apoštol! Až dnes Boh odkrýva jej proroctvá! Lebo väčšina sa spĺňa dnes!


85.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 6. 2019, 13:56 avatar
Shagara, Strom „poznania dobra a zla“ (Gn 2,17) symbolicky* pripomína neprekročiteľnú hranicu, ktorú človek ako tvor má slobodne uznať a s dôverou rešpektovať.

*symbolicky - celý čas sa Ťa snažím presvedčiť o tom, že príbehy stvorenia sú symbolické, nielen v jednotlivostiach... ak by boli doslovnými, vyplývalo by z nich, že Boh stvoril dva svety, odlišné minimálne v časovej následnosti stvorenia, že Adam s Evou boli slepí, kým nejedli zo zakázaného stromu, že existoval strom, z ktorého keby jedli, stali by sa nesmrteľnými, že Boh je osobou, ktorá sa občerstvuje prechádzkou v čase denného vánku... a predovšetkým, ak by boli skutočným doslovným Slovom Boha nepotrebovali by si nič k nim vysvetľovať, domýšľať, meniť významy slov...
 


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 6. 2019, 14:25 avatar
85,....nechcem polemizovať o tom, či to bol doslovný alebo obrazný strom. Ale sa prikláňam k tomu ,že to bol skutočný strom.
Tu osobne ja nevidím problém. Podstatné je uznať to, prečo bol Adam zavrhnutý, a že sa tým vzbúrili proti Bohu a jeho príkazu.
Celá správa v genesis nevykazuje znaky obraznej reči. Aj preto JS veria ,že to bol doslovný strom. Ale opakujem, to je nepodstatné, pretože potom nemôže nasledovať za tým to, že povieme ,že ani Adam nebol skutočný,....ani satan,....ani hriech,....a ktovie či aj Boh existuje a podobne.
A citoval som z iných zdrojov, tam sú isté rozdieli, a niektoré stránky kresťanské dokonca poukazujú ,že prvotný hriech bol pohlavný styk Adama s Evou,....a niektorí tvrdia, že mali sex so satanom. To už sú anomália a tvrdia to na Slovensku uznávaní kresťania.
........................................
A v edene bol anjel, nie Boh. Daná rétorika je len istou frázou toho, že daný anjel tam bol postavený za istým účelom, a je len samozrejme, že na počiatku pozorne sledovali ako sa bude vyvíjať nový svet s prvou ľudskou dvojicou. Opäť, iné časti Písma to podrobnejšie osvetľujú. Dokonca aj ten strom poznania,....a aj života. Nedrž sa len jedného textu. Potom budeš dochádzať k čudným záverom.
A tiež, sú celé štúdie/a je to aj v Písme/, že Biblia bola napísaná štýlom aby oddelila zlých, neveriacich ľudí,....od tých dobrých, úprimných a pokorných. A tá prvá kategória nikdy nepochopí Písma a reč Písma. Tá je pozoruhodná, nakoľko ten jazyk Biblie je aj v obraznej, doslovnej reči, v hádankách, prísloviach , znameniach, videniach, proroctvách a iba tí, čo majú "kľúč" k tejto reči, jazyku môžu odkryť presné posolstvo Písma.
-----------------------------------------------------------------------------
Ale OK,...ja vo svojom blogu píšem, že ak niekto vníma správu v genesis ako symbolickú, tak potom musí okrem toho "A", povedať aj to "B". milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
To jest: Citujem....."Stránka Solas /Teistická evolúcia a nová teológia/ správne uvádza….

„Teistická evolúcia vo vyššie naznačenom zmysle je kresťanskej verejnosti predkladaná ako vierohodná a konzistentná syntéza „zdrvujúcej ťarchy vedeckých údajov“ so zjaveným slovom Biblie. Jej problém je ale v tom, že sa v rade vecí dostáva s tradične chápaným obsahom Biblie do zásadného rozporu. Ide predovšetkým o pôvod človeka, o otázku pádu do hriechu a o problém utrpenia a smrti. Týchto problémov sú si zástancovia
teistickej evolúcie vedomí, riešenie podľa nich spočíva v nájdení „nového teologického významu“ príslušných častí biblického svedectva.“

V závere ešte dodáva niečo, s čím mnohí a aj ja súhlasím ,citujem:
„Nová teológia“……..“ teistickej evolúcie je fatálnym omylom, hanebnou kapituláciou pred naturalistickou ideológiou, je to márna snaha o zlúčenie nezlučiteľného. S biblickým svedectvom o stvorení to nemá nič spoločné.“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, niekto povedal: "Je to alegoria",....ale nezodpovedal potom otázky, ako ľudia zhrešili,.....z čoho nás Ježiš prišiel vykúpiť,....a či aj Ježiš ako "posledný Adam" bol len tiež alegóriou, a nie "presným náprotivkom Adama",.....či biblické rokomene klamali,....či klamali proroci a pisatelia Písma , čo sa odvolávali na správu v genesis ako pravdivú,...a či klamal aj Ježiš a podobne ???
A aj keď niekde ide samozrejme o doslovnú reč Písma, aj tam to nemusí znamenať, že hneď všetko chápeme. Opakujem, Biblia je ako puzzle, ak ty poskladáš s tisíc-políčkového puzzle 4-10 obrázkov, tak obraz ešte nespoznáš .
A ak by to tak bolo ako píšeš, stačí raz-dva rázy prečítať Písma a každý ho hneď pochopí. Ale takto nie je. Si hodne ďaleko od pravdy,...a to aj s tou alegorickou rečou.


87.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 6. 2019, 14:53 avatar
Shagara, Jehova je anjel:
Neskôr počuli hlas Boha Jehovu, ktorý sa prechádzal po záhrade v čase denného vánku,+ a človek a jeho manželka sa išli skryť pred tvárou Boha Jehovu medzi stromy záhrady.+ 9 A Boh Jehova volal na človeka a hovoril mu: „Kde si?“
?
Takže vlastne Adam s Evou porušili príkaz, ktorý im dal anjel? Nie Boh je Stvoriteľom, ale je ním anjel, ktorý sa volá Jehova?
 


88.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 6. 2019, 15:02 avatar
87,....máš slabú pamäť. Prečítaj si moje články tu na DF, o tom , či "je Ježiš anjel" a podobne a tam som uvádzal veľa príkladov, kde sa píše, že "Mojžiš videl v horiacom kry Boha, Jahveho" a iná správa hovorí že "to bol anjel". Ale ako vieme, Biblia nie je rozporuplná. Ale to je to, čo som tiež rozoberal , onen "Hebrejský princíp zastúpenia", kde poslovia Boha mali právo sa volať: "Pravý Boh, Jahve, všemohúci Boh, Boh", nakoľko zastupovali Boha. Ak si prečítaš Skutky 7 kapitolu prídeš aj na iné príklady, nielen ten čo som menoval. Preto hovorím, že musíš vnímať kontext Písma, lebo iné časti Písma vysvetľujú ako to máme chápať. Takto nedorozumením vznikla aj trojica. Lebo aj Ježiš je nazvaný boh, a tak sme tu dali rovnítko a stal sa všemohúci Boh. Aj keď Biblia píše , že "je veľa bohov a pánov"./satan, pohanskí bohovia, anjeli, ľudia/


89.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 6. 2019, 15:08 avatar
Shagara, nevedel som, že sa Ježiš Kristus predtým, než sa stal človekom... volal Jehova... 


9.
označiť príspevok

elemír muž
   28. 5. 2019, 21:55 avatar
Ja som sa uzase v bibli dočítal, že boh stvoril človeka 2 x. A to prvý krát na šiesty deň
stvorenia sveta a druhý krát pred asi šesťtisíc rokmi, ako je židovský kalendár. A prečo, ????? Asi nebol spokojný s evolúäciou, korá buď bola POMALá, Alebo jednoducho taký človek, ktorého stvoril na šiesty deň stvorenstva ani zďaleka nevyhovoval nárokom a zámerom, ktoré mal boh s človekom.Teda boh chce človeka vysokointeligentného s oveľa väčším mozgom, ako mal človek dovtedy.
Jediná výhoda pre božie deti adama a evy boli ľudia stvorení na šiesty deň stvorenstva v tom, že ich synovia si ich brali za ženy z týchto ľudí a nemuseli sa dopúšťať inscesu, čo by ďaľšiu evolúciu mohlo uplne zničiť potomstvo adama a evy.
Prelomovým bodom stvorenia človeka bol vek niekde medzi Stvorením adama a evy potomkami evy bolo niekde mdzi stvorením adama a ukončením doby ľadfovej asi pred 11 000 rokmi. Ale od 11 000 sa posúva hranica existencie najvyššieho stupňa človeka stvoreného na šiesty deň stvorenstva až na hranicu 8 5000 rokov, kedy ešte v lýbii fungovala baňa na urán a to je pre vedcov pod+a plčasu rozpdu uránu pomerne presné a vierohodné, teda takmer dokázané. Ja by som považoval aj za hodnoverný dôkaz fakt, že boh ohradil ráj ako záhardu, teda , tí ktorí boli v ráji asi neboli chránení iba pred zverou, ale priamo pred člokvekom.stvoreným na šiesty deň.
Možno tu veda neznáva určité fakty, ktoré biblia jasne dokazuje a tým pádom si veda sama na seba ušilá brzdu výoja vedy. Napríklad evolúcia človeka vôbec všetkého ide podstna rýchlejšie, než sme si mysleli žs sa vývoj parvidelne rozložil do celého času evolúcie. Gulové a strašný omyl.
Už to bude pomaly tridsať rokov, čo tu vypisujem, že zem podstatne menila svoju hmotnosť a teda gravitáciu.Alebo začnime takto:Druhým faktom je uznať, kto alebo čo spôsobuje tieto obrovke roziely vo svete.

Ale teraz ma už brie o postele a pokúsim sa pokračovať zajtra.


10.
označiť príspevok

elemír muž
   29. 5. 2019, 09:40 avatar
Teda ja to vidím tak, že nemožno sa zameraťlen na jednui vec, ale ten určitý harmonogramn dejín tu jednoducho musí byť. Aik si položíme otázku, čo njviac ovplyvnilo dejiny ľudstva od svorenia sveta, musíme najprv hľadať zmeny v stave a atmosfery, ktoré zase najviac ovplyvnila zmena gravitácia zeme.
Skúste si napríklad nagooglovaťzakázanú archeologiu a zrazu tam nájdete obrov, ktorí boli niekolko krát násobne väčší ako archelog, ktorý je tam iež odsfotený., boli tu dinosaury, máme v hnedom uhlí množstvá fosílii odbrovských stromov a ak teda dôkaz máme, hľadajme príčiny. Jediné, čo mohlo zmeniť hmotnosť zeme a gravitáciu je voda.
A o tom sú predsa zápisy v genezise, treba len na to sadnúť a trochum ne vedeckej úrovni poštudovať.
Najväčší a najznámejší rozdiel v hmotnosti zeme je dúha na oblohe, ktorou boh potvrdil svoj slub, že už nikdy takýmto spôsobopm nevyhobíľudstvo a na znak dal udstvu dúhu na oblohe.
Teraz môžem iba dúfať, či máme vedu o atmosfére na takej úrovni, že by vedeli povedať podľa takto zmenených klimatických zemských podmienok, či pred potopou bolo vody viac, alebo menej,. Ďaľší vedci by mali vysvetliť, kedy rastú na zemi ľudia či zvieratá ako obri, teda či pri vačšej hmotnosti a či pri menšej.
Ako sa mení počasie.- Npríklad na velké planéty ako uran a saturn by možno slnko ani nemalo svietiť, pretože ím väčšia gravitácia, tým si planéta udrží tie najľahšie plyny vo velkých vuzdialenostiach od povrchu a potom všetko vyzerá ako plynová gula.
Podľa korýt riek, voda bola na marse, venuši, ale pretože mars nie je schopný udržať svojou menšou gravitáciuo vodné pary,voda postuupne zmizla do vesmíru, tam sa rozplynula a postupne ju na seba pritiahli najťažšie planéty, ktoré svojou obrovskou gravitáciou ieto superľahké pary, ktoré sa postupne zrážalim a padali na povrch.
A kto, alebo čo, môže takýmto spôsobom prenášať nepredstaviteľné množstvá vodných pár ????
Pravidelný návštevník, ktorého mayovia vytesali do kameňa, každých 3 600 rokov. Teda ak táto dvojhviezda , či planéta je schopná mať medzi sebou gravitáciu na takej obrovskejk vzdialenosti, že dokáža prenášať vodu, aké veliké asi toto dvojmonštrum musí byť ???
Naposledy mala prísľ 12.12.2012, ale už je zachytená a predpokladá sa oneskorenie na 28 až 36 rok. Čo to asi bude za divadlo a načo sa treba pripraviť ??
Inkovia predpokladali koniec života na zemi, pravdepodobne predpokladali, že na zem sa dostane také množstvo voda, že nezostane žiadna súš na niekolko desať, či storočí.
V genezise sa píše o potope sveta, že otvorili sa morské a nebeské pstruhy, teda voda pribúdala obrovským tempom. Tak isto ten čas, ktorý bol predpovedaný bohom sa zmenil, bol oveľa dlhší. Pozrite si v genezise tie časové rozdiely, ale treba si všmnúť, že zmena vody sa diala dvakrát, raz pri príchode a druháý raz pri odchode,
Teda,ak genezis je neustále potvrdzovaný vedcami, prečo sa genezis neberie ako základ vedy ???

Lenže teraz vážení, vráťme sa s týmito poznanými a nehovoriac o nepoznaných vecia k evolúcii. prídeme na to, že nakoniec evolúcia je ako ďaľší menej poznaný fakt života na zemi, ktorý o spasení takmer vôbec nerozhoduje a nestojí za to ani venovať tomu tolko času, radšej sa zameriať na seba na svoje problémy so spasením a to nám je dôležitejšie a osožnejšie.
A určite to ani nemôže by zámienka na to, že či budeme spasení, alebo nie, ak tomu budeme, alebo nebudeme veriť.
Toto so spasením nemá absolútne nič spoločné, je to odvracanie pozornosti od podataty problému. Dokonca ani to, či je ježiš boh, alebo nie, nemôže rozhodovaať o našom spasení, lebo o našom spasení nerozhoduje to, aké sú nebeské mocnosti, ale iba my sami rozhodujeme o sebe, aký sme my každý človek. My sami a nikto iný.
A teda všetky tie hovadiny, ako sú dogmy,učenia svätých otcov a mnohé iné veci, ktoré cirkev napísala navyše nad evanjelium, nás nemôžu zachrániť, lebo ježiš pri jakobovej studni hovorí samaritánke, že boh si sám vyhľadáva ľudí, korí ho vyznávajú v duchu a v pravde. A jediná pravda podľa ježiša je evanjelium.
A treba ho tak čítať ako je,a nie posudzovať, čo má väčší, či menší význam, čo tam nie je dobre a čo vynikajúe.
Boh otec s ježišom a duchom svätým určite boli pri tom, ak sa vyberali evanjelia, ale my mususíme počítať aj s tým, že tam bol aj satan, ktorý neskôr doplnil veci, aby odradil od spasenia mnohých a preto je možno prvý najhlavnejší ukazovateľ našej šance na spasenie, ako sme dokázali odlíšiť, čo je ježišove a čo je satanove. Teda či sme ježišovi a či satanovi.A možno práve to by mohol byť aj prvý ukazovatľ či skúämať ďalej pasitenosť hriešnika a či najradšej hneď hodiť do ohňa.


33.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   2. 6. 2019, 02:16 avatar
Ale kdeze Eva bola moja prva laska a Adam je moj syn takze nemozu byt fiktivny


35.
označiť príspevok

teolog
   3. 6. 2019, 08:26 avatar
Pre budúce generácie bude tá dnešná, tak neuveriteľne ignorantná voči dôstupným faktom, že ju asi budú považovať za fiktívnu...:-)


51.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   5. 6. 2019, 00:12 avatar
A s duchom svatym uz viete ako sa mozte spojit ?


52.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   5. 6. 2019, 00:14 avatar
To je jediny dovod preco tu ste aby ste sa spojili s tou inteligentnou silou vesmiru alebo ak chcete duchom svatym a uvedomili si kym v skutocnosti ste. Kvoli nicomu inemu tu nejste
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ženy si vždy vyberajú mužov a muži do toho nemajú čo hovoriť.
Problém je v tom, že svojou technikou to vedia tak zakamuflovať, aby sme si mysleli, že si ich vyberáme my.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(314 545 bytes in 0,237 seconds)